Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4289. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 13414.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in druge alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 - odl. US, 10/12 in 94/12 - ZDoh-2L) ter druge alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04, 95/04 in 63/13) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10, 109/10, 7/11 in 47/13) se peti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Metoda regulirane omrežnine temelji na spodbudah, ki so odvisne od doseganja nižjih stroškov od upravičenih stroškov, od doseganja razlike med finančnimi prihodki in odhodki ter od doseganja 25-odstotne razlike med prihodki in stroški od nakupa dodatnih zmogljivosti po programu prevelikega zakupa in ponovnega odkupa.«.
2. člen
V drugem odstavku 8. člena na koncu četrte alineje se beseda »in« nadomesti z vejico.
Na koncu pete alineje se pika nadomesti z besedo »in«.
Doda se nova šesta alineja, ki se glasi:
»- stroški storitev v zvezi z uporabo platforme za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na dražbah.«.
3. člen
V 12. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na evidentiranje stroškov nakupa dodatnih zmogljivosti po programu prevelikega zakupa in ponovnega odkupa v poslovnih knjigah sistemskega operaterja, se skladno s tem aktom ti stroški ne vključujejo v izračun in določitev stroškov delovanja in vzdrževanja.«.
4. člen
V 28. členu se druga definicija oznake spremeni tako, da se glasi:
»VP(RO)  vsi prihodki regulativnega obdobja sistemskega
     operaterja, zmanjšani za finančne prihodke, prihodke
     iz naslova prodaje zemeljskega plina in prihodke od
     prodaje dodatnih zmogljivosti po programu
     prevelikega zakupa in ponovnega odkupa, ki za
     potrebe tega akta predstavljajo omrežnino in druge
     prihodke, v evrih,«.
5. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kot drugi prihodki sistemskega operaterja se za potrebe tega akta upoštevajo vsi njegovi prihodki, razen omrežnine, finančnih prihodkov, prihodkov iz prodaje zemeljskega plina in prihodkov od prodaje dodatnih zmogljivosti po programu prevelikega zakupa in ponovnega odkupa.«.
6. člen
V 36. členu se enačba spremeni tako, da se glasi:
                delta(RO)
»delta(t) = US(Dt) - VP(Dt) + --------- - (PPDZ(t) - SPDZ(t)) * 0,75 [EUR],«.
                 n(t)
Tretja definicija oznake se spremeni tako, da se glasi:
»VP(Dt)  vsi prihodki sistemskega operaterja za leto t,
     ugotovljeni na podlagi letnih podatkov o poslovanju
     sistemskega operaterja, zmanjšani za finančne
     prihodke, prihodke iz naslova prodaje zemeljskega
     plina in prihodke od prodaje dodatnih zmogljivosti
     po programu prevelikega zakupa in ponovnega odkupa,
     ki za potrebe tega akta predstavljajo omrežnino in
     druge prihodke, v evrih,«.
Za četrto definicijo oznake se dodata novi definiciji oznake, ki se glasita:
»PPDZ(t) prihodki sistemskega operaterja od prodaje dodatnih
     zmogljivosti po programu prevelikega zakupa in
     ponovnega odkupa za leto t, v evrih,
SPDZ(t)  stroški sistemskega operaterja od nakupa dodatnih
     zmogljivosti po programu prevelikega zakupa in
     ponovnega odkupa za leto t, v evrih,«.
Dosedanja peta definicija oznake postane sedma definicija oznake.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 211-5/2013-4/444
Maribor, dne 16. decembra 2013
EVA 2013-2430-0129
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti