Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2014 z dne 27. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2014 z dne 27. 6. 2014

Kazalo

1995. Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, stran 5339.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa program in čas strokovnega usposabljanja ter način opravljanja preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva, program in način obdobnega izpopolnjevanja ter vsebino in način vodenja evidence usposabljanja in izpopolnjevanja, opravljenih preizkusov in izdanih potrdil o usposobljenosti, imenovanje komisij za opravljanje preizkusov znanja in plačilo stroškov strokovnega usposabljanja, preizkusa znanja ter obdobnega izpopolnjevanja.
2. člen
(namen strokovnega usposabljanja in obdobnega izpopolnjevanja)
(1) S strokovnim usposabljanjem in preizkusom znanja se občinski redar pripravnik (v nadaljnjem besedilu: kandidat) usposobi in pripravi za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, uporabo pooblastil občinskega redarja in ravnanje z napravami ter tehničnimi sredstvi.
(2) Z obdobnim izpopolnjevanjem občinski redar obnovi znanje in se seznani z novostmi s področja dela občinskega redarstva.
II. STROKOVNO USPOSABLJANJE
3. člen
(strokovno usposabljanje)
(1) Kandidat opravi strokovno usposabljanje preden pristopi k opravljanju preizkusa znanja. Program strokovnega usposabljanja je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Organizator izvajanje vsebin iz programa prilagaja spremembam predpisov, vključenih v program.
(2) Za organizacijo in izvedbo strokovnega usposabljanja in preizkusov znanja kandidatov v skladu s tem pravilnikom je pristojna organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: organizator).
4. člen
(vsebina in trajanje strokovnega usposabljanja)
(1) Program strokovnega usposabljanja obsega 410 ur strokovno-teoretičnega in praktičnega usposabljanja, ki se izvede v učilnici, športni dvorani in na terenu.
(2) Kandidat lahko pristopi k preizkusu znanja, če se udeleži najmanj 80 odstotkov vsebin, določenih s programom strokovnega usposabljanja.
5. člen
(izvajalci strokovnega usposabljanja)
Izvajalci strokovnega usposabljanja morajo imeti:
– za teoretične vsebine najmanj raven visokošolske izobrazbe 6/2 in najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnih področjih, določenih v programu strokovnega usposabljanja,
– za praktične vsebine najmanj peto raven izobrazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj s posameznega strokovnega področja, določenega v programu strokovnega usposabljanja.
6. člen
(prijava na strokovno usposabljanje)
(1) Organizator objavi termine strokovnega usposabljanja na svoji spletni strani najmanj 60 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja.
(2) Pisno prijavo kandidata na strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba občine, s katero ima kandidat sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), pri organizatorju najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Organizator zagotovi možnost sprejemanja prijave na strokovno usposabljanje po elektronski pošti, z uradnega naslova občine na elektronski naslov organizatorja.
(3) Prijava na usposabljanje vsebuje naziv občine, osebno ime prijavitelja, elektronski naslov, telefon in podpis prijavitelja ter podatke o kandidatu (osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno bivališče, telefon, elektronski naslov, podpis).
(4) Organizator razporedi kandidata na strokovno usposabljanje in najpozneje osem dni pred usposabljanjem prijavitelja obvesti o datumu, uri ter kraju strokovnega usposabljanja.
III. PREIZKUS ZNANJA
7. člen
(vsebina preizkusa)
(1) Strokovna usposobljenost kandidata se preveri s preizkusom znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja, preveri pa se tudi usposobljenost za ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja).
(2) Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. Uspešno opravljen pisni del je pogoj za pristop k praktičnemu delu.
(3) Preizkus znanja obsega vsebino programa strokovnega usposabljanja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(4) Organizator na svojih spletnih straneh objavlja podrobnejši pregled temeljne in dodatne literature ter drugih virov, potrebnih za pripravo na preizkus znanja.
8. člen
(komisija za preizkus znanja)
(1) Za preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom je pristojna tričlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister), za obdobje štirih let imenuje predsednike in člane komisij. Imenovani so iz vrst ministrstev, pristojnih za notranje zadeve, pravosodje, promet in veterinarstvo, ter skupnosti oziroma združenj občin in interesnih združenj občinskih redarstev. Predlog za imenovanje predsednikov komisij in njenih članov na poziv organizatorja podajo predstojniki navedenih ministrstev, skupnosti oziroma združenj občin in interesnih združenj občinskih redarjev.
(3) Organizator izmed imenovanih oseb iz prejšnjega odstavka za vsak preizkus znanja imenuje komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
(4) Predsedniki in člani komisij morajo imeti najmanj raven visokošolske izobrazbe 6/2 in najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnih področij, določenih v programu strokovnega usposabljanja.
9. člen
(prijava k preizkusu znanja)
(1) Organizator objavi datum preizkusa znanja na svoji spletni strani najmanj 60 dni pred datumom, določenim za preizkus znanja.
(2) Prvo prijavo kandidata k preizkusu znanja prijavitelj vloži pisno pri organizatorju najmanj 30 dni pred datumom, določenim za preizkus znanja.
(3) Prijavo kandidata k ponovnemu opravljanju preizkusa znanja vloži prijavitelj pisno pri organizatorju najmanj deset dni pred datumom, določenim za preizkus znanja.
(4) Organizator zagotovi možnost sprejemanja prijave k preizkusu znanja tudi po elektronski pošti, z uradnega naslova občine na elektronski naslov organizatorja.
(5) Prijava vsebuje podatke prijavitelja, podpis prijavitelja, naziv občine, osebno ime kandidata, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, elektronski naslov kandidata, telefonsko številko kandidata, datum opravljanja preizkusa in podpis kandidata.
(6) Organizator pošlje kandidatu obvestilo o datumu, uri in kraju opravljanja preizkusa znanja ter sestavi komisije iz 8. člena tega pravilnika najmanj sedem dni pred datumom, določenim za preizkus znanja.
10. člen
(pisni del preizkusa znanja)
(1) Pisni del preizkusa znanja je sestavljen kot vprašalnik ali pisna naloga, sestavljena iz vprašanj s področij, določenih v programu strokovnega usposabljanja.
(2) Vprašanja za pisni del preizkusa znanja določi predsednik komisije.
11. člen
(potek in ocenjevanje pisnega dela preizkusa znanja)
(1) Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ 60 minut.
(2) Komisija oceni pisno nalogo takoj po zaključenem pisnem delu preizkusa znanja.
(3) Na pisnem delu preizkusa znanja lahko kandidat doseže največ 100 točk. Uspeh pisnega dela se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Uspešno ga opravi kandidat, ki doseže najmanj 60 točk.
(4) Po končanem pisnem delu preizkusa znanja in ocenitvi naloge predsednik komisije ustno seznani kandidata z doseženo oceno.
(5) Če kandidat pisnega dela preizkusa znanja ni uspešno opravil, ga predsednik komisije ustno seznani z možnostjo ponovnega opravljanja tega dela preizkusa znanja in ga hkrati seznani s pravico do ugovora.
(6) V času opravljanja pisnega dela preizkusa znanja morajo kandidati upoštevati izpitni red, ki ga določi organizator, predsednik komisije pa z njim seznani kandidate pred opravljanjem preizkusa znanja.
12. člen
(potek in ocenjevanje praktičnega dela preizkusa znanja)
(1) Praktični del preizkusa znanja, ki traja največ 30 minut, opravlja kandidat isti dan, ko uspešno opravi pisni del preizkusa znanja.
(2) Vprašanja za praktični del preizkusa znanja, ki jih določi predsednik komisije, so zapisana na izpitnem listku v ovojnici. Kandidat na poziv predsednika komisije izbere ovojnico z izpitnim listkom. Vprašanja na izpitnem listku morajo biti sestavljena tako, da se preveri poznavanje pooblastil občinskega redarja, določenih v zakonu, ki ureja občinsko redarstvo.
(3) Na praktičnem delu preizkusa znanja lahko kandidat doseže največ 100 točk. Uspeh tega dela preizkusa znanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Uspešno ga opravi kandidat, ki doseže najmanj 60 točk.
(4) Po končanem praktičnem preizkusu in ocenitvi predsednik komisije ustno seznani kandidata z doseženo oceno in končnim uspehom.
(5) Če kandidat praktičnega dela preizkusa znanja ni uspešno opravil, ga predsednik komisije ustno seznani z možnostjo ponovnega opravljanja tega dela preizkusa znanja in ga hkrati seznani s pravico do ugovora.
13. člen
(uspeh preizkusa znanja)
(1) Končni uspeh kandidata ugotovi komisija tako, da na podlagi opisnih ocen iz obeh delov preizkusa znanja določi skupno oceno in sprejme sklep: »preizkus znanja je opravil« ali »preizkus znanja ni opravil«.
(2) Kandidat preizkus znanja uspešno opravi, če je uspešno opravil pisni in praktični del.
14. člen
(zapisnik o preizkusu znanja)
(1) O poteku preizkusa znanja se za vsakega kandidata vodi zapisnik na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime kandidata,
– datum rojstva,
– številka in vrsta javne listine, na podlagi katerega je bila ugotovljena istovetnost kandidata,
– podatki o prijavitelju, pri katerem je kandidat zaposlen,
– kolikokrat je kandidat že opravljal pisni ali praktični del preizkusa znanja,
– osebno ime predsednika in članov komisije,
– datum in ocena pisnega dela preizkusa znanja,
– datum, vsebina in ocena praktičnega dela preizkusa znanja,
– odločitev komisije o uspešnosti kandidata na preizkusu znanja,
– podpisi predsednika in članov komisije in
– morebitni ugovor kandidata.
15. člen
(ponovni preizkus in ponovno strokovno usposabljanje)
(1) Kandidat lahko k pisnemu ali praktičnemu delu preizkusa znanja pristopi največ trikrat.
(2) Kandidat, ki v tretjem pisnem ali praktičnem delu preizkusa znanja ni bil uspešno ocenjen, se mora ponovno udeležiti strokovnega usposabljanja.
16. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno preizkusa znanja iz 11. ali 12. člena tega pravilnika, lahko takoj po ustni seznanitvi z oceno oziroma najpozneje v treh delovnih dneh vloži ugovor pri organizatorju. V ugovoru mora navesti, zoper kateri del preizkusa znanja ugovarja ter razloge za ugovor. O ugovoru v roku treh delovnih dni odloči stalna komisija za ugovore.
(2) Minister izmed članov komisij za preizkus znanja imenuje predsednika in dva člana stalne komisije za ugovore za obdobje štirih let. Predsednik in člana stalne komisije ne sodelujejo pri komisijah za opravljanje preizkusov znanja.
(3) Če stalna komisija za ugovore ugotovi, da so bile med izpitom kršene določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na ocenjevanje kandidata, ugovoru ugodi in spremeni oceno.
(4) Če stalna komisija za ugovore ugovoru ugodi, na podlagi dokumentacije pa ne more sprejeti odločitev o oceni, predlaga ponovljen preizkus znanja iz tistega dela pisnega ali praktičnega preizkusa znanja, zoper katerega je kandidat podal ugovor. Organizator izmed imenovanih oseb iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika imenuje novo komisijo za preizkus znanja, v katero ne sme imenovati predsednika in članov, ki so sodelovali v komisiji za preizkus znanja, katere odločitev kandidat izpodbija z ugovorom.
(5) Organizator kandidata najmanj osem dni pred opravljanjem ponovnega preizkusa pisno obvesti o datumu, kraju in uri opravljanja preizkusa znanja ter o sestavi nove komisije. Zoper oceno preizkusa znanja, ki jo poda nova komisija, ni ugovora.
17. člen
(izostanek)
(1) Če kandidat ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja, se šteje, da preizkusa znanja ni uspešno opravil, razen če poda pisna dokazila o utemeljenosti izostanka.
(2) Za utemeljene razloge, zaradi katerih kandidat ni pristopil k opravljanju preizkusa znanja, štejejo zlasti višja sila, smrt v družini, poškodba ter bolezen kandidata ali njegovega ožjega družinskega člana. O utemeljenosti razlogov odloča organizator. Če so razlogi utemeljeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k preizkusu znanja in ga lahko prijavitelj ponovno prijavi.
18. člen
(potrdila)
(1) Organizator izda kandidatu, ki je opravil strokovno usposabljanje, in udeležencu obdobnega izpopolnjevanja potrdilo, ki ga podpiše odgovorna oseba organizatorja. Potrdilo se kandidatu oziroma udeležencu vroči takoj, ko konča strokovno usposabljanje oziroma obdobno izpopolnjevanje.
(2) Organizator izda kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja, potrdilo, ki ga podpišeta predsednik komisije in odgovorna oseba organizatorja. Potrdilo se kandidatu vroči najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil preizkus znanja.
(3) Potrdila iz tega člena se izdajo na obrazcih iz prilog 3, 4 in 5, ki so sestavni del tega pravilnika.
IV. OBDOBNO IZPOPOLNJEVANJE OBČINSKIH REDARJEV
19. člen
(obdobno izpopolnjevanje)
(1) Občinski redar se mora vsaka tri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja v skladu s programom obdobnega izpopolnjevanja iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Obdobno usposabljanje traja 40 ur.
(2) Obdobno izpopolnjevanja v skladu s programom organizira in izvede organizator najmanj enkrat letno na podlagi prijav.
(3) Za prijavo, organizacijo, izvedbo in stroške se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo strokovno usposabljanje.
V. STROŠKI
20. člen
(plačilo stroškov)
(1) Udeležba na strokovnem usposabljanju, preizkus znanja vključno s ponavljanji ter udeležba na obdobnem izpopolnjevanju so strošek občine, s katero ima kandidat oziroma občinski redar sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(2) Sredstva za izvedbo strokovnega usposabljanja občinskih redarjev na področju pooblastil, kot so kimono, službeni pas, sredstva za vklepanje in vezanje, plinski razpršilec, palica itd., zagotovi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Minister določi cenik strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja ter obdobnega izpopolnjevanja, ki se objavi na spletni strani organizatorja.
21. člen
(povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji)
Predsedniku in članom komisije pripada povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji, in sicer v skladu s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom, kot velja za javne uslužbence v državni upravi. Če se izpiti opravljajo zunaj gibljivega delovnega časa organa, se čas za delo v izpitni komisiji šteje v delovni čas.
VI. PODATKI
22. člen
(podatki, ki jih vodi organizator)
Organizator za namen izvajanja strokovnih usposabljanj, obdobnih izpopolnjevanj in preizkusov znanja na podlagi četrtega odstavka Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) za vsakega kandidata oziroma občinskega redarja obdeluje tiste osebne podatke, ki so nujni za izpolnitev namena obdelave, in sicer:
– o udeležbi na strokovnem usposabljanju: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naziv občine, ki ga je napotila na usposabljanje, datum udeležbe na usposabljanju, evidenčna številka in datum izdaje potrdila o opravljenem strokovnem usposabljanju;
– o opravljenem preizkusu znanja: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naziv občine, ki ga je napotila na opravljanje izpita, datum opravljanja preizkusa znanja, pridobljena ocena, evidenčna številka in datum izdaje potrdila o opravljenem preizkusu znanja;
– o udeležbi na obdobnem usposabljanju: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naziv občine, ki ga je napotila na opravljanje izpopolnjevanje, datum in evidenčna številka opravljenega preizkusa znanja, datum udeležbe na obdobnem izpopolnjevanju, evidenčna številka in datum izdaje potrdila o opravljenem obdobnem izpopolnjevanju.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
(prehodne določbe)
(1) Cenik strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja ter obdobnega izpopolnjevanja iz tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika izda minister najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Člane komisije iz drugega odstavka 8. člena določi minister v 60 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Občinskim redarjem, ki so do uveljavitve tega pravilnika v skladu z veljavnimi predpisi pridobili strokovno usposobljenost, se ta prizna kot strokovna usposobljenost v skladu s tem pravilnikom.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 24/11 in 45/11 – popr.).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2014/30
Ljubljana, dne 18. junija 2014
EVA 2014-1711-0002
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti