Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3594. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013, stran 10928.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 28. redni seji dne 26. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 40/11 in 20/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2013   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  4.948.553|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |PRIHODKI (70+71)              |  4.146.925|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.180.589|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.681.809|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   338.742|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   160.038|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   966.336|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   852.214|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   108.622|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   92.117|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov|     267|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   91.850|
|   |in neopredmetenih dolgoroč. sr.      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   33.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   33.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   631.949|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   285.698|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz    |   346.251|
|   |sredstev proračuna EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   44.262|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |   44.262|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  5.109.846|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.324.788|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   347.406|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   54.156|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   898.726|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |     500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   24.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.607.699|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   17.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   914.300|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   169.222|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   507.177|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.042.944|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.042.944|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   134.415|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,  |   96.648|
|   |ki niso pror. upor.            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   37.767|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. |  –161.293|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   57.391|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   57.391|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   57.391|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –218.684|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   –57.391|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   161.293|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Stanje sredstev na računih         |   218.684|
|   |dne 31. 12. preteklega leta        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2013
Miren, dne 26. novembra 2013
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost