Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1177. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, stran 3487.

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami – ZSPJS) ter 71. člena Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 31/91) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (Uradni list RS, št. 61/08) skleneta pogodbeni stranki:
na strani delodajalca:
– Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, ki ga zastopa generalni direktor mag. Marko Filli
in na strani delojemalca:
– Sindikat novinarjev Slovenija, ki ga zastopa predsednik Iztok Jurančič
– Koordinacija novinarskih sindikatov RTV S, ki jih zastopa dr. Zoran Medved
A N E K S š t. 2
h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
1. člen
Z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (v nadaljevanju: Aneks št. 2) se določajo dodatna novinarska delovna mesta v javnem zavodu RTV Slovenija in uvrščajo v plačne razrede v plačni skupini G.
2. člen
Dodatna delovna mesta plačne skupine G se določijo in uvrstijo v naslednje plačne razrede v skladu z ZSPJS in KPJS.
Osnovna plača za dodatna novinarska delovna mesta je določena s plačnim razredom na plačni lestvici. Najnižji plačni razredi za posamezno delovno mesto in plačni razredi, ki jih je možno doseči z napredovanjem, so:
+--------+--------------+-------+------+------+--------+--------+
|Šifra  |DELOVNO MESTO | TR  |Šifra | NAZIV| Plačni | Plačni |
|    |       |    | N  |   | razred | razred |
|    |       |    |   |   | brez | z napr.|
|    |       |    |   |   | napr. |    |
+--------+--------------+-------+------+------+--------+--------+
|GO27125 |Novinar    | VII/1 | 0  |   |  31  |  41  |
+--------+--------------+-------+------+------+--------+--------+
|GO27126 |Novinar    | VII/2 | 0  |   |  39  |  49  |
|    |urednik    |    |   |   |    |    |
|    |voditelj   |    |   |   |    |    |
+--------+--------------+-------+------+------+--------+--------+
|GO27127 |Urednik novih | VII/2 | 0  |   |  40  |  50  |
|    |medijev in  |    |   |   |    |    |
|    |socialnih   |    |   |   |    |    |
|    |omrežij    |    |   |   |    |    |
+--------+--------------+-------+------+------+--------+--------+
|GO27061 |Ekspert    | VII/2 | 0  |   |  43  |  53  |
|    |področja   |    |   |   |    |    |
+--------+--------------+-------+------+------+--------+--------+
3. člen
Delodajalec je na pobudo novinarja, ki sklene pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu novinar VII/1, dolžan novinarju omogočiti nadaljevanje in zaključek študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe, za uvrstitev v plačno skupino VII/2.
4. člen
Zaradi uveljavitve sprememb tega Aneksa in novih DM, določenih v tem Aneksu, se delavcem osnovna plača po pogodbah o zaposlitvi, veljavnih pred sklenitvijo tega Aneksa, ne bo znižala.
5. člen
Aneks št. 2 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za delodajalsko stran
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
mag. Marko Filli l.r.
generalni direktor
 
Za delojemalsko stran:
Sindikat novinarjev Slovenije
Iztok Jurančič l.r.
predsednik
 
Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija
dr. Zoran Medved l.r.