Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013

Kazalo

2945. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, stran 8994.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 18. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Sevnica (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega opravljanja.
Gospodarske javne službe so lahko obvezne ali izbirne. Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom, izbirna gospodarska javne služba se določi s tem odlokom.
2. člen
(zagotavljanje smotrnosti izvajanja)
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Občinska uprava je dolžna zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, in sicer na osnovi odlokov in drugih aktov, ki jih sprejme občinski svet.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
(pristojnosti občine)
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi osnovne elemente za izvajanje javne službe, v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(način zagotavljanja javnih služb)
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij,
– v režijskem obratu.
III. JAVNE SLUŽBE
5. člen
(vrste javnih služb)
Na območju Občine Sevnica se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. redno vzdrževanje občinskih cest (lokalnih cest ter javnih poti),
9. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
10. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
11. pogrebne storitve,
12. oskrba s plinom,
13. oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
14. upravljanje javnih parkirišč,
15. redno vzdrževanje javne razsvetljave.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti od 1. do vključno 9. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 10. do vključno 15. točke pa so izbirne lokalne javne službe.
6. člen
(izvajalci javne službe)
Na območju Občine Sevnica je določena naslednja organizacijska in prostorska zasnova opravljanja gospodarskih javnih služb po vrstah in izvajalcih:
1. javno službo oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih padavinskih voda, oskrbe naselij s požarno vodo v javni rabi, opravlja javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
2. javno službo zbiranja, prevoza, obdelave komunalnih odpadkov na območju Občine Sevnica opravlja javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
3. javno službo odlaganja ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov opravlja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje,
4. javno službo urejanja in čiščenja javnih površin opravlja javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
5. javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve opravlja javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
6. javno službo upravljanja javnih parkirišč opravlja javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
7. javno službo zaščite živali z zagotovitvijo zavetišča, javno službo plakatiranja opravljajo koncesionarji izbrani po postopku določenim z ustreznim občinskim predpisom in sklenjeno koncesijsko pogodbo,
8. javno službo vzdrževanja občinskih javnih cest in javno službo vzdrževanje javne razsvetljave opravljajo koncesionarji izbrani po postopku določenim z ustreznim občinskim predpisom in sklenjeno koncesijsko pogodbo ali javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
9. javno službo oskrbe z zemeljskim plinom opravlja javno podjetje Plinovod Sevnica.
7. člen
(uporaba odloka v drugih primerih)
Kot izbrane javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
8. člen
(infrastruktura javnih služb)
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb v Občini Sevnica, so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter odvajanje padavinskih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– javne površine,
– omrežja in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– občinske ceste,
– objekti in naprave za oskrbo s plinom.
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajane javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
Izvajalci javnih služb so odgovorni za redno obratovanje in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
9. člen
(način izvajanja)
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
10. člen
(prenos v izvajanje)
Občina lahko z odlokom prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene ekonomske, strokovno-tehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
11. člen
(varstvo uporabnikov)
Organi varstva uporabnikov javnih dobrin so krajevno pristojni Sveti krajevnih skupnosti v Občini Sevnica in pristojna delovna telesa Občinskega sveta Občine Sevnica, ki delujejo v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
12. člen
(cena proizvoda ali storitev)
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti, v skladu z zakonom.
13. člen
(financiranje)
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve. Cene se lahko subvencionirajo.
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
VII. PREHODNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 76/02, 53/05) in Odlok o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/01, 96/08).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Sevnica, dne 18. septembra 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost