Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija, stran 13359.

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - Odl. US, 79/09, 14/10 - Odl. US, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF) ter 16. člena in prvega odstavka 51. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) in ob upoštevanju Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07 - Skl.US, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13 in 59/13) je Občinski svet Občine Litija na 21. redni seji dne 23. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Litija
1. člen
1. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Litija (Uradni list RS, št. 29/11) se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovna področja Občinske uprave Občine Litija (v nadaljevanju: občinska uprava), njeno delovanje in druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.«.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Občinska uprava je enovit organ.«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
- usklajuje in koordinira delo občinskega sveta,
- opravlja organizacijska, strokovna in administrativno-­tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov, direktorja občinske uprave, občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
- opravlja naloge sprejemne in glavne pisarne,
- opravlja stike z javnostjo glede dela občine,
- pripravlja programe in predloge za rešitve in izvedbo posameznih nalog iz svojega področja,
- planira porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog,
- skrbi za izvedbo določenih in načrtovanih nalog in nadzoruje poslovanje porabnikov sredstev proračuna občine,
- pripravlja, koordinira in operativno spremlja in vodi investicije, financirane iz občinskega proračuna,
- pripravlja splošne in posamične akte, ki jih sprejemata župan oziroma občinski svet ter skrbi za pregled delovnih gradiv, ki jih sprejme občinski svet,
- opravlja naloge za delovna telesa občinskega sveta in druge organe občine,
- opravlja svetovalno funkcijo županu občine in direktorju občinske uprave,
- tekoče spremlja izvajanje in spremembe predpisov na svojem področju ter opozarja župana in direktorja občinske uprave na morebitna neskladja ter predlaga uskladitve oziroma pripravlja predloge za reševanje le-teh,
- nudi pomoč pri opravljanju nalog ožjih delov občine,
- opravlja upravne naloge iz svojega področja ter vodi evidence o upravnih postopkih,
- skrbi za zakonitost, izvajanje in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ter zakonitostjo in izvajanjem splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje oziroma mnenje k njim občinski svet.
4. člen
11. člen se črta.
5. člen
Napovedni stavek 12. člena »Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge« se nadomesti z besedilom »Na področju splošnih zadev in družbenih dejavnosti opravlja občinska uprava naslednje naloge«.
6. člen
Napovedni stavek 13. člena »Oddelek za infrastrukturo in prostor opravlja naslednje naloge« se nadomesti z besedilom »Na področju infrastrukture in prostora opravlja občinska uprava naslednje naloge«.
7. člen
24. člen se črta.
8. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Župan izda nov akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Nov akt o sistemizaciji delovnih mest bo predstavljal pravno podlago za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev v občinski upravi.«.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2011
Litija, dne 23. decembra 2013
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti