Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013

Kazalo

2908. Spremembe in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1D), stran 8913.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Državnega zbora (PoDZ-1D)
1. člen
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) se 115. člen spremeni tako, da se glasi:
»115. člen
(1) Predlog zakona vsebuje naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe vsebuje naslov zakona, besedilo členov, ki vključuje besedilo mednarodne pogodbe, in obrazložitev.
(3) Uvod obsega:
– oceno stanja in razloge za sprejem zakona,
– cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona,
– oceno finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva,
– navedbo, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu zagotovljena, če predlog zakona predvideva porabo proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni proračun že sprejet,
– prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije; prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic Evropske unije,
– presojo posledic na posamezna področja, in sicer:
– presojo administrativnih posledic,
– presojo posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike,
– presojo posledic na gospodarstvo,
– presojo posledic na socialnem področju,
– presojo posledic glede na dokumente razvojnega načrtovanja in
– presojo posledic na druga področja,
– prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona,
– navedbo, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in delovnih teles.
(4) Sestavine iz šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka vsebuje le predlog zakona, ki ga predlaga vlada. Za predlog zakona, za katerega se predlaga sprejem po nujnem zakonodajnem postopku, vlada ne navede vsebin iz šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka.
(5) V besedilu členov se morata smiselno uporabiti ženski in moški spol v tistih prvih členih oziroma poglavjih predloga zakona, ki določajo temeljne subjekte predloga zakona, z navedbo, da se v nadaljnjem besedilu uporabi naslavljanje v moškem spolu. To ne velja, kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, s katerimi se ne določa novih temeljnih subjektov zakona.
(6) Kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, predlagatelj priloži predlogu zakona tudi besedilo tistih določb zakona, za katere se predlagajo spremembe ali dopolnitve.
(7) V obrazložitvi se pojasni vsebina in namen posameznih členov predloga zakona ter posledice in medsebojne povezave v njih vsebovanih rešitev.«.
2. člen
Za 115. členom se doda nov 115.a člen, ki se glasi:
»115.a člen
Če predlog zakona ne vsebuje zahtevanih sestavin iz 115. člena tega poslovnika, predsednik državnega zbora pozove predlagatelja, da predlog zakona dopolni. Če predlagatelj najkasneje v 15 dneh po pozivu predsednika državnega zbora predloga zakona ne dopolni, se šteje, da predlog zakona ni bil vložen.«.
3. člen
V drugem odstavku 169.b člena se besedilo »tretjim odstavkom 115. člena« nadomesti z besedilom »115.a členom«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitev poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/13-45/11
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1318-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost