Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2013 z dne 5. 8. 2013

Kazalo

2604. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, stran 7940.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) ter prve alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12 in 64/12 – popr.) se v tretjem odstavku 3. člena črtata besedi »in pobiranje«.
V četrtem odstavku se črtata besedi »in pobira«.
2. člen
V 22. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sistemski operater najkasneje v roku petih delovnih dni po zaključku obračunskega obdobja, na katerega se nanaša distribucija, dobavitelju v primeru iz 24. člena tega akta izstavi račun, ki vsebuje prilogo po posameznih odjemnih mestih in končnih odjemalcih, iz katere je za vsako odjemno mesto razviden:
– znesek za distribucijo iz 17. in 20. člena tega akta in
– znesek za meritve iz 21. člena tega akta.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu na računu zaračuna in izkaže omrežnino na podlagi obračunskih elementov, navedenih v 22. členu tega akta, ločeno od drugih postavk.
(2) Če končni odjemalec pooblasti dobavitelja za izdajanje enotnega računa za omrežnino in porabljen zemeljski plin, je sistemski operater dobavitelju dolžan omogočiti izstavitev enotnega računa. Vsa razmerja med sistemskim operaterjem in dobaviteljem, ki se nanašajo na zagotavljanje potrebnih podatkov za zaračunavanje omrežnine, plačevanje omrežnine, zavarovanje plačil in druga razmerja sistemski operater in dobavitelj določita v sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij.
(3) Končnemu odjemalcu, ki dobavitelja pooblasti za plačevanje omrežnine sistemskemu operaterju, dobavitelj, za račun sistemskega operaterja, na računu zaračuna in izkaže omrežnino na podlagi obračunskih elementov, navedenih v 22. členu tega akta, ločeno od drugih postavk.
(4) Končni odjemalec ali dobavitelj, ki ima sklenjen sporazum, na podlagi katerega plačuje omrežnino za končnega odjemalca, plača omrežnino najkasneje v petnajstih dneh od datuma izstavitve računa sistemskega operaterja.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 221-6/2013-11/346
Maribor, dne 27. junija 2013
EVA 2013-2430-0077
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti