Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013

Kazalo

2947. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, stran 8996.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 – Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US, 55/09 – Skl. US, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 – Odl. US, 47/10 – Odl. US, 20/11, 34/11 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 18. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1. člen
V četrtem odstavku 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (Uradni list RS, št. 57/13 – UPB), se doda nova, peta alinea, ki se glasi:
»– enota Studenec, Studenec 38A, Studenec.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0001/2013
Sevnica, dne 18. septembra 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.