Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice, stran 10851.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 38/10 in 127/06), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08, 76/08, 108/09, 109/09, 45/10, 9/11), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 31. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 25/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11), se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za storitve javne službe se, kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja, šteje tudi:
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin,
– oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo,
– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi,
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki pripadajo stavbi iz drugega stavka drugega odstavka tega člena, če letna količina vode ne presega 50 m3.«
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku črta 5. točka, ostale nadaljnje točke se ustrezno preštevilčijo.
Besedilo 8. točke, ki postane 7. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo;«.
Besedilo 17. točke, ki postane 16. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe v skladu s predpisom pristojnega ministrstva.«
3. člen
V drugem odstavku 2. člena se za besedo »kemijskega« dodata novi besedi »in mikrobiološkega«, številka »8« pa se spremeni v številko »7«.
4. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe za celotno območje občine.
Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim vodovodom.
Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe.«
5. člen
V 4. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Začasni priključek je vodovodni priključek za potrebe gradnje stavbe ali gradbenega inženirskega objekta.«
6. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Občina zagotavlja evidenco zasebnih vodovodov in njenih upravljavcih na območju občine.
Lastniki zasebnega vodovoda so dolžni dostaviti podatke o zasebnem vodovodu in podatke o upravljavcu zasebnega vodovoda občinski upravi.«
7. člen
V 6. členu se spremeni 2. točka tako, da se glasi:
»priključek stavbe ali gradbeno-inženirskega objekta na javni vodovod, to je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema. Priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so sestavni del priključka na javni vodovod. Odjemno mesto se praviloma nahaja na meji zemljišča v lasti uporabnika.«
V zadnjem odstavku se črta zadnji stavek.
8. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata biti priključena na javni vodovod.
Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom. V primerih, ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, se lahko zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod.
Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki se nanaša na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na javni vodovod.
Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
Dokler upravljavec ne zagotovi ustreznih pogojev, navedenih v tem odloku, priključitev na javni vodovod ni obvezna.
Enostavne in nezahtevne objekte v skladu s predpisom o graditvi objektov ni dovoljeno priključevati na javni vodovod.«
9. člen
V 10. členu se v zadnji alineji prvega odstavka črta besedna zveza »oziroma za vrtni priključek«.
V drugem odstavku se v točki a) črta prva alineja, v točki d) pa se črta druga alineja.
10. člen
V 18. členu se črta drugi odstavek.
11. člen
V 23. členu se v drugem odstavku besedilo »Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oziroma drugim Pravilnikom« nadomesti z besedo »predpisom«.
12. člen
V 30. členu se črtajo prva, dvaindvajseta, triindvajseta, štiriindvajseta, petindvajseta in šestindvajseta alineja, v petnajsti alineji pa se besedilo »Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 77/98) spremeni tako, da se glasi: »navedene v predpisih, ki urejajo vodovarstvena območja vodnih virov;«.
13. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»Upravljavec izvaja redno vzdrževanje priključkov stavb ali gradbeno inženirskih objektov na javni vodovod kar obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen;
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje;
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare obračunskega vodomera in podobno).«
14. člen
V 41. členu se črta 3. točka.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2006
Jesenice, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost