Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013

Kazalo

1870. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje, stran 5673.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list RS, št. 57/93).
2. člen
(ocena stanja in razlogi)
Določila Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta Novo Celje (v nadaljnjem besedilu: ZN) ne ustrezajo v celoti današnjim potrebam. Veljavni ZN ima sicer ustrezno prostorsko zasnovo, vendar pa niso ustrezno opredeljene dopustne dejavnosti in vrste dopustnih gradenj v 3. členu odloka, za objekte v osrednjem območju ZN. S sprejetjem sprememb in dopolnitev ZN bo omogočeno opravljanje dejavnosti, ki bodo skladne s strategijo razvoja dejavnosti na območju dvorca Novo Celje.
3. člen
(Predmet in okvirno ureditveno območje)
S sklepom o začetku postopka se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj. Predmet sprememb se nanaša na dopolnitev 3. člena odloka o ZN. Območje obravnave in meje ZN se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zazidalnega načrta Novo Celje, ne bo spremenila. Meje območja so razvidne v grafičnih prilogah ZN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage za Spremembe in dopolnitve Odloka o ZN niso predvidene.
5. člen
(roki za pripravo)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12) se izvede skrajšan postopek priprave Sprememb in dopolnitev ZN. Priprava bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
Sprejem in objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ZN
+--------------------------------------------+------------+
|priprava osnutka              |    5 dni|
+--------------------------------------------+------------+
|pridobitev smernic             |   15 dni|
+--------------------------------------------+------------+
|dopolnjen osnutek              |    5 dni|
+--------------------------------------------+------------+
|javna razgrnitev in obravnava        |   15 dni|
+--------------------------------------------+------------+
|priprava predloga načrta          |   10 dni|
+--------------------------------------------+------------+
|pridobitev mnenj              |   15 dni|
+--------------------------------------------+------------+
|Sprejem na občinskem svetu in objava v   |   30 dni|
|Uradnem listu RS              |      |
+--------------------------------------------+------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo Sprememb in dopolnitev ZN in nanj podajo mnenja so:
1. RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, Ljubljana (obvestilo MKO za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje);
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
4. KS Petrovče, Petrovče 33, 3301 Petrovče.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave akta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik: Era good d.o.o., Prešernova 10, Velenje;
– Pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik sam.
8. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame pripravljavec, Občina Žalec.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0005/2013
Žalec, dne 27. maja 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.