Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1772. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 5321.

Na podlagi 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 61/08, 67/08, 83/10, 89/10 in 40/12)
skleneta pogodbeni stranki
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopa minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo,
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, kot stranka na strani javnih uslužbencev, ki ga zastopa predsednica Jelka Velički,
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 z dne 20. 5. 2013.
2. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)
V Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 61/08, 67/08, 83/10, 89/10 in 40/12) se v 55. členu v prvem odstavku spremeni prva alineja tako, da se glasi:
»– zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;«.
V prvem stavku tretjega odstavka se za besedo »nadomestilo« doda besedilo », ki bremeni delodajalca,«, besedilo »kot jo določa zakon« pa nadomesti z besedilom »80 % osnove«.
3. člen
(jubilejna nagrada za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.
4. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)
Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
5. člen
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
(1) Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 % višja solidarnostna pomoč.
(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
(3) Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.
6. člen
(usklajevanje prejemkov)
Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.
7. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 z dne 20. 5. 2013
Št. 0070-73/2013
Ljubljana, dne 22. maja 2013
EVA 2013-3330-0071
Vlada Republike Slovenije
 
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in
šport
 
Sindikat vzgoje, izobraževanja znanosti in kulture Slovenije
 
Jelka Velički l.r.
Predsednica
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 27. 5. 2013 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-9 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 36/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti