Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3595. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014, stran 10929.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 28. redni seji dne 26. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 40/11 in 20/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                          | leta 2014|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 9.199.261|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |PRIHODKI (70+71)              | 4.016.278|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 3.201.551|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 2.681.809|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  338.742|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  181.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  814.727|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  646.167|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   5.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  163.060|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  595.760|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |  108.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  487.760|
|   |in neopredmetenih dolgoroč. sr.       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   32.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   32.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 4.555.023|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  942.765|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz    | 3.612.258|
|   |sredstev proračuna EU            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 10.027.287|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 1.289.519|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  349.087|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   55.643|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  832.675|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   52.114|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.638.220|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   17.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  922.200|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  155.723|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  543.297|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 6.139.767|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 6.139.767|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  959.781|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,  |   74.000|
|   |ki niso pror. upor.             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  885.781|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. |  –828.026|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in finančnih naložb             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |     0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  828.026|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  828.026|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  828.026|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |     0|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  828.026|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  828.026|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Stanje sredstev na računih         |     0|
|   |dne 31. 12. preteklega leta         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V 11. členu Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 se drugi odstavek spremeni v:
»Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 828.025 €, in sicer za:
– sofinanciranje projekta »OB075-09-0004 Odvajanje in čišč. odpadnih voda v por. reke Soče« v višini 444.245 €,
– sofinanciranje projekta »OB075-08-0005 Kanalizacija in ČN Opatje selo ISO-PA« v višini 300.000 €,
– sofinanciranje projekta »OB075-11-0006 R CERO Nova Gorica« v višini 83.780 €.«
3. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2013
Miren, dne 26. novembra 2013
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost