Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4290. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, stran 13414.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in druge alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 (odločba US), 10/12 in 94/12 - ZDoh-2L), ter druge alineje a) točke 6. člena in druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04, 95/04 in 63/13) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni list RS, št. 81/12 in 47/13) se v 3. členu za devetnajsto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
+------------------+--------------------------------------------+
|»- stroški škod  |so stroški, ki so posledica neviht, vetra, |
|povzročeni zaradi |poplav, plazov, snega, žleda, potres idr. in|
|vplivov narave:  |vključujejo tudi pripadajoče odhodke, če ta |
|         |akt ne določa drugače;«.          |
+------------------+--------------------------------------------+
2. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Amortizacija sredstev se izračuna glede na amortizacijsko osnovo in amortizacijsko stopnjo, ki upošteva predvideno dobo koristnosti sredstev. Pri naknadnih vlaganjih v sredstva se doba koristnosti teh sredstev zaradi novih vlaganj ustrezno podaljša, amortizacijska stopnja pa ustrezno preračuna, ali pa se nova vlaganja obravnavajo kot samostojni del sredstev, za katerega se ločeno določi doba koristnosti in amortizacijska stopnja. Amortizacijske stopnje, ki so višje od davčno priznanih, se ne priznajo. Prav tako se ne prizna amortizacija, ki je vkalkulirana v usredstvene lastne proizvode in storitve v višini izkazanih prihodkov za te namene.«.
3. člen
Besedilo 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen
»(1) Obvezna vsebina regulativnega okvira za sistemskega operaterja prenosnega omrežja je tudi opredelitev namenske porabe prihodkov od prezasedenosti pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 714/2009.
(2) Sistemski operater prenosnega omrežja v postopku priprave novega regulativnega obdobja agenciji predloži načrt prihodkov od prezasedenosti po posameznih letih regulativnega obdobja in načrt porabe prihodkov za namene iz člena 16(6) Uredbe (ES) št. 714/2009 po posameznih letih regulativnega obdobja, ki ju agencija prouči z vidika skladnosti s pogoji iz Uredbe (ES) št. 714/2009. Vrednost načrtovanih prihodkov od prezasedenosti in načrtovane porabe iz ločenega internega računa se mora za celotno regulativno obdobje ujemati z vrednostjo načrtovane porabe prihodkov od prezasedenosti.
(3) Agencija v regulativnem okviru za sistemskega operaterja prenosnega omrežja po posameznih letih regulativnega obdobja ločeno razkrije:
(a) načrtovane prihodke od prezasedenosti, vključno z neporabljenimi prihodki od prezasedenosti zaradi odstopanj od regulativnega okvira;
(b) načrtovane stroške za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (redispatching, ...);
(c) načrtovano porabo prihodkov od prezasedenosti za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti za namene naložb v omrežje;
(d) načrtovano porabo prihodkov od prezasedenosti za namene znižanja omrežnine in
(e) načrtovano porabo sredstev iz ločenega internega računa za:
pokrivanje načrtovanih stroškov za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti in namene naložb v omrežje za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti.«.
4. člen
Besedilo 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
(1) Sistemski operater je za potrebe ugotavljanja odstopanj od regulativnega okvira v zvezi s prihodki od prezasedenosti dolžan za posamezno leto regulativnega obdobja zagotoviti naslednje evidence in podatke o:
(a) realiziranih prihodkih od prezasedenosti;
(b) realiziranih stroških za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (redispatching, ...), ki ne vključuje realizirane porabe iz ločenega internega računa;
(c) realizirani porabi prihodkov od prezasedenosti za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti za izvedene naložbe v omrežje, ki ne vključuje realizirane porabe iz ločenega internega računa;
(d) zneskih prihodkov od prezasedenosti, ki se prenesejo na ločen interni račun posebej za:
- načrtovane stroške za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti in
- načrtovane naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti;
(e) realizirani porabi sredstev iz ločenega internega računa posebej za:
- pokrivanje dejanskih stroškov za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti in
- izvedene naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti;
(f) realiziranih prihodkih od prezasedenosti za namene znižanja omrežnine in
(g) sredstvih, ki so bila financirana z namenskimi sredstvi od prezasedenosti in so bila predana v uporabo (nabavna vrednost, amortizacija, sedanja vrednost).
(2) Sistemski operater ugotavlja upravičenost porabe prihodkov od prezasedenosti za namene iz točk b), c), d) in e) iz prvega odstavka tega člena na podlagi dokumentacije, ki mora biti skladna z nameni porabe, ki jih predpisuje Uredba (ES) št. 714/2009.
(3) Sistemski operater del zneska prihodkov od prezasedenosti prenese na ločen interni račun iz točke d) prvega odstavka tega člena, če pričakuje, da v prihodnjih obdobjih ne bo mogoče zagotoviti teh sredstev iz naslova prihodnjih prihodkov od prezasedenosti in če upravičeno pričakuje, da bodo sredstva na ločenem internem računu porabljena v razumnem času.
(4) Realizirani prihodki od prezasedenosti za namene znižanja omrežnine (točka f) prvega odstavka tega člena) se izračunajo tako, da se od realiziranih prihodkov od prezasedenosti točka a) prvega odstavka tega člena odštejejo:
- realizirani stroški za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (redispatching, ...) (točka b) prvega odstavka tega člena);
- realizirana poraba prihodkov od prezasedenosti za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti za izvedene naložbe v omrežje (točka c) prvega odstavka tega člena) in
- prihodki od prezasedenosti, ki se prenesejo na ločen interni račun (točka d) prvega odstavka tega člena).
(5) Dejansko realizirani prihodki od prezasedenosti skladno s sedmo alinejo prvega odstavka 76. člena tega akta so:
- amortizacija sredstev, ki so bila financirana z namenskimi sredstvi od prezasedenosti in predana v uporabo,
- realizirani prihodki od prezasedenosti za namene znižanja omrežnine, ki so izračunani skladno s petim odstavkom tega člena.
(6) Odstopanja od regulativnega okvira v zvezi s prihodki od prezasedenosti (sedma alineja prvega odstavka 76. člena tega akta), ki so vključena v ΔDP(t), se izračunajo kot razlika med dejanskimi in načrtovanimi prihodki od prezasedenosti.
(7) Sredstva na ločenem internem računu se obravnavajo kot presežek omrežnine in se obrestujejo z upoštevanjem povprečne letne vrednosti sredstev na ločenem internem računu in priznane letne obrestne mere, ki jo določa Priloga 1 tega akta. Vrednost izračunanih obresti skladno z določili tega člena povečuje sredstva na ločenem internem računu.
(8) Povprečna letna vrednost sredstev na ločenem internem računu za posamezno leto regulativnega obdobja se izračuna kot povprečna vrednost salda na začetku posameznega leta in salda na koncu posameznega leta regulativnega obdobja.«.
5. člen
Za prvim odstavkom točke 2.5, poglavja I Priloge 1 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri izračunu regulativne baze sredstev se naknadna vlaganja v infrastrukturo iz prve alineje prejšnjega odstavka, izvedena po 31. decembru 2010, vključujejo v inftrastrukturo iz druge alineje prejšnjega odstavka. Amortizacija naknadnih vlaganj v infrastrukturo iz prve alineje prejšnjega odstavka, izvedena po 31. decembru 2010, znižuje vrednost regulativne baze sredstev iz druge alineje prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
6. člen
V petem odstavku točke 5.2, poglavja I Priloge 1, se beseda »nepriznavanja«, nadomesti z besedo »priznavanja«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»Pri izračunu regulativne baze sredstev se naknadna vlaganja v infrastrukturo na dan 31. decembra 2010, izvedena po 31. decembru 2010, vključujejo v inftrastrukturo iz prve alineje prejšnjega odstavka. Amortizacija teh naknadnih vlaganj znižuje vrednost regulativne baze sredstev iz prve alineje prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
7. člen
Za prvim odstavkom točke 2.6, poglavja II Priloge 1, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri izračunu regulativne baze sredstev se naknadna vlaganja v infrastrukturo iz prve alineje prejšnjega odstavka, izvedena po 31. decembru 2010, vključujejo v infrastrukturo iz druge alineje prejšnjega odstavka. Amortizacija naknadnih vlaganj v infrastrukturo iz prve alineje prejšnjega odstavka, izvedena po 31. decembru 2010, znižuje vrednost regulativne baze sredstev iz druge alineje prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
8. člen
V šestem odstavku točke 5.2, poglavja II Priloge 1, se beseda »nepriznavanja«, nadomesti z besedo »priznavanja«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»Pri izračunu regulativne baze sredstev se naknadna vlaganja v infrastrukturo na dan 31. decembra 2010, izvedena po 31. decembru 2010, vključujejo v infrastrukturo iz prve alineje prejšnjega odstavka. Amortizacija teh naknadnih vlaganj znižuje vrednost regulativne baze sredstev iz prve alineje prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
9. člen
V drugem odstavku točke 1.2, poglavja III Priloge 1, se številka »2011« nadomesti s številko »2012«.
10. člen
V drugem odstavku točke 1.3, poglavja III Priloge 1, se besedi »spodnji tabeli« nadomestita z besedama »spodnjih tabelah«.
Četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»Letne stopnje zahtevanega izboljšanja ravni kakovosti v odstotkih glede na doseženo raven neprekinjenosti napajanja v prejšnjem letu regulativnega obdobja so podane v spodnjih tabelah.
Referenčne vrednosti posameznih kazalnikov, ki določajo sistemske standarde neprekinjenosti napajanja izračunamo na podlagi faktorja zahtevanega izboljšanja izhodiščne ravni kazalnika f(zah_izb), indeksa omrežnih in okoljskih dejavnikov f(OO) ter indeksa izhodiščne ravni neprekinjenosti napajanja f(Q-NN) :
Indeksa omrežnih in okoljskih dejavnikov f(OO) ter izhodiščne ravni neprekinjenosti napajanja f(Q-NN) sta določena za posamezno območje distribucijskega omrežja, kot sledi:
+----------------+---------+-------+---------+----------+-------+
|   Območje  | Elektro |Elektro| Elektro | Elektro |Elektro|
|distribucijskega|Gorenjska|Maribor|Primorska| Ljubljana| Celje |
|   omrežja  |     |    |     |     |    |
+----------------+---------+-------+---------+----------+-------+
| Indeks omrežnih|  0,73 | 1,07 |  1,16 |  1,01  | 1,03 |
| in okoljskih |     |    |     |     |    |
|dejavnikov f(OO)|     |    |     |     |    |
+----------------+---------+-------+---------+----------+-------+
|   Indeks   |  0,66 | 0,99 |  1,24 |  1,05  | 0,95 |
|izhodiščne ravni|     |    |     |     |    |
| neprekinjenosti|     |    |     |     |    |
|  napajanja  |     |    |     |     |    |
|(SAIDI in SAIFI)|     |    |     |     |    |
|f(Q-NN)     |     |    |     |     |    |
+----------------+---------+-------+---------+----------+-------+
Faktor vpliva upošteva naslednje značilnosti omrežja:
+---------------------------------------+----------------------+
|Dejavnik                |     Utež     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Delež kabelskega omrežja        |     0      |
|                    |   (upoštevan v   |
|                    |   referenčnem   |
|                    |   SAIDI/SAIFI)   |
+---------------------------------------+----------------------+
|Delež omrežja, ozemljenega z      |     0,2     |
|resonančno ozemljitvijo ali prek shunt |           |
|stikala                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Delež zazankanega omrežja       |     5      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Povprečna dolžina izvodov iz RTP    |     1      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Povprečna dolžina izvodov iz RTP, ki  |     5      |
|so daljši od 7 km           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Delež daljnovodov s polizoliranimi   |     1      |
|vodniki                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Indeks razmerje (zidane+montažne) TP / |     1      |
|drogovne TP              |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Daljinsko vodena stikala v SN omrežju |     2      |
|(izven RTP/RP)             |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Odklopniki z zaščito v omrežju (izven |     2      |
|RTP/RP)                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Lokatorji okvar            |     0,2     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Oprema RTP               |     0,1     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Aktivne funkcije DMS          |     0,1     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Avtomatizacija omrežja         |     0,1     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Monitoring omrežja           |     0,1     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Prenapetostni odvodniki        |     0,2     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Starost omrežja            |     2      |
+---------------------------------------+----------------------+
Faktor vpliva upošteva tudi naslednje okoljske, geografske in demografske dejavnike:
+----------------------------+-----------+
|Dejavnik          |  Utež  |
+----------------------------+-----------+
|Vpliv neurja        |   1   |
+----------------------------+-----------+
|Vpliv atmosferskih     |   2   |
|razelektritev        |      |
+----------------------------+-----------+
|Razpršenost odjema     |   5   |
+----------------------------+-----------+
|Efektivna gostota odjema  |   2   |
+----------------------------+-----------+
|Delež omrežja v gozdu    |   5   |
+----------------------------+-----------+
|Razgibanost terena     |   5   |
+----------------------------+-----------+
                    «.
11. člen
V prvem odstavku podtočke 1.4.1, točke 1.4, poglavja III Priloge 1, se tabela SAIFI nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-4/2013-1/228
Maribor, dne 16. decembra 2013
EVA 2013-2430-0130
Predsednik sveta
Javne agencije
Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti