Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1759. Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki, stran 5297.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12 in 21/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
(1) Ta uredba določa zahteve za varovanje delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki v skladu z Direktivo Sveta 2010/32/EU z dne 10. maja 2010 o izvajanju okvirnega sporazuma o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU (UL L 134 z dne 1. 6. 2010, str. 66).
(2) Ta uredba ureja obveznosti delodajalca v zvezi s preprečevanjem poškodb delavcev, ki jih povzročajo ostri pripomočki, varovanjem delavcev pred tveganji in zagotavljanjem varnega delovnega okolja.
2. člen
(namen uredbe)
Namen te uredbe je vzpostaviti celosten pristop pri ocenjevanju tveganja, preprečevanju tveganja, usposabljanju, obveščanju, ozaveščanju in nadzoru.
3. člen
(uporaba uredbe)
Ta uredba se uporablja za vse delavce in druge osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti, če pri svojem delu uporabljajo ostre pripomočke.
4. člen
(pomen pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »delavec« je vsaka oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in tudi oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi, ter oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja;
2. »delodajalec« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, in pravna ali fizična oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi zagotavlja delo delavcem;
3. »ostri pripomočki« so pripomočki ali instrumenti, ki so potrebni za izvajanje posebnih opravil in nalog v zdravstveni dejavnosti in s katerimi se lahko delavec ureže ali zbode ter povzročijo poškodbo in/ali infekcijo. Ostri pripomočki so delovna oprema v smislu predpisa, ki ureja varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme;
4. »delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu« je predstavnik delavcev, ki ima položaj in vlogo sveta delavcev;
5. »preventivni ukrep« je vsak ukrep delodajalca, sprejet za preprečevanje poškodb in infekcije zaradi uporabe ostrih pripomočkov pri delu, vključno z uporabo potrebne opreme in varnega načina odstranjevanja ostrih pripomočkov.
5. člen
(načela)
Pri preprečevanju tveganj za poškodbe in infekcije zaradi uporabe ostrih pripomočkov se uporabljajo temeljna načela za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu, določena v zakonu, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
II. OBVEZNOSTI DELODAJALCEV
6. člen
(ocena tveganja)
(1) Delodajalec pisno oceni tveganje za varnost in zdravje zaradi uporabe ostrih pripomočkov.
(2) Pri ocenjevanju tveganja iz prejšnjega odstavka se uporablja zakon, ki ureja varnost in zdravje pri delu, ter predpis, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi uporabe bioloških dejavnikov pri delu.
7. člen
(ukrepi za preprečevanje in odpravljanje tveganj)
(1) Če ocena tveganja pokaže, da obstaja tveganje za poškodbe in infekcije zaradi ostrih pripomočkov, mora delodajalec:
– preprečiti poškodbo in infekcijo pri viru;
– uporabo ostrih pripomočkov zmanjšati na najmanjšo možno mero;
– zamenjati nevarne ostre pripomočke z varnejšimi, ki so opremljeni z vgrajenimi varnostno zasnovanimi zaščitnimi mehanizmi;
– zagotoviti, da se zaščitni pokrovčki ne uporabijo ponovno, potem ko so že bili odstranjeni;
– zagotoviti varno odstranjevanje odpadnih ostrih pripomočkov skladno s predpisom, ki ureja obvezno ravnanje z odpadki, nastalimi pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.
(2) Delodajalec izda pisna navodila za varno odstranjevanje odpadnih ostrih pripomočkov in jih objavi na običajen način.
(3) Delodajalec občasno preveri načine in postopke za uporabo in odstranjevanje ostrih pripomočkov ter zagotovi, da sta uporaba in odstranjevanje ostrih pripomočkov skladna s prvim in drugim odstavkom tega člena.
8. člen
(obveščanje delavcev)
(1) Delodajalec delavce obvešča o nevarnostih, ki se lahko pojavijo pri uporabi ostrih pripomočkov.
(2) Delodajalec delavce obvešča s pisnimi navodili, ki jih pripravi skladno z določbami predpisa, ki ureja varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme.
9. člen
(usposabljanje delavcev)
(1) Delodajalec delavce usposobi za pravilno in varno uporabo ostrih pripomočkov s teoretičnim in praktičnim usposabljanjem.
(2) Delodajalec delavce usposobi tudi za:
– ukrepanje, povezano z izpostavljenostjo krvi in telesnim tekočinam;
– ukrepanje, povezano z imunizacijo;
– varno odstranjevanje uporabljenih ostrih pripomočkov;
– ukrepanje ob nastanku poškodb.
(3) Delodajalec pri usposabljanju iz prejšnjega odstavka upošteva določbe o usposabljanju iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, ter iz predpisa, ki ureja varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme.
III. OBVEZNOSTI DELAVCEV
10. člen
(poročanje delavcev o poškodbi)
(1) Delavec takoj obvesti delodajalca in delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu o vsaki poškodbi z ostrim pripomočkom.
(2) Kadar delodajalec zahteva, mu delavec posreduje tudi vse druge podatke o okoliščinah nezgode pri delu, pri kateri se je poškodoval delavec z ostrim pripomočkom.
IV. UKREPI DELODAJALCA V PRIMERU POŠKODBE
11. člen
(ukrepi delodajalca)
Ko delodajalec izve za poškodbo delavca z ostrim pripomočkom, mora poleg splošnih ukrepov po zakonu, ki ureja varnost in zdravje pri delu, izvesti še naslednje ukrepe:
– oskrbeti poškodovanega delavca, vključno s preiskavami po izpostavljenosti oziroma poškodbi, ter poskrbeti za zdravljenje in zdravstveni nadzor, če je to potrebno;
– raziskati vzroke in okoliščine, zaradi katerih je nezgoda nastala.
V. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(prekrški delodajalca)
Z globo od 2.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki:
1. pisno ne oceni tveganja za varnost in zdravje zaradi uporabe ostrih pripomočkov (prvi odstavek 6. člena);
2. ne prepreči poškodbe in infekcije pri viru (prva alineja prvega odstavka 7. člena);
3. uporabe ostrih pripomočkov ne zmanjša na najmanjšo možno mero (druga alineja prvega odstavka 7. člena);
4. ne zamenja nevarnih ostrih pripomočkov z bolj varnimi pripomočki, ki so opremljeni z vgrajenimi varnostno zasnovanimi zaščitnimi mehanizmi (tretja alineja prvega odstavka 7. člena);
5. ne zagotovi, da se zaščitni pokrovčki ne uporabijo ponovno, potem, ko so že bili odstranjeni (četrta alineja prvega odstavka 7. člena);
6. ne zagotovi varnega odstranjevanja odpadnih ostrih pripomočkov v skladu s predpisom, ki ureja obvezno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti (peta alineja prvega odstavka 7. člena);
7. ne izda pisnih navodil za varno odstranjevanje odpadnih ostrih pripomočkov in jih ne objavi na običajen način (drugi odstavek 7. člena);
8. občasno ne preveri načinov in postopkov za uporabo in odstranjevanje ostrih pripomočkov in ne zagotovi, da sta uporaba in odstranjevanje ostrih pripomočkov skladna z določili prvega in drugega odstavka 7. člena (tretji odstavek 7. člena);
9. delavcev ne obvesti o nevarnostih, ki se lahko pojavijo pri uporabi ostrih pripomočkov (prvi odstavek 8. člena);
10. delavcev ne usposobi za pravilno in varno uporabo ostrih pripomočkov s teoretičnim in praktičnim usposabljanjem (prvi odstavek 9. člena);
11. delavcev ne usposobi za ukrepanje, povezano z izpostavljenostjo krvi in telesnim tekočinam (prva alineja drugega odstavka 9. člena);
12. delavcev ne usposobi za ukrepanje, povezano z imunizacijo (druga alineja drugega odstavka 9. člena);
13. delavcev ne usposobi za varno odstranjevanje uporabljenih ostrih pripomočkov (tretja alineja drugega odstavka 9. člena);
14. delavcev ne usposobi za ukrepanje ob nastanku poškodb (četrta alineja drugega odstavka 9. člena);
15. ko izve za poškodbo delavca z ostrim pripomočkom, poleg splošnih ukrepov po zakonu, ki ureja varnost in zdravje pri delu, ne izvede še ukrepov za oskrbo poškodovanega delavca, vključno s preiskavami po izpostavljenosti oziroma poškodbi ter ne poskrbi za zdravljenje in zdravstveni nadzor, če je to potrebno (prva alineja 11. člena);
16. ko izve za poškodbo delavca z ostrim pripomočkom, poleg splošnih ukrepov po zakonu, ki ureja varnost in zdravje pri delu, ne opravi še raziskave o vzrokih in okoliščinah, zaradi katerih je nastala nezgoda (druga alineja 11. člena).
14. člen
(prekrški delavca)
Z globo od 100 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje delavec, ki:
1. takoj ne obvesti delodajalca in delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu o vsaki poškodbi z ostrim pripomočkom (prvi odstavek 10. člena);
2. kadar delodajalec zahteva, mu ne posreduje vseh drugih podatkov o okoliščinah nezgode pri delu, pri kateri je prišlo do poškodbe delavca z ostrim pripomočkom (drugi odstavek 10. člena).
15. člen
(pristojnost za izrekanje globe v okviru razpona)
Prekrškovni organ lahko v postopku o prekršku izreče globo v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, vendar znotraj predpisanega razpona.
VII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-5/2013
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EVA 2013-2611-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti