Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4243. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Laško, stran 13355.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 20. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o protokolarnih obveznostih Občine Laško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo protokolarna pravila in dogodki, način financiranja protokolarnih dogodkov ter pravice in dolžnosti občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov.
2. člen
Protokolarne zadeve po tem pravilniku opravlja Urad župana Občine Laško (v nadaljevanju: urad), ki skrbi za njihovo organizacijsko in strokovno tehnično izvedbo.
Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dejanj iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
3. člen
Protokolarni dogodki so:
- uradni in delovni obiski doma in v tujini,
- sprejemi, ki jih prireja župan,
- proslave in druge prireditve,
- vabila in čestitke,
- sožalja in žalne slovesnosti,
- drugi protokolarni dogodki.
4. člen
Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak primer posebej.
II. URADNI OBISKI
5. člen
Ob obisku domačih in tujih delegacij na občini je gostitelj župan.
Goste ob prihodu v občino pozdravijo oziroma se ob odhodu od njih poslovijo župan ali podžupan in direktor občinske uprave oziroma druga od župana pooblaščena oseba.
6. člen
V uradu se vodi knjiga gostov. O vpisih v knjigo gostov odloča župan.
Knjiga gostov se hrani v tajništvu župana, zanjo pa skrbi delavec, pooblaščen za protokolarne zadeve.
7. člen
Ob uradnih obiskih domačih in tujih delegacij lahko župan priredi pogostitev, svečano kosilo ali večerjo.
Župan določi seznam povabljenih na slovesnosti ob prihodu ali odhodu delegacij, pri pogostitvi, pri kosilu oziroma večerji.
8. člen
Župan lahko posameznemu gostu izroči protokolarno darilo, katerega vrednost praviloma ne sme presegati višine zneska, ki se po Zakonu o dohodnini všteva v davčno osnovo. Vsebina darila mora biti povezana z eno izmed značilnosti Občine Laško.
Izročena darila se evidentirajo v knjigi gostov.
9. člen
Ob obisku tujih delegacij v občini se lahko stroški bivanja in prevozov uradnih oseb oziroma članov delegacije krijejo iz občinskega proračuna.
III. URADNI OBISKI V TUJINI
10. člen
Ob uradnih obiskih predstavnikov Občine Laško v tujini urad v sodelovanju z koordinatorjem obiska razrešuje organizacijske in protokolarne zadeve.
11. člen
Predstavnike občine, ki so navzoči pri odhodu in prihodu, določi župan.
12. člen
Ob uradnih obiskih predstavnikov občine v tujini se gostitelju izroči darilo v skladu z 8. členom tega pravilnika.
13. člen
Uradni in delovni obiski praviloma trajajo do tri delovne dni.
Protokolarni čas je čas med 9. uro in 21. uro.
IV. SPREJEMI, KI JIH PRIREJA ŽUPAN
14. člen
Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine občanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne uspehe ali zasluge doma ali v tujini na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, šolstva, izobraževanja, humanitarnih dejavnosti ali na drugih področjih in so ti uspehi ali zasluge pomembne za Občino Laško.
Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso občani Občine Laško, vendar je njihovo delo pomembno tudi za Občino Laško.
Župan lahko priredi sprejem tudi ob različnih priložnostih za občinske funkcionarje, predsednike krajevnih skupnosti, direktorje javnih zavodov in gospodarstvenike v občini (npr. prednovoletno srečanje).
Župan lahko udeležence sprejemov iz prejšnjih odstavkov tega člena pogosti, lahko se jim zahvali s priložnostnim darilom, katerega vrednost ne sme presegati višine zneska, ki se po Zakonu o dohodnini všteva v davčno osnovo.
V. PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE
15. člen
Proslave ob državnih praznikih in občinskem prazniku, in druge prireditve, pomembne za občino, organizira in izvaja občinska uprava sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami.
Slavnostni govornik na proslavi ob občinskem prazniku je župan.
O seznamu vabljenih na proslave in prireditve odloča župan.
VI. DRUGE PROTOKOLARNE OBVEZNOSTI
16. člen
(častni občani)
Častnim občanom se izkaže pozornost:
- z vabilom na proslavo ob občinskem prazniku in z vabili na ostale proslave državnega pomena, katerih organizator oziroma soorganizator je občina,
- z novoletno čestitko in čestitko ob rojstnem dnevu.
Ob smrti častnega občana se izkaže spoštovanje:
- s sožalno brzojavko svojcem in žalnim cvetjem oziroma svečami,
- z izobešanjem žalne zastave na občinski zgradbi na dan pogreba,
- z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar v primeru, da svojci izrazijo takšno željo.
- z izkazano pozornostjo po smrti.
17. člen
(občinski funkcionarji)
Občinskim funkcionarjem (županu, podžupanu, članom občinskega sveta) se izkaže pozornost:
- s čestitko ob rojstnem dnevu,
- z novoletno čestitko in s priložnostnim darilom,
- s prijateljskim srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata.
Ob smrti občinskega funkcionarja se izkaže spoštovanje:
- s sožalno brzojavko svojcem in žalnim cvetjem oziroma svečami,
- z odprtjem žalne knjige na občini,
- z izobešanjem žalne zastave na občinski zgradbi od dneva smrti do dneva pogreba,
- z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar v primeru, da svojci izrazijo takšno željo,
- z minuto molka na seji občinskega sveta.
Ob smrti župana in podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno, se v lokalnem mediju objavi osmrtnica, izvede se tudi žalna seja.
18. člen
(bivši župan)
V primeru smrti bivšega župana se izkaže spoštovanje:
- s sožalno brzojavko svojcem in žalnim cvetjem oziroma svečami,
- z izobešanjem žalne zastave na občinski zgradbi na dan pogreba,
- z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar v primeru, da svojci izrazijo takšno željo.
19. člen
(člani nadzornega odbora)
Članom nadzornega odbora se izkaže pozornost:
- z vabilom na proslavo ob občinskem prazniku,
- z novoletno čestitko in s priložnostnim darilom ter s čestitko ob rojstnem dnevu.
Ob smrti člana nadzornega odbora se izkaže spoštovanje:
- s sožalno brzojavko svojcem in žalnim cvetjem oziroma svečami.
20. člen
(člani delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, člani drugih organov občine)
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in člani drugih organov občine, se izkaže pozornost:
- z vabilom na proslavo ob občinskem prazniku,
- z novoletno čestitko in s priložnostnim darilom.
Ob smrti se izkaže spoštovanje:
- s sožalno brzojavko svojcem in žalnim cvetjem oziroma svečami.
21. člen
(predsedniki krajevnih skupnosti, direktorji oziroma ravnatelji javnih zavodov oziroma javnih podjetij, načelnik upravne enote)
Predsednikom krajevnih skupnosti, direktorjem oziroma ravnateljem javnih zavodov oziroma javnih podjetij in načelniku upravne enote se izkaže pozornost:
- z vabilom na proslavo ob občinskem prazniku,
- z novoletno čestitko in priložnostnim darilom.
Ob smrti se izkaže spoštovanje:
- s sožalno brzojavko svojcem.
22. člen
(javni uslužbenci občinske uprave)
Javnemu uslužbencu občinske uprave se izkaže pozornost:
- z vabilom na proslavo ob občinskem prazniku,
- s čestitko ob rojstnem dnevu.
Ob smrti javnega uslužbenca občinske uprave se izkaže spoštovanje:
- z osmrtnico,
- s sožalno brzojavko svojcem in žalnim cvetjem oziroma svečami,
- z izobešanjem žalne zastave na občinski zgradbi od dneva smrti do dneva pogreba.
Ob smrti ožjih družinskih članov javnega uslužbenca občinske uprave se izkaže spoštovanje s sožalno brzojavko in žalnim cvetjem oziroma svečami.
23. člen
(upokojeni javni uslužbenci občinske uprave)
Ob smrti upokojenega javnega uslužbenca občinske uprave se izkaže spoštovanje:
- s sožalno brzojavko svojcem in žalnim cvetjem oziroma svečami,
- z izobešanjem žalne zastave na občinski zgradbi na dan pogreba.
24. člen
(najstarejši občani)
Najstarejšim občanom župan osebno čestita in izročilo priložnostno darilo ob njihovi 90, 99 in več letnici rojstva.
25. člen
(zlate, biserne in diamantne poroke)
Ob praznovanju zlate, biserne oziroma diamantne poroke župan opravi poročno slovesnost in izroči priložnostno darilo.
VII. OSTALE DOLOČBE
26. člen
Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak primer posebej.
VIII. KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 081-03/2013
Laško, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.