Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2161. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača, stran 6504.

Na podlagi Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo) – ZDru-1-UPB2/ (Uradni list RS, št. 64/11), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10) 100/11 – Odl. US), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 20. redni seji dne 12. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača
1. člen
V drugem odstavku 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12) se v celoti črta besedilo osme alineje.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se v poglavja DRUŠTVA/KLUBI v celoti črta besedilo pete alineje.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se v poglavju DRUŠTVA/KLUBI besedilo šeste alineje črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– je organizator kulturne prireditve na območju Občine Divača.«
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se v poglavju DRUŠTVA/KLUBI za besedilom obstoječe šeste alineje doda nova alineja, ki glasi:
»– društvo/klub s sedežem v Občini Divača pa je lahko organizator kulturne prireditve tudi v Kosovelovem domu v Sežani, v Kulturnem domu v Lokvi ali v Kulturnem domu v Hrpeljah - Kozini.«
5. člen
V 10. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji, odstavek, ki glasi:
»Do dodelitve sofinancerskih sredstev za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev po tem Pravilniku niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, ki izvajajo godbeniško dejavnost.«
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se črta besedilo sedme alineje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2013-05
Divača, dne 12. junija 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.