Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013

Kazalo

2607. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, stran 7952.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZVO-1C, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 24/96) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 19. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Brezovica način opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Javna kanalizacija so omrežje, objekti in naprave, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz priključenih stavb, padavinske odpadne vode iz priključenih stavb in zasebnih površin ali samo odvajanju padavinske vode z javnih površin.
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja Občina Brezovica v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na območju Občine Brezovica v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
4. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje poslovno leto, skladno s pravilnikom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Program pregleda in uskladi organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Občina Brezovica z javno službo zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali delu naselja kot javno dobrino.
Storitve javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, so:
– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– čiščenje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, skladno s predpisi o komunalnih čistilnih napravah,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
– prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelava blata,
– prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč,
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave.
Storitve javne službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, so:
– redno praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na štiri leta in
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje.
Storitve javne službe so še:
– izdelava načrta ravnanja z blatom, ki nastaja na vsem območju izvajanja javne službe,
– ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj in maščob, skladno z načrtom iz prve alineje tega odstavka,
– vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode.
S storitvami javne službe iz tega člena se zagotavlja čiščenje komunalne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda), da se prepreči onesnaženje voda, tal in zraka ter preprečijo okužbe skladno s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.
6. člen
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, se odvaja komunalna odpadna voda v greznice ali male komunalne čistilne naprave.
Lastni objekti za čiščenje odpadnih vod, ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na območjih, kjer je po občinskih planih predvidena gradnja kanalizacije, lahko samo začasen značaj.
Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je povzročitelj obremenitve dolžan pridobiti ustrezno dovoljenje.
7. člen
Čiščenje odpadne vode se izvaja na območju Občine Brezovica v:
– centralni čistilni napravi Ljubljana za odpadne vode, ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so nanj priključena,
– lokalnih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode, ki se odvajajo preko lokalnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so nanj priključena,
– nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode iz stavb, ki niso priključene na javno kanalizacijo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
8. člen
Pogoji za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode so:
– javna kanalizacija in priključitev na javno kanalizacijo,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
– javna pooblastila izvajalca.
1. Prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje
9. člen
Po izgradnji komunalne čistilne naprave se obvezno izvede najmanj šest mesečno poskusno obratovanje čistilne naprave. V času poskusnega obratovanja se preveri delovanje sistema. Po koncu predpisanega obdobja poskusnega obratovanja je izvajalec del dolžan opraviti prvi monitoring in kontrolo delovanja čistilne naprave. Rezultati prvega monitoringa so sestavni del dokumentacije za primopredajo objekta investitorju in za izvedbo tehničnega pregleda objekta.
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje izvajalcu.
10. člen
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– kanalizacijska mreža in naprave javne kanalizacije, ki se predajajo morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, zaključno situacijo, izvršilni načrt),
– izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne in padavinske vode, ki izvajalcu omogoča nemoteno upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne kanalizacije,
– postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisnikom o primopredaji,
– objekt mora biti vrisan v kataster komunalnih vodov,
– objekt mora imeti navodila za uporabo in vzdrževanje,
– služnost mora biti vpisana v zemljiško knjigo.
2. Priključitev na javno kanalizacijo
11. člen
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šest mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora, ki jih določi Občinski svet Občine Brezovica, bremenijo uporabnika.
12. člen
V času poskusnega obratovanja čistilne naprave mora investitor zagotoviti priklop zadostnega števila kanalizacijskih hišnih priključkov oziroma uporabnikov na kanalizacijski sistem in preko njega na čistilno napravo (zadostno število populacijskih ekvivalentov), ki omogoča zagon čistilne naprave in začetek obratovanja. Priključevanje se izvaja postopoma do optimalne obremenitve čistilne naprave v času poskusnega obratovanja. Optimalno število priključenih PE na čistilno napravo določita projektant in/ali tehnolog čistilne naprave.
Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu kanalizacijskega sistema in čistilne naprave in po pridobitvi uporabnega dovoljenja se lahko čistilna naprava obremeni do polne zmogljivosti. V času poskusnega obratovanja čistilne naprave morata izvajalec del in dobavitelj opreme zagotoviti usposobitev strokovnega kadra bodočega upravljavca čistilne naprave za samostojno delo na čistilni napravi.
13. člen
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca, ob upoštevanju pogojev iz tega odloka.
14. člen
Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da ne nastane škoda na priključeni stavbi, če je v omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je ekvivalenten koti terena.
15. člen
Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka.
V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko enega – skupinskega kanalizacijskega priključka, s čemer pa morajo soglašati vsi lastniki takega priključka.
16. člen
Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede izvajalec na stroške uporabnika, ki jih določi Občinski svet Občine Brezovica.
17. člen
Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.
Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.
18. člen
Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.
V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode.
19. člen
V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi tehnološka odpadna voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za tehnološko odpadno vodo in komunalno odpadno vodo ter, da je združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom tehnološke odpadne vode.
20. člen
Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka uporabnika zaradi rušenja, trajne odstranitve, samo sočasno z ukinitvijo vodovodnega priključka. Stroške ukinitve krije uporabnik.
3. Obveznosti izvajalca
21. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti,
– načrtovati izvajanje vzdrževanja javne kanalizacije,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako se izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javni kanalizaciji,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj se izvaja širitev javne kanalizacije v okviru opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– dajati informacije o času in pogojih izvajanja javne službe,
– v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku pisno in v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno primeren način, obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,
– voditi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence in omogočati Občini Brezovica dostop do podatkov iz katastra,
– redno obračunavati storitve javne službe,
– izvajati vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,
– izvajati kvalitativni nadzor nad gradnjo javne kanalizacije,
– izvajati javna pooblastila,
– priključevati stavbe bodočih uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih obveščati o tem,
– kontrolirati stanje kanalizacijskega priključka do priključnega jaška uporabnika, v naslednjih časovnih presledkih:
1. na območju zajetja z oznako VVO 0 na 5 let,
2. na najožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO I na 5 let,
3. na ožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO II na 10 let,
4. na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III na 20 let,
5. izven vodovarstvenih območij na 30 let,
– dvigovati raven odpornosti kanalizacijskega omrežja na naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja na naravne in druge nesreče oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
22. člen
Izvajalec prevzema in obdeluje vsebino iz malih komunalnih čistilnih naprav, greznic in premičnih suhih stranišč ter izvaja monitoring malih komunalnih čistilnih naprav.
23. člen
Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi,
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek, ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
– uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev.
Prekinjeno odvajanje odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške ponovne priključitve plača uporabnik.
24. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen začasen način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, o času trajanja prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike pisno v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ter preko sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno primeren način.
V primeru prekinitve odvajanje odpadne vode zaradi interventnih vzdrževalnih del ali naravnih in drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti začasen način odvajanja odpadne vode. Izvajalec izvaja priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja odvajanje odpadne vode po naravnih in drugih nesrečah oziroma pripravi začasen način odvajanja odpadne vode in v okviru priprav izdela ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
Pri vakuumskem kanalizacijskem sistemu v primeru prekinitve odvajanja odpadne vode zaradi del navedenih v prejšnjih dveh odstavkih, izvajalec prekine tudi dobavo pitne vode za čas trajanja del.
25. člen
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru:
– poplav,
– ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in zalednih vod,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,
– naravne in druge nesreče.
4. Javna pooblastila izvajalca
26. člen
Izvajalec izdaja mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– dokazilo o pravici graditi,
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne vode (če je predvidena),
4. za soglasja za začasni priključek (za gradbišče, javno prireditev ali začasni objekt) za določen čas do največ dveh let:
– dokazilo o pravici graditi,
– skico ali situacijo predvidene priključitve na javno omrežje,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal priključni kanal,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode (za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, oziroma podjetja),
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– dokazilo o lastništvu objekta, kateremu se priključek ukinja,
– skico ali situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom,
6. za soglasje k spremembi:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov iz katere so razvidne željene spremembe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
27. člen
Uporabniki javne službe so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki stavb ali delov stavb in utrjenih površin na območju Občine Brezovica.
28. člen
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi in soglasjem za priključitev.
Če za določeno vrsto odpadne vode niso sprejeti predpisi o mejni koncentraciji snovi, se uporabljajo predpisi ali smernice, ki veljajo v Evropski skupnosti.
29. člen
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki povzroča motnje pri odvajanju odpadne vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.
Če izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prvega odstavka tega člena, obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in tehnološke meritve, ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice, skladno s postopkom, predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo oceni in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.
30. člen
Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca.
31. člen
Investitor, ki namerava graditi na območju kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, mora za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti pogodbo o praznjenju greznic ali malih čistilnih naprav, sklenjeno z izvajalcem (upravljavcem) javnega kanalizacijskega omrežja.
32. člen
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno vodo, mora letno poročilo o emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za tehnološko odpadno vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali elektronski obliki do 15. marca za preteklo leto.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo biti izvajalcu vedno na razpolago.
33. člen
Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katere je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti soglasje izvajalca.
34. člen
Uporabniki morajo:
– pridobiti soglasja, mnenja in pogoje kot to določa ta odlok,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do merilnih mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
– vzdrževati greznice in male komunalne čistilne naprave,
– dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču, v skladu s pridobljeno služnostno pravico, vpisano v Zemljiški knjigi,
– obveščati izvajalca v roku 8 dni o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvod odpadne vode in obračun stroškov,
– plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun na osnovi enega obračunskega vodomera in izvajalcu posredovati podpisan delilnik stroškov ali naslov upravnika stavbe,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah o količini in o lastnostih tehnološke odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode.
35. člen
Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja odpadne vode po krivdi izvajalca.
Lastniku nepremičnine pripada za prehod nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev v prvotno stanje, kar zagotovi izvajalec.
Izvajalec mora po končani gradnji ali vzdrževanju omrežja, javno površino vrniti v prvotno stanje.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
36. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna Občine Brezovica in
– drugih virov.
Cena storitve javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen za izvajanje javne službe. Cene oblikuje izvajalec, pregleda in jih strokovno potrdi občinski svet.
Višino tarif za storitve vzdrževanja priključkov na javno kanalizacijo določi izvajalec v soglasju s pristojnim organom.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
Objekti gospodarske infrastrukture, ki tvorijo javno kanalizacijo in so potrebni za izvajanje javne službe na območju Občine Brezovica, so:
– sekundarno kanalizacijsko omrežje: to je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje;
– primarno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključujejo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje;
– magistralno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave kot so črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih vodih, ki služi za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več primarnih kanalizacijskih omrežij dveh ali več naselij, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih, ki se zaključijo v skupni čistilni napravi;
– skupna čistilna naprava: to je čistilna naprava za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo;
– komunalna čistilna naprava: to je čistilna naprava za komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in padavinske odpadne vode.
VIII. NADZOR
38. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 21. in 36. člena tega odloka izvaja pristojni organ.
Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo).
IX. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 24. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
40. člen
Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s 33. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – uporabnika.
41. člen
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 29. člena,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s 33. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Lokalne sisteme kanalizacije, ki obratujejo, mora izvajalec prevzeti v upravljanje v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka s pogodbo, na podlagi pregleda in pisnega strokovnega mnenja izvajalca, ki mora vsebovati oceno stroškov obratovanja in prevzema.
43. člen
Izvajalec oblikuje ceno storitev javne službe skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev in drugimi predpisi.
44. člen
Javno službo po tem odloku opravljata JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, in Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje, in sicer:
– Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, za območje Krajevne skupnosti Brezovica,
– Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom, Preserje, za območje Krajevnih skupnosti Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč – Preserje in Rakitna.
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 79/11).
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2013
Brezovica, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost