Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2013 z dne 30. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2013 z dne 30. 7. 2013

Kazalo

2576. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, stran 7793.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 14. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo v soglasju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije
P R A V I L N I K
o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek izdaje in prenehanja veljavnosti, vsebino in obliko obrtnega dovoljenja ter spremembe vpisov v obrtno dovoljenje. Ta pravilnik ureja tudi postopek vpisa v obrtni register ter določa podatke, ki se vpisujejo v obrtni register in način vodenja tega registra.
II. OBRTNO DOVOLJENJE
2. člen
(1) Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja se vloži pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali na enotni točki VEM – vse na enem mestu.
(2) Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
1. Podatke o predlagatelju:
– firma, skrajšana firma in sedež,
– matična številka.
2. Dejavnost:
– navedba dejavnosti v skladu z uredbo, ki ureja obrtne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: uredba).
3. Podatke o osebi, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev obrtnega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: nosilec obrtne dejavnosti:
– priimek, ime in datum rojstva ter
– dokazila, da ima izpolnjeno minimalno poklicno usposobljenost ustrezne smeri v skladu z uredbo ali o tem, da izpolnjuje enega izmed pogojev iz drugega odstavka 9. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr., v nadaljnjem besedilu: ObrZ).
3. člen
(1) Listine, ki potrjujejo podatke iz prejšnjega člena, potrebne za izdajo obrtnega dovoljenja, ki se ne vodijo v uradnih evidencah in jih zato OZS sama ne more pridobiti, OZS pridobi od predlagatelja.
(2) Dokazilo, ki potrjuje izpolnjevanje enega izmed pogojev iz drugega odstavka 9. člena ObrZ za nosilca obrtne dejavnosti, je podatek iz poslovnega registra o zakonitem zastopniku ali kopija pogodbe o zaposlitvi ali potrjen obrazec Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(3) Predlagatelj lahko priloži listine iz prvega odstavka:
– v originalu,
– v overjeni kopiji ali
– v neoverjeni kopiji, pri čemer se originalna listina predloži na vpogled in vrne predlagatelju.
4. člen
(1) Odločba o obrtnem dovoljenju vsebuje naslednje podatke:
– firma, skrajšana firma in sedež,
– pri pravnih osebah priimek in ime zastopnika,
– številka in datum vpisa v sodni ali poslovni register,
– matična številka,
– obrtna dejavnost v skladu z uredbo,
– številka vpisa v obrtni register,
– priimek, ime in datum rojstva nosilca dejavnosti.
(2) Odločbo se izda v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod predlagatelj, en izvod pa ostane pri OZS.
(3) Poleg odločbe iz prejšnjega odstavka se predlagatelju izda tudi reprezentativno obrtno dovoljenje na obrazcu, določenem v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje, mora imetnik v roku 15 dni po spremembi vložiti vlogo za spremembo odločbe o obrtnem dovoljenju in izdajo spremenjenega reprezentativnega obrtnega dovoljenja. V postopku odločanja o vlogi se smiselno uporabljajo določbe 3. do 7. člena tega pravilnika.
6. člen
(1) Če se reprezentativno obrtno dovoljenje izgubi, uniči ali poškoduje, lahko izda OZS imetniku na njegovo vlogo dvojnik reprezentativnega obrtnega dovoljenja.
(2) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa mora OZS na svojih spletnih straneh javno objaviti podatke o izgubljenih, uničenih, poškodovanih in odvzetih reprezentativnih obrtnih dovoljenjih, in sicer:
– ime organa, ki je izdal reprezentativno obrtno dovoljenje,
– številko reprezentativnega obrtnega dovoljenja,
– datum izdaje reprezentativnega obrtnega dovoljenja,
– datum naznanitve izgube, uničenja ali poškodovanja oziroma datum odvzema reprezentativnega obrtnega dovoljenja.
7. člen
(1) Vlogo za začasno prekinitev opravljanja obrtne dejavnosti iz četrtega odstavka 11. člena ObrZ lahko vloži samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, če je nosilec obrtne dejavnosti zaradi bolezni, porodniškega dopusta, izobraževanja in drugih utemeljenih primerih, odsoten več kot šest mesecev.
(2) V vlogi iz prejšnjega odstavka je treba navesti:
– priimek in ime nosilca obrtne dejavnosti ter razlog njegove odsotnosti,
– čas trajanja začasne odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti, ki ne sme biti daljši od enega leta.
(3) K vlogi je potrebno priložiti listine, ki potrjujejo razlog odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti.
(4) OZS izda odločbo s katero dovoli ali zavrne začasno prekinitev opravljanja dejavnosti.
III. OBRTNI REGISTER
8. člen
(1) Ob vpisu v obrtni register se vsakemu subjektu vpisa dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa subjekta iz obrtnega registra.
(2) V obrtni register se vpišejo fizične in pravne osebe v skladu s prvim odstavkom 19. člena, drugim odstavkom 42.e člena in dvanajstim odstavkom 42.f člena ObrZ.
(3) OZS opravi vpis fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost iz tretjega odstavka 2. člena ObrZ, v obrtni register po uradni dolžnosti, po izdaji odločbe o obrtnem dovoljenju. Vpis ostalih fizičnih in pravnih oseb iz prvega odstavka 19. člena ObrZ v obrtni register, opravi OZS po uradni dolžnosti, potem ko prejme podatek upravljavca poslovnega registra o vpisu mikro ali majhne družbe ali samostojnega podjetnika posameznika v poslovni register.
(4) OZS opravi vpis fizičnih in pravnih oseb iz drugega odstavka 42.e člena ObrZ v obrtni register po prejemu prijave ponudnika, vpis fizičnih in pravnih oseb iz dvanajstega odstavka 42.f člena ObrZ pa po vročitvi odločbe o dovoljenju za občasno opravljanje obrtnih dejavnosti ali po poteku roka iz desetega in enajstega odstavka 42.f člena ObrZ.
(5) Upravljavec poslovnega registra obvešča OZS tedensko o vpisih fizičnih in pravnih oseb v skladu z drugim odstavkom 19. člena ObrZ ter o spremembah vpisov fizičnih in pravnih oseb iz tretjega odstavka tega člena. Podatek o vpisih in vpisih sprememb ter podatek o izjavi, da namerava oseba opravljati dejavnost na obrtni način, upravljalec poslovnega registra prejme prek e_VEM sistema. Izjava se hrani v centralni elektronski hrambi (CEH) sistema e-VEM.
(6) Če OZS od upravljavca poslovnega registra prejme podatek o spremembi dejavnosti ali o prenehanju poslovanja poslovnega subjekta, po uradni dolžnosti opravi spremembo vpisa dejavnosti ali izbris poslovnega subjekta iz obrtnega registra.
(7) V primeru začasne prekinitve opravljanja obrtne dejavnosti, se čas trajanja začasne prekinitve vpiše v obrtni register s številko in datumom izdaje odločbe.
(8) V obrtnem registru morata biti ob vsakem vpisanem podatku vpisana, shranjena in dostopna tudi datum vpisa in številka odločbe ali druge listine, na podlagi katere je bil izvršen vpis.
9. člen
(1) V obrtni register se ob subjektu, ki mu je bila izdana odločba o obrtnem dovoljenju, vpišejo podatki iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika in številka ter datum izdaje odločbe o obrtnem dovoljenju.
(2) Ob subjektu, ki opravlja obrtno dejavnost, za katero se ne zahteva ustrezna poklicna usposobljenost se vpišejo naslednji podatki:
– firma, skrajšana firma in sedež,
– matična številka,
– obrtna dejavnost,
– datum in številka vpisa v obrtni register.
(3) Pri vpisu fizičnih in pravnih oseb v skladu z 42.e členom ObrZ se vpišejo naslednji podatki:
– firma, skrajšana firma in sedež,
– država,
– obrtna dejavnost,
– datum in številka vpisa v obrtni register,
– prijavljeno obdobje občasnega opravljanja obrtne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– prijavljeno podaljšano obdobje občasnega opravljanja obrtne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(4) Pri vpisu fizičnih in pravnih oseb v skladu z 42.f členom ObrZ se vpišejo v obrtni register naslednji podatki:
– firma, skrajšana firma in sedež,
– država,
– obrtna dejavnost,
– priimek, ime in datum rojstva nosilca obrtne dejavnosti,
– datum in številka vpisa v obrtni register,
– datum in številka odločbe o dovoljenju za občasno opravljanje obrtnih dejavnosti,
– veljavnost dovoljenja za občasno opravljanje obrtnih dejavnosti.
10. člen
(1) OZS vodi zbirko listin subjektov vpisa.
(2) Listine in deli listin iz zbirke listin se vlagajo v zbirke listin za vsak subjekt vpisa posebej, v ustrezni ovoj, označen z identifikacijsko številko subjekta vpisa.
11. člen
(1) Javnost obrtnega registra zagotavlja OZS z možnostjo vpogleda podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa v centralni informatizirani bazi na svojih spletnih straneh. Javnost OZS zagotavlja tudi z izdajo računalniških izpisov podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (redni izpis iz obrtnega registra).
(2) Na zahtevo zainteresirane osebe se lahko zagotovi tudi vpogled v prej vpisane in kasneje spremenjene podatke, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa in so shranjeni v centralni informatizirani bazi (zgodovinski izpis iz obrtnega registra).
(3) Določbe tega pravilnika o javnosti obrtnega registra ne veljajo za dostop do listin iz drugega odstavka prejšnjega člena.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-149/2013-1
Ljubljana, dne 22. julija 2013
EVA 2013-2130-0045
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
Soglašam!
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Branko Meh l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost