Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1760. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, stran 5298.

Na podlagi tretjega in petega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) se v prvem odstavku 3. člena v 4. točki besedilo pod f), h) in n) spremeni tako, da se glasi:
»f) razsvetljava nepokritih površin proizvodnih gradbenih inženirskih objektov in stavb, upravnega dela proizvodne dejavnosti, skladišč in drugih nepokritih površin za izvajanje proizvodne dejavnosti ter nepokritih površin parkirišč znotraj objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava proizvodnega objekta);
h) razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob upravnih stavbah, stavbah splošnega družbenega pomena in drugih nestanovanjskih stavbah, kakršne so stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe, vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb ter nepokritih površin parkirišč na območju proizvodnega objekta, ki niso namenjena proizvodnemu procesu (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava ustanove);
n) razsvetljava ali del razsvetljave za varovanje, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje ljudi in premoženja, osvetljuje nepokrite površine za promet blaga in potnikov ali za proizvodnjo, skladiščenje, varovanje gradbenih inženirskih objektov ali drugo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava za varovanje);«.
14. točka se črta.
Dosedanje 15., 16. in 17. točka postanejo 14., 15. in 16. točka.
2. člen
Na koncu tretjega odstavka 13. člena se doda novi stavek, ki se glasi: »Če je površina takega objekta večja od 20 m², morajo biti svetilke njegove razsvetljave izklopljene med 24:00 in 5:00.«.
3. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »od jutra do večera« nadomesti z besedilom »od sončnega vzhoda do sončnega zahoda«.
V petem odstavku se beseda »sijalke« nadomesti z besedo »svetila«.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je dovoljena razsvetljava podnevi od sončnega vzhoda do sončnega zahoda za notranjo razsvetljavo objektov za oglaševanje, ki so sestavljeni iz enega ali več LED, LCD, SED, plazemskih ali po načinu delovanja podobnih elektronskih prikazovalnikov, če notranja razsvetljava pogojuje prikaz oglaševanja, obveščanja ali pa je del celostne grafične podobe in objekt za oglaševanje brez notranje razsvetljave ne bi služil svojemu namenu.«.
4. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mejne vrednosti za osvetljenost na oknih varovanih prostorov so v preglednici iz priloge te uredbe določene glede na položaj okna, ki je najbolj izpostavljeno zaradi razsvetljave iz 5. do 15. člena te uredbe.«.
5. člen
Drugi odstavek 19. člena se črta.
6. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »12.000 eurov« nadomesti z besedilom »od 4.000 do 10.000 eurov«, v osemnajsti alineji pa se beseda »sijalke« nadomesti z besedo »svetila«.
V drugem odstavku se številka »600« nadomesti s številko »300«.
V tretjem odstavku se besedilo »2.400 eurov« nadomesti z besedilom »od 800 do 2.000 eurov«.
7. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
8. člen
V postopkih za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje naprav, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se pogoji za vir svetlobe ne določijo.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-32/2013
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EVA 2012-2330-0134
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti