Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1764. Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014, stran 5307.

D O G O V O R
o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja z namenom dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ zaradi gospodarske in finančne krize, soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:
1. Plačna lestvica se spremeni tako, da se s 1. 6. 2013 do vključno 31. 12. 2014 vrednost plačnih razredov najprej zniža za 0,5 %, potem pa se izvede zmanjšanje razpona med plačnimi razredi na naslednji način:
– do vključno 19. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 4 %;
– od 20. do vključno 29. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 3,96 %;
– od 30. do vključno 39. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 3,94 %;
– od 40. do vključno 49. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 3,89 %;
– od 50. do vključno 65. plačnega razreda znaša razlika v vrednosti med zaporednima plačnima razredoma 3,84 %.
Sprememba plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom.
Do konca leta 2014 se vrednost plačnih razredov in višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi.
Od 1. 1. 2015 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov kot so veljale pred uveljavitvijo tega dogovora (plačna lestvica, uveljavljena s 1. 6. 2012);
Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.
2. Povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,10 % osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe iz drugega odstavka 35. člena KPJS se javnim uslužbenkam zaradi izenačitve pokojninske dobe za moške in ženske po ZPIZ-2, ukine. Ukrep je trajne narave;
Vsebina te točke se uredi z zakonom, KPJS in kolektivnimi pogodbami dejavnosti oziroma poklicev.
3. Višina dodatka za specializacijo po univerzitetnem izobraževanju, magisterij znanosti ali doktorat se zniža za 50 % višine, določene v KPJS pred uveljavitvijo tega dogovora. Ukrep je trajne narave;
Vsebina te točke se uredi v KPJS.
4. V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se 248. člen črta. Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki jim je bil regres za letni dopust za leto 2012 izplačan v skladu s prvim in drugim odstavkom 176. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), se obračuna bruto razlika med že obračunanim zneskom in bruto zneskom regresa v višini 692 evrov in izplača neto razlika pri plači za mesec maj 2013, skupaj z zamudnimi obrestmi. Pri plači za mesec maj se obračunajo in izplačajo tudi zakonske zamudne obresti od neto zneska regresa zaradi prepozno izplačanega in dolgovanega zneska regresa za leto 2012;
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
5. Regres za letni dopust za leto 2014 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
– do vključno 15. plačnega razreda 692 €;
– od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 €;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 €;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 €;
– od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada;
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
6. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se v letu 2013 zmanjšajo za 80 %, v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 za 75 % in v obdobju od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 za 70 % glede na skupno višino premij po premijskih razredih, veljavnih na dan 1. 1. 2013. Od 1. 1. 2015 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih kot so veljale pred sklenitvijo tega dogovora, ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1. 1. 2014 in 1. 1. 2015;
Vsebina te točke se uredi v KPND oziroma KPOPN.
7. Nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe izven dela, ki gre v breme delodajalca, se za vse zaposlene v javnem sektorju določi v višini 80 % osnove;
Vsebina te točke se uredi z zakonom in v kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev.
8. Javni uslužbenci pridobijo pravico do plače glede na napredovanja v nazive v letu 2011 ter napredovanja v plačne razrede in nazive v letu 2012, s 1. 4. 2014;
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
9. V letu 2014 ni napredovanj v plačne razrede in nazive. Leto 2014 se ne šteje v napredovalno obdobje. Ne glede na prvi in drugi stavek te točke javni uslužbenci in funkcionarji v letu 2013 in 2014 pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča, oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
10. Redna delovna uspešnost se v letu 2014 ne izplačuje. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v letu 2014 izplačuje, kot sledi:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v letu 2014 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10 % osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu 2014 uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
11. Ne glede na določbe veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti se javnim uslužbencem, članom reprezentativnih sindikatov – podpisnikov tega dogovora in kolektivnih pogodb, določi za 20 % višja solidarnostna pomoč. Do solidarnostne pomoči so upravičeni javni uslužbenci, člani reprezentativnih sindikatov – podpisnikov tega dogovora in kolektivnih pogodb, katerih osnovna plača v mesecu, nastanka dogodka ne presega 130 % minimalne plače. Omejitev iz prejšnjega stavka ne velja v primeru požara in naravne nesreče. Zahtevo za izplačilo iz te točke dogovora vloži sindikat na predlog člana;
Vsebina te točke se uredi v KPND in kolektivnih pogodbah dejavnosti.
12. Ne glede na določbe veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti se javnim uslužbencem, članom reprezentativnih sindikatov – podpisnikov tega dogovora in kolektivnih pogodb, določi za 20 % višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo iz te točke dogovora vloži sindikat na predlog člana;
Vsebina te točke se uredi v KPND in kolektivnih pogodbah dejavnosti.
13. Aneks h KPJS in Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev se sklenejo najkasneje do 20. 5. 2013;
14. Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora. Če bi zaradi referendumskih aktivnosti v zvezi s spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora prišlo do uveljavitve zakona po 1. 6. 2013, se podpisniki tega dogovora zavezujejo, da se takoj začnejo ponovno pogajanja o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroških dela za uravnoteženje javnih financ v letih 2013 in 2014;
15. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-248/2013/23
Ljubljana, dne 20. maja 2013
EVA 2013-2030-0036
Vlada
Republike Slovenije
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
 
Reprezentativni sindikati
javnega sektorja
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE –
PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
IN NARAVE
SLOVENIJE
Mitja Šuštar
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Radivoj Uroševič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek
NI PODPISAL
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE –
PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
SLOVENIJE
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE MEDICINE
SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA
SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV
ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 –
KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE
PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Loredano Cetin l.r.
 
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
 
SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV
SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV
SLOVENIJE
Predrag Vasić l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
SURS
Aladar Belec l.r.

AAA Zlata odličnost