Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2143. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1K), stran 6434.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1K)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2013.
Št. 003-02-6/2013-8
Ljubljana, dne 28. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1K)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12) se v 2. členu pika na koncu 7. točke nadomesti z vejico in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. Direktiva 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L št. 326 z dne 8. decembra 2011, str. 113).«.
2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ti pojmi imajo enak pomen, kakor je opredeljen v naslednjih določbah ZFK:
1. zavarovalnica v 2. točki 2. člena,
2. pozavarovalnica v 3. točki 2. člena,
3. družba za upravljanje v 6. točki 2. člena,
4. nadzorovana oseba v 7. točki 2. člena.«.
3. člen
Četrti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pojem konsolidacijski nadzorni organ je v določbah tega zakona uporabljen za nadzorni organ, pristojen za nadzor na konsolidirani podlagi EU nadrejene banke iz četrtega odstavka 26. člena tega zakona ali kreditne institucije, ki je podrejena EU nadrejenemu finančnemu holdingu iz petega odstavka 26. člena tega zakona ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu iz šestega odstavka 26. člena tega zakona.«.
4. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(nadrejena banka, finančni holding in mešani finančni holding)
(1) Nadrejena banka posamezne države članice je banka:
1. katere podrejena družba je druga kreditna ali finančna institucija ali ki je udeležena v drugi kreditni ali finančni instituciji in
2. ki sama ni podrejena družba druge kreditne institucije te države članice ali finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ustanovljenega v tej državi članici.
(2) Nadrejeni finančni holding posamezne države članice je finančni holding, ki ni podrejena družba kreditne institucije te države članice ali drugega finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ustanovljenega v tej državi članici.
(3) Nadrejeni mešani finančni holding posamezne države članice je mešani finančni holding, ki ni podrejena družba kreditne institucije te države članice ali drugega finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ustanovljenega v tej državi članici.
(4) EU nadrejena banka je nadrejena banka posamezne države članice, ki ni podrejena družba kreditne institucije katere koli druge države članice ali finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ustanovljenega v kateri koli drugi državi članici.
(5) EU nadrejeni finančni holding je nadrejeni finančni holding posamezne države članice, ki ni podrejena družba kreditne institucije katere koli druge države članice ali finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ustanovljenega v kateri koli drugi državi članici.
(6) EU nadrejeni mešani finančni holding je nadrejeni mešani finančni holding posamezne države članice, ki ni podrejena družba kreditne institucije katere koli druge države članice ali finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ustanovljenega v kateri koli drugi državi članici.«.
5. člen
V prvem odstavku 55. člena se v 1. točki za besedilom »nadrejenega finančnega holdinga« dodata vejica in besedilo »nadrejenega mešanega finančnega holdinga« in za besedilom »nadrejenega mešanega« beseda »poslovnega«.
6. člen
V tretjem odstavku 56. člena se za besedilom »Nadrejeni finančni holding« dodata vejica in besedilo »nadrejeni mešani finančni holding«.
7. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe banke, mora pred sklenitvijo tega pravnega posla pridobiti dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 45. člena tega zakona, in sicer ne glede na to, ali je hkrati delničar banke oziroma kakšen delež delnic banke ima.«.
8. člen
1. točka prvega odstavka 88.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. finančni instituciji s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici, z izjemo finančnih institucij, pri katerih mora banka za pridobitev kvalificiranega deleža v teh osebah pridobiti dovoljenje nadzornega organa Republike Slovenije ali druge države članice, ali«.
9. člen
Besedilo 131. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadrejena banka Republike Slovenije mora na ravni Republike Slovenije izpolnjevati te obveznosti na konsolidirani podlagi:
1. obveznosti glede minimalnega kapitala, določene v 136. členu tega zakona,
2. obveznosti glede naložb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja, določene v pododdelku 4.5.6. tega zakona,
3. obveznosti glede strategij in procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, določene v 126. členu tega zakona,
4. obveznosti glede izpostavljenosti, določene v pododdelku 4.5.5. tega zakona.
(2) Banka, ki je podrejena finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu Republike Slovenije, mora na ravni Republike Slovenije izpolnjevati obveznosti iz prvega odstavka tega člena na podlagi konsolidiranega položaja tega finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga.
(3) Banka, ki ima položaj EU nadrejene banke, mora na ravni Evropske unije izpolnjevati obveznosti glede razkritij, določene v 207. do 209. členu tega zakona, na podlagi svojega konsolidiranega finančnega položaja.
(4) Banka, ki je podrejena EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu, mora na ravni Evropske unije izpolnjevati obveznosti iz tretjega odstavka tega člena na podlagi konsolidiranega finančnega položaja tega finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena lahko Banka Slovenije podrejeni banki, ki je pomembna za bančni sistem Republike Slovenije, z odločbo naloži izpolnjevanje obveznosti iz 3. in 4. točke prvega odstavka 207. člena tega zakona, in sicer:
1. če ima položaj nadrejene družbe bančne podskupine v Republiki Sloveniji: na konsolidirani podlagi,
2. v drugih primerih: na posamični podlagi.
(6) Podrejena banka, ki je ali sama ali njen nadrejeni finančni holding ali mešani finančni holding nadrejena ali udeležena v drugi kreditni instituciji, finančni instituciji ali družbi za upravljanje s sedežem v tretji državi, mora izpolnjevati obveznosti iz prvega odstavka tega člena na konsolidirani podlagi na ravni podskupine.
(7) Za zagotovitev, da so organizacijska sestava, procesi in sistemi v bančni skupini dosledni in dobro integrirani, tako da je omogočena nemotena priprava vseh podatkov in informacij, pomembnih za nadzor, mora nadrejena banka v bančni skupini izpolnjevati obveznosti iz 124. člena tega zakona na konsolidirani podlagi na ravni skupine ali podskupine.
(8) Drugi oziroma četrti odstavek tega člena se ne uporabljata za banko, katere nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding Republike Slovenije oziroma nadrejeni EU finančni holding ali nadrejeni EU mešani finančni holding ima položaj investicijskega podjetja, ki izpolnjuje obveznosti na konsolidirani podlagi.«.
10. člen
Za 131. členom se doda nov 131.a člen, ki se glasi:
»131.a člen
(izpolnjevanje obveznosti na konsolidirani podlagi v zvezi z mešanim finančnim holdingom)
(1) Če za mešani finančni holding veljajo enakovredne določbe po tem zakonu in ZFK, zlasti glede nadzora nad upravljanjem s tveganji, lahko Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzorni organ po posvetovanju z drugimi nadzornimi organi, pristojnimi za nadzor podrejenih oseb, za ta mešani finančni holding uporabi samo ustrezno določbo ZFK.
(2) Če za mešani finančni holding veljajo enakovredne določbe po tem zakonu in zakonu, ki ureja zavarovalništvo, zlasti glede nadzora nad upravljanjem tveganj, lahko Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzorni organ v dogovoru z nadzornim organom zavarovalniške skupine za ta mešani finančni holding uporabi samo določbe ZFK, ki veljajo za bančni sektor kot najpomembnejši v finančnem sektorju finančnega konglomerata, kot je opredeljen v 9. in 10. členu ZFK.«.
11. člen
V 207. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Nadrejena banka Republike Slovenije mora letno objaviti opis pravne in organizacijske sestave celotne bančne skupine in njenega upravljanja oziroma se namesto objave tega opisa sklicevati na enakovredne informacije.«.
12. člen
V 232. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzorni organ posreduje zadevnim nadzornim organom in Evropskemu bančnemu organu vse informacije v zvezi z bančno skupino, in sicer o razmerjih tesne povezanosti nadrejene banke po 28. členu tega zakona, trdnem in zanesljivem sistemu upravljanja nadrejene banke po 124. člena tega zakona ter o izpolnjevanju obveznosti nadrejene banke po sedmem odstavku 131. člena tega zakona, še zlasti informacije o pravni in organizacijski sestavi skupine ter njenem upravljanju.
(6) Banka Slovenije kot konsolidacijski nadzorni organ obvesti Evropski bančni organ in Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine o odločitvah, sprejetih na podlagi prvega in drugega odstavka 131.a člena tega zakona.«.
13. člen
Besedilo 287. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi:
1. če ima banka položaj nadrejene banke Republike Slovenije ali EU nadrejene banke ali
2. če je banka podrejena
– nadrejenemu finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu Republike Slovenije ali
– EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu,
3. v primerih iz šestega odstavka 131. člena tega zakona.
(2) Če so istemu nadrejenemu finančnemu holdingu, nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu Republike Slovenije, EU nadrejenemu finančnemu holdingu ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu poleg banke podrejene banke drugih držav članic, je Banka Slovenije pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi, če ima ta finančni holding ali mešani finančni holding sedež v Republiki Sloveniji.
(3) Če je banka podrejena več finančnim holdingom ali mešanim finančnim holdingom, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, ter je vsakemu od njih podrejena tudi banka teh držav članic, je Banka Slovenije pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi, če je bilančna vsota banke večja od bilančnih vsot drugih podrejenih bank drugih držav članic.
(4) Če so istemu finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu poleg banke podrejene banke drugih držav članic in nobena od podrejenih bank ni pridobila dovoljenja za opravljanje storitev v državi članici sedeža tega finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, je Banka Slovenije pristojna in odgovorna za nadzor banke na konsolidirani podlagi, če je bilančna vsota banke večja od bilančnih vsot podrejenih bank drugih držav članic (v nadaljnjem besedilu: banka, ki jo obvladuje EU nadrejeni finančni holding oziroma banka, ki jo obvladuje EU nadrejeni mešani finančni holding).
(5) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi tudi, če ga je prevzela na podlagi dogovora z nadzornim organom druge države članice, ki bi bil sicer pristojen in odgovoren za ta nadzor.
(6) Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena Banka Slovenije ni pristojna in odgovorna za nadzor na konsolidirani podlagi:
1. če ima nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding Republike Slovenije ali EU nadrejeni finančni holding ali EU nadrejeni mešani finančni holding položaj investicijskega podjetja in
2. če je za nadzor na konsolidirani podlagi tega investicijskega podjetja pristojen in odgovoren drug nadzorni organ.«.
14. člen
V drugem odstavku 288. člena se za besedilom »EU nadrejenemu finančnemu holdingu« doda vejica in besedilo »EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
15. člen
289. člen se spremeni tako, da se glasi:
»289. člen
(obveznosti podrejenih družb in nadrejenega finančnega holdinga ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga glede nadzora na konsolidirani podlagi)
(1) Podrejene družbe morajo nadrejeni banki v bančni skupini oziroma banki, ki jo obvladuje nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding, posredovati vse informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi.
(2) Nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding mora svoji podrejeni banki posredovati vse informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi.
(3) Če nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding banki ne posreduje informacij iz drugega odstavka tega člena, mora banka o tem takoj obvestiti Banko Slovenije.
(4) Podrejene družbe in nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding morajo Banki Slovenije oziroma drugemu nadzornemu organu, pristojnemu in odgovornemu za nadzor na konsolidirani podlagi, omogočiti, da opravi pregled poslovanja zaradi preveritve informacij iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
(5) Za zagotovitev, da so organizacijska sestava, procesi in sistemi v bančni skupini dosledni in dobro integrirani, tako da je omogočena nemotena priprava vseh podatkov in informacij, pomembnih za nadzor, morajo vse osebe v bančni skupini izpolnjevati obveznosti iz 124. člena tega zakona na konsolidirani podlagi na ravni skupine ali podskupine.
(6) Obveznosti iz prvega do petega odstavka tega člena obstajajo tudi, če nadrejena banka, nadrejeni finančni holding, nadrejeni mešani finančni holding ali banka, ki je podrejena nadrejenemu finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu, nima sedeža v Republiki Sloveniji.
(7) Družba, ki je podrejena banki, finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu, vendar ni vključena v nadzor na konsolidirani podlagi te banke, finančnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga, mora nadzornemu organu, pristojnemu za nadzor na konsolidirani podlagi te banke, finančnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga:
1. na njegovo zahtevo posredovati vse informacije, potrebne za nadzor posameznih bank v bančni skupini in
2. omogočiti, da opravi pregled poslovanja zaradi preveritve informacij iz 1. točke tega odstavka.
(8) Če je družba iz sedmega odstavka tega člena zavarovalnica ali investicijsko podjetje, se pridobivanje oziroma preverjanje informacij lahko opravi tudi po postopku sodelovanja med nadzornimi organi iz 302. člena tega zakona.
(9) Če ima družba iz sedmega odstavka tega člena sedež v drugi državi članici, se pregled poslovanja iz 2. točke sedmega odstavka tega člena lahko opravi tudi na način iz 304. člena tega zakona.«.
16. člen
V prvem odstavku 290. člena se za besedilom »EU nadrejeni finančni holding« doda besedilo »ali EU nadrejeni mešani finančni holding«.
17. člen
V prvem odstavku 291. člena za besedilom »EU nadrejeni finančni holding« doda besedilo »ali EU nadrejeni mešani finančni holding« in za besedilom »EU nadrejenemu finančnemu holdingu« besedilo »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
18. člen
V prvem odstavku 291.a člena za besedilom »EU nadrejeni finančni holding« doda besedilo »ali EU nadrejeni mešani finančni holding«.
V drugem stavku dvanajstega odstavka se besedilo »nadrejenega finančnega holdinga EU« nadomesti z besedilom »EU nadrejenega finančnega holdinga ali EU nadrejenega mešanega finančnega holdinga«.
19. člen
V tretjem odstavku 294.a člena se besedilo »nadrejenega finančnega holdinga EU« nadomesti z besedilom »EU nadrejenega finančnega holdinga ali EU nadrejenega mešanega finančnega holdinga«.
20. člen
V prvem odstavku 295. člena se za besedilom »EU nadrejeni finančni holding« doda besedilo »ali EU nadrejeni mešani finančni holding«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. o pravni in organizacijski sestavi skupine ter njenem upravljanju, vključno z navedbo vseh nadzorovanih oseb, nenadzorovanih podrejenih oseb in pomembnih podružnic skupine, o razmerjih tesne povezanosti nadrejene banke po 28. členu tega zakona, trdnem in zanesljivem sistemu upravljanja nadrejene banke po 124. člena tega zakona ter izpolnjevanju obveznosti nadrejene banke po sedmem odstavku 131. člena tega zakona, pa tudi o vseh nadzornih organih, ki so pristojni za nadzor nad nadzorovanimi osebami v skupini,«.
V četrtem odstavku se besedilo »nadrejeni finančni holding EU« nadomesti z besedilom »EU nadrejeni finančni holding ali EU nadrejeni mešani finančni holding«.
21. člen
V šestem odstavku 297. člena se besedilo »upravljanje in finančni holdingi« nadomesti z besedilom »upravljanje, finančni holdingi in mešani finančni holdingi.«.
V sedmem odstavku se za besedilom »finančnemu holdingu« doda besedilo »ali mešanemu finančnemu holdingu«.
22. člen
V prvem odstavku 302. člena se za besedilom »finančni holding« dodata vejica in besedilo »mešani finančni holding«.
23. člen
303. člen se spremeni tako, da se glasi:
»303. člen
(seznam nadrejenih finančnih holdingov ali nadrejenih mešanih finančnih holdingov)
Banka Slovenije oblikuje sezname nadrejenih finančnih holdingov ali nadrejenih mešanih finančnih holdingov Republike Slovenije ter jih pošlje nadzornim organom drugih držav članic, Evropskemu bančnemu organu in Komisiji.«.
24. člen
V prvem odstavku 304. člena se za besedilom »finančni holding,« doda besedilo »mešani finančni holding,«.
V drugem odstavku se za besedilom »finančni holding,« doda besedilo »mešani finančni holding,«.
25. člen
Naslov 304.a člena se spremeni tako, da se glasi: »(poslovodstvo nadrejenega finančnega holdinga ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga)«.
V prvem odstavku se za besedilom »Nadrejeni finančni holding« doda besedilo »ali nadrejeni mešani finančni holding«.
V drugem odstavku se za besedilom »nadrejenega finančnega holdinga« doda besedilo »ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga«.
26. člen
Naslov 305. člena se spremeni tako, da se glasi: »(ukrepi nadzora nad finančnim holdingom, mešanim finančnim holdingom in mešanim poslovnim holdingom)«.
V prvem odstavku se za besedilom »finančni holding« dodata vejica in besedilo »mešani finančni holding«.
V drugem odstavku se za besedilom »finančni holding« dodata vejica in besedilo »mešani finančni holding«.
V tretjem odstavku se za besedilom »finančnega holdinga« dodata vejica in besedilo »mešanega finančnega holdinga«.
27. člen
V prvem odstavku 306. člena se za besedilom »finančnemu holdingu« doda besedilo »ali mešanemu finančnemu holdingu«.
V tretjem odstavku se za besedilom »ustanovi finančni holding« doda besedilo »ali mešani finančni holding« in za besedilom »ta finančni holding« besedilo »ali mešani finančni holding«.
28. člen
V 307. členu se za besedilom »finančnega holdinga,« doda besedilo »mešanega finančnega holdinga,«.
29. člen
V šestnajstem odstavku 397. člena se besedilo »88.e člena« nadomesti z besedilom »88.d člena«.
30. člen
V prvem odstavku 398. člena se v 1. točki za besedilom »nadrejeni finančni holding« doda besedilo »ali nadrejeni mešani finančni holding«.
V 2. točki se za besedilom »nadrejeni finančni holding« doda besedilo »ali nadrejeni mešani finančni holding«.
V 3. točki se besedilo »podrejena družba oziroma nadrejeni finančni holding« nadomesti z besedilom »podrejena družba, nadrejeni finančni holding ali nadrejeni mešani finančni holding«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Za banko, ki ima ob uveljavitvi tega zakona kvalificirano naložbo, razen tistih, za katere že ima dovoljenje Banke Slovenije skladno s 64. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 105/12), se z dnem uveljavitve tega zakona šteje, da ima dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev kvalificirane naložbe iz 88.a člena zakona.
32. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/13-10/11
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1150-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik