Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2014 z dne 27. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2014 z dne 27. 6. 2014

Kazalo

2010. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013, stran 5457.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 31. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2013 izkazuje:
                              v €
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki              4.362.892,01
II.  Skupaj odhodki               4.207.455,39
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-
   II.)                     155.436,62
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                0,00
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                      0,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
   kapit.delež. (IV.-V.)               0,00
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)        155.436,62
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna               0,00
IX.  Odplačila dolga                57.391,32
X.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)        –57.391,32
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
   računih (III.+VI.+X.)             98.045,30
   Stanje sredstev na računih 31. 12. 2012   218.684,50
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2014-1
Miren, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost