Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2170. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012, stran 6521.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 25. redni seji dne 19. 6. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2012 izkazuje:
                              v €
-----------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
-----------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki              4.454.298,49
II.  Skupaj odhodki               4.275.740,14
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-
   II)                     178.558,35
-----------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja      0,00
   kapitalskih deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                      0,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
   kapit. delež. (IV-V)                0,00
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)        178.558,35
-----------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------
VIII. Zadolževanje proračuna               0,00
IX.  Odplačila dolga                68.869,56
X.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)        –68.869,56
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
   računih (III.+VI.+X.)            109.688,79
-----------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2011       108.995,71
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2013-1
Miren, dne 24. junija 2013
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost