Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013

Kazalo

1926. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica, stran 5862.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 18. redni seji dne 30. maja 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica.«
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Žirovnica:
– ceste (oznaka obračunskih območij C)
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij FK)
– vodovod (oznaka obračunskih območij V)
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO)
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).«
II. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
+------------------------------+---------------+---------------+
|  Vrsta komunalne opreme  |  Obračunsko | Vrednost [€] |
|               |  območje  |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Ceste             |  OBO_C_1  | 10.045.298,69 |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Fekalna kanalizacija     |  OBO_FK_1  | 1.267.522,08 |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vodovod            |  OBO_V_1  | 8.607.102,54 |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Prostori za ravnanje     |  OBO_PRO_1  |  969.942,48 |
|z odpadki           |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Javne površine in parkirišča |  OBO_JP_1  |  243.017,82 |
+------------------------------+---------------+---------------+
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  |  PP [m2] |  Vrednost  |Cena na |
|       |obračunskega|      |  [EUR]   | enoto |
|       |  območja |      |       | (Cpi) |
|       |      |      |       |[EUR/m2]|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Ceste    |  OBO_C_1 |1.649.417,47|10.045.298,69 | 6,090 |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Fekalna   | OBO_FK_1 |1.239.802,00| 1.267.522,08 | 1,022 |
|kanalizacija |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Vodovod   |  OBO_V_1 |1.634.008,47| 8.607.102,54 | 5,267 |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 |1.649.417,47| 969.942,48 | 0,588 |
|ravnanje z  |      |      |       |    |
|odpadki   |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Javne    | OBO_JP_1 |1.649.417,47| 243.017,82 | 0,147 |
|površine in |      |      |       |    |
|parkirišča  |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+--------------+------------+-----------+-------------+---------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  | NTPO [m2] | Vrednost  | Cena ne |
|       |obračunskega|      |  [EUR]  | enoto |
|       | območja  |      |       | (Cti) |
|       |      |      |       |[EUR/m2] |
+--------------+------------+-----------+-------------+---------+
|Ceste     | OBO_C_1  |623.249,30 |10.045.298,69| 16,118 |
+--------------+------------+-----------+-------------+---------+
|Fekalna    | OBO_FK_1 |444.124,82 |1.267.522,08 | 2,854 |
|kanalizacija |      |      |       |     |
+--------------+------------+-----------+-------------+---------+
|Vodovod    | OBO_V_1  |590.106,20 |8.607.102,54 | 14,586 |
+--------------+------------+-----------+-------------+---------+
|Prostori za  | OBO_PRO_1 |623.249,30 | 969.942,48 | 1,556 |
|ravnanje z  |      |      |       |     |
|odpadki    |      |      |       |     |
+--------------+------------+-----------+-------------+---------+
|Javne     | OBO_JP_1 |623.249,30 | 243.017,82 | 0,390 |
|površine in  |      |      |       |     |
|parkirišča  |      |      |       |     |
+--------------+------------+-----------+-------------+---------+
                                «
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se prvemu doda še drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka iz prve alineje tretjega odstavka 12. člena lahko plača komunalni prispevek v največ 24 obrokih, pri čemer se obračunajo obresti po obrestni meri v višini povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v zadnjih 12 mesecih pred sklenitvijo pogodbe, povečani za 1 odstotno točko. V primeru predčasnega plačila komunalnega prispevka se zavezancu zaračunajo preostale obveznosti v skladu z amortizacijskim načrtom.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih do začetka veljavnosti tega odloka odmerja po veljavnem predpisu, ki je veljal do dneva podane vloge.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0006/2013
Žirovnica, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost