Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1170. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, stran 3412.

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena in za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13) ter na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 47/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljnjem besedilu: izplačila) ter o številu zaposlenih v javnem sektorju.
2. člen
(veljavnost)
Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike proračuna, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
3. člen
(metodologija)
(1) Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa podatkov o izplačilih in številu zaposlenih, ki jih uporabniki proračuna posredujejo ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za vodenje evidenc in pripravo analiz.
(2) Metodologija je podlaga za oblikovanje informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ISPAP), ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
4. člen
(rok za posredovanje podatkov)
Uporabnik proračuna mora podatke o izplačilih zaposlenim posredovati AJPES naslednji delovni dan po izplačilu oziroma najpozneje do 18. dne v mesecu izplačila, podatke o številu zaposlenih pa najkasneje do 18. dne v mesecu, v katerem se posreduje podatke o stanju števila zaposlenih v skladu s petim odstavkom 8. člena tega pravilnika.
5. člen
(obveščanje o neizplačilu)
Če uporabnik proračuna ni izplačal izplačil, mora v roku iz prejšnjega člena o neizplačilu obvestiti ministrstvo in pristojno izpostavo AJPES.
6. člen
(način posredovanja podatkov)
(1) Podatki o izplačilih in številu zaposlenih se AJPES posredujejo v elektronski obliki na način, določen v navodilu iz 14. člena tega pravilnika.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti kodirani in digitalno podpisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe enega od overiteljev digitalnih potrdil, ki so vpisani v Register overiteljev spletnih digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in jih v aplikacijah podpira AJPES.
(3) Če podatke posreduje drug poslovni subjekt, ga mora za to pooblastiti uporabnik proračuna. Pred prvim posredovanjem podatkov uporabnik proračuna predloži AJPES pooblastilo za posredovanje podatkov v ISPAP prek sistema e-pooblastil AJPES.
(4) Izrazi Z104, Z105, Z106, Z107, Z108, Z111, Z113, Z114, Z115 in Z610 ter vrsta izplačila A040, ki jih določa uredba, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: uredba), se uporabljajo in posredujejo samo za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. junijem 2012.
7. člen
(sklopi podatkov)
Uporabnik proračuna posreduje naslednje podatke:
1. identifikacija podatkov o izplačilih in številu zaposlenih:
– ID podatkov,
– datum posredovanja (LLLL-MM-DD),
– čas posredovanja (HH:MM:SS),
– zaporedna številka paketa,
– šifra poročevalca,
– ime datoteke;
2. podatki o uporabniku proračuna pri posredovanju podatkov o izplačilih:
– šifra uporabnika proračuna (Z350),
– naziv uporabnika proračuna,
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje obvestil),
– mesec obračuna (Z010),
– leto obračuna (Z010),
– dan izplačila,
– mesec izplačila,
– leto izplačila,
– oznaka obračuna;
3. podatki o uporabniku proračuna pri posredovanju podatkov o številu zaposlenih:
– šifra uporabnika proračuna (Z350),
– naziv uporabnika proračuna,
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje obvestil),
– dan, za katerega se podatki posredujejo,
– mesec, za katerega se podatki posredujejo,
– leto, za katero se podatki posredujejo,
– oznaka napotitve (0 – število zaposlenih, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji, 1 – število zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, organe Evropske unije in druge organizacije),
– število zaposlenih, ki se financirajo iz državnega proračuna,
– število zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna občin,
– število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
– število zaposlenih, ki se financirajo iz drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe,
– število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
– število zaposlenih, ki se financirajo iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe,
– število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev za financiranje javnih del,
– število zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih;
4. osnovni podatki o obračunu:
– zaporedna številka obračuna,
– davčna številka zaposlenega (Z360),
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050),
– povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z052),
– mesečna delovna obveznost (Z051),
– mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z053),
– valuta obračuna izplačila (ISO 4217),
– devizni tečaj,
– država napotitve (Z520),
– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (Z450),
– bruto bruto plača (Z280),
– bruto plača in nadomestila (Z080),
– osnova za izračun prispevkov (Z270),
– osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja (Z271),
– neto plača I (Z290),
– neto izplačilo (Z300 oziroma Z490 pri plači za delo v tujini);
5. podatki o delovnem mestu:
– del poslovnega subjekta (Z630),
– šifra funkcije ali delovnega mesta – FDMN (Z370),
– šifra naziva (Z371),
– plačni razred FDMN (Z381),
– vrednost plačnega razreda FDMN (Z073),
– znesek znižanja osnovne plače FJU – 14. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) (Z117),
– znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS (Z116),
– znesek zvišanja osnovne plače FJU – 15. člen ZSPJS (Z119),
– zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS (Z118),
– znesek zvišanja osnovne plače FJU – prvi odstavek 19. člena ZSPJS (Z590),
– zvišana osnovna plača FJU – prvi odstavek 19. člena ZSPJS (Z591),
– znesek zvišanja osnovne plače – drugi odstavek 19. člena ZSPJS (Z593),
– zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena ZSPJS (Z592),
– osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS (Z580),
– osnovna plača FJU (Z070),
– plačni razred javnega uslužbenca oziroma funkcionarja z napredovanji (Z380), katerega nominalna vrednost je izražena v izrazih: Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581 ali Z591 ali Z592,
– znesek zvišanja osnovne plače v odstotku po drugem stavku drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 − ZSPJS-I; v nadaljnjem besedilu: ZSSloV) (Z560),
– zvišana osnovna plača FJU – 59. člen ZSSloV (Z571),
– osnovna plača za pripravnika MORS (Z581),
– osnovna plača za krajši delovni čas (Z071),
– delež zaposlitve FJU na funkciji ali delovnem mestu (Z550),
– delež osnovne plače FJU (Z551),
– faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z600),
– vrednost zvišane oziroma znižane pedagoške oziroma učne ure (Z601),
– faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602),
– mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti (Z603),
– vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z604),
– disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje – odbitek bruto plače (Z611),
– odbitek plače po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) (Z620),
– osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470),
– osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike SV na operacijah kriznega odzivanja in civilne zaščite (Z471),
– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (Z450),
– razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040),
– primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104),
– prevedena osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja (Z105),
– korekcijska osnovna plača (Z106),
– razlika za odpravo nesorazmerja (Z107),
– osnovna plača – za obračun V (Z108),
– primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111),
– delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113),
– osnovna plača – za obračun II (Z114),
– zmanjšanje po uredbi (Z115),
– odbitek plače funkcionarja (Z610),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja je državni proračun (Z621),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so proračuni občin (Z622),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja je ZZZS, ZPIZ (Z623),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna (Z624),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. koncesnine, pristojbine, takse, RTV prispevek) (Z625),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so sredstva, pridobljena iz prodaje blaga in storitev na trgu (Z626),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne službe (Z627),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so sredstva namenjena opravljanju javnih del (Z628),
– bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H), katerega vir financiranja so namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih (Z629);
6. podatki o izplačilu bruto plače in nadomestil za obdobje obračuna:
– šifra izplačila (tipa izplačil A in B),
– vrsta izplačila,
– mesec obračuna izplačila,
– leto obračuna izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek za vrsto izplačila;
7. podatki o izplačilu dodatkov za obdobje obračuna:
– šifra izplačila (tip izplačil C – dodatki),
– vrsta izplačila,
– mesec obračuna izplačila,
– leto obračuna izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek za vrsto izplačila;
8. podatki o izplačilu delovne uspešnosti za obdobje obračuna:
– šifra izplačila (tip izplačil D – delovna uspešnost),
– vrsta izplačila,
– mesec obračuna izplačila,
– leto obračuna izplačila,
– bruto znesek za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek za vrsto izplačila;
9. podatki o izplačilu drugih vrst izplačil:
– šifra izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, I, J, L, N, O, S in R), če je vrednost faktorja B1 iz uredbe enaka 1,
– vrsta izplačila,
– mesec obračuna izplačila,
– leto obračuna izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek za vrsto izplačila.
8. člen
(metodologija štetja zaposlenih)
(1) V število zaposlenih iz osme do šestnajste alineje 3. točke prejšnjega člena se štejejo:
1. zaposleni za nedoločen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o starševskem varstvu in predpisov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
2. zaposleni za določen čas, od teh se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o starševskem varstvu in predpisov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne civilne misije, mednarodne organizacije, organe Evropske unije in druge organizacije.
(2) Število zaposlenih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se na polni delovni čas preračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.
(3) Kadar se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se njihova zaposlitev prikaže v deležih.
(4) V število zaposlenih iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo:
1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
2. zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
a) odsotnosti na podlagi predpisov iz naslova starševskega varstva,
b) bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.
(5) Uporabniki proračuna v skladu z metodologijo iz tega člena posredujejo podatke o stanju števila zaposlenih na dan 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra.
9. člen
(potrjevanje prejema in sporočanje napak)
(1) ISPAP preveri prejete datoteke in pošlje potrdilo o prejemu. Če so v datotekah napake, jih sistem v celoti zavrne z obrazložitvijo napak.
(2) AJPES preveri ustreznost v ISPAP prejetih podatkov. Datoteko z neustreznimi podatki zavrne, pošiljatelj pa jih mora popraviti in datoteko poslati znova.
10. člen
(podatki za analizo)
Ministrstvo pripravlja analize na podlagi podatkov, določenih v 7. členu tega pravilnika.
11. člen
(opazovani podatki)
Opazovani podatki pri analizi so:
– zneski osnovnih plač,
– zneski dodatkov,
– zneski dela plače za delovno uspešnost,
– zneski drugih vrst izplačil,
– število zaposlenih.
12. člen
(parametri)
Parametri, po katerih se opazujejo podatki iz prejšnjega člena, so:
– obdobje (leto, četrtletje, mesec),
– podskupina uporabnikov proračuna,
– uporabnik proračuna,
– plačna skupina,
– plačna podskupina,
– funkcija, delovno mesto ali naziv,
– plačni razred,
– tarifni razred.
13. člen
(analize)
(1) Ministrstvo pripravi rezultate analiz v obliki, primerni za objavo na spletni strani ali drugih dogovorjenih mestih.
(2) Objavljeni dokumenti vsebujejo opazovane podatke iz 11. člena tega pravilnika, predstavljene po različnih parametrih iz 12. člena tega pravilnika.
(3) Rezultati analiz so izračuni o številu prejemnikov oziroma obsegu sredstev posameznih podatkov iz 11. člena tega pravilnika v povezavi s parametri iz 12. člena tega pravilnika.
14. člen
(podrobnejša navodila)
AJPES in ministrstvo objavita podrobnejša navodila za posredovanje podatkov iz 7. člena tega pravilnika in izdelavo datotek formata xml na svojih spletnih straneh.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
(prehodna določba)
(1) Uporabniki proračuna v skladu s tem pravilnikom prvič posredujejo podatke o številu zaposlenih na dan 1. julija 2014, in sicer najkasneje do 18. avgusta 2014.
(2) Določbe prve in štiriinštiridesete do dvainpetdesete alineje 5. točke 7. člena tega pravilnika se prvič uporabijo za posredovanje podatkov za izplačila za mesec julij 2014.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 20/14).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-322/2014/5
Ljubljana, dne 17. aprila 2014
EVA 2014-1711-0052
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve