Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo Mesto (SD UN ZKNM – 2), stran 5081.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 57/12 in 109/12) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo Mesto (SD UN ZKNM – 2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto – 2 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN), ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08 in 81/11).
Spremembe in dopolnitve UN je izdelal Topos, d.o.o., Novo mesto, pod št. 03/12-SD UN v marcu 2013.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve UN se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev, ki obsegajo:
– določitve pogojev za gradnjo urgence in intenzivne terapije v sklopu širitve Splošne bolnišnice Novo mesto ter posledično spremembo:
– gabaritov objekta B2;
– gradbenih linij;
– površin za ureditev parkirnih mest v osrednjem delu kompleksa;
– prometne, komunalne, energetske in ostale infrastrukture;
– parkovnih ureditev na stičnem območju z B2 (SV del);
– upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Spremembe in dopolnitve UN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:
A. TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
B. GRAFIČNI DEL
1 Izsek iz grafičnih prilog izvedbenega dela OPN Mestne občine Novo mesto s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000
2 Pregledna situacija s prikazom območja sprememb in dopolnitev UN (DOF), M 1:2000
3 Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja, M 1:1000
4.1 Ureditvena situacija – 1. faza, M 1:500
4.2 Ureditvena situacija – končno stanje, M 1:500
5 Rušitve objektov – prikaz na geodetskem načrtu, M 1:1000
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6.1.1 Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture – 1. faza, M 1:1000
6.1.2 Zasnova projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture – končno stanje, M 1:1000
6.2.1 Prometna infrastruktura; M 1:500
6.2.2 Pregledna situacija z oznakami cest, M 1:2000
6.2.3 Situacija cestnega omrežja, M 1:500
6.2.4 Situacija prometa – oskrba, urgenca in intervencija, M 1:1000
6.2.5 Situacija prometa – mirujoči in peš promet, M 1:1000
6.2.6 Situacija prometne ureditve, M 1:500
6.2.7 Karakteristični prečni prerez Kandijske ceste, M 1:1000/100
6.2.8 Vzdolžni profil Kandijske ceste, M 1:1000/100
6.3 Prikaz priletne – odletne smeri helikopterja, M 1:5000
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000
9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
9.1 Načrt parcelacije, M 1:1000
9.2 Zakoličbena situacija, M 1:500
C. PRILOGE
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev UN
7. Povzetek za javnost
8. Odločba glede CPVO.
Opomba: grafični del sprememb in dopolnitev UN (št. 03/12-SD UN) nadomešča grafični del UN št. UN – 6/01, februar 2008(Uradni list RS, št. 48/08) in št. 01/11-SD UN, september 2011 (Uradni list RS, št. 81/11).
III. SKUPNA MERILA IN POGOJI
3. člen
V 7. členu (Gradbena linija) se:
(1) drugi stavek drugega odstavka dopolni tako, da se glasi:
»Funkcionalni elementi objekta (nadstreški, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno) lahko presegajo gradbeno linijo in maksimalno gradbeno linijo (kleti, pritličja, nadstropja), če je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta.«
(2) drugi stavek drugega odstavka opredeli kot tretji odstavek.
IV. URBANISTIČNO ARHITEKTURNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV
4. člen
V 11. členu se urbanistično arhitekturni pogoji za gradnjo objekta A3 – Parkirna hiša spremenijo tako, da se besedilo pod četrtim podnaslovom »Drugi pogoji« v celoti črta.
5. člen
V 12. členu (Objekti za zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni in spremljajoči program) se urbanistično arhitekturni pogoji za gradnjo objekta B2 – Splošna bolnišnica – dozidava spremenijo in dopolnijo tako, da se besedilo v celoti nadomesti z naslednjim:
»Namembnost:
Specialistične bolnišnične dejavnosti (center za urgentno medicino), na ploščadi nad streho heliport.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: center za urgentno medicino in intenzivno terapijo predstavlja nadaljevanje osi obstoječega objekta proti severu v prvi fazi, v končni fazi pa še proti zahodu. Tlorisni gabarit objekta je definiran z dolžinami stranic in maksimalnimi gradbenimi linijami. V prvi fazi je objekt predvidoma dimenzij 45,00 x 30,00 m, v končni fazi pa se razširi proti zahodu predvidoma za 50,00 x 21,00 m, pri čemer se na zahodni strani, v osrednjem delu, med B1 in B2 ohranja nepozidan prostor, ki ohranja zasnovo glavnika. V posameznih etažah se lahko objekt poveča do maksimalnih gradbenih linij. Nad vhodom so predvideni nadstreški, ki so lahko poljubno razgibani do določenih dimenzij, in sicer 10,00 x 21,00 m na zahodu in 15,00 x 25,00 m na vzhodu. Nad streho objekta se izvede ploščad z radijem najmanj 20,00 m za potrebe heliporta,
– Vertikalni gabariti: objekt po višini obsega največ K+P+3N z inštalacijsko etažo, nad katero je ploščad za heliport. Nadstrešek je pritličen z ravno streho.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Kota pritličja: prilagojena koti pritličja obstoječega objekta ter dostopni ploščadi na vzhodni strani objekta in je 181 m n.v..
– Kota kleti: 177,50 m n.v..
– Streha: streha je ravna z možnimi kubusi za inštalacije (inštalacijsko etažo).
– Fasada: sodobno koncipirana z uporabo materialov: aluminij, steklo, plastika ipd., pri čemer mora biti poudarek na horizontalni členitvi fasade.
– Oblikovanje odprtin: usklajeno s funkcijo objekta.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: maksimalne gradbene linije kleti, pritličja in nadstropij so prikazane v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija.
Dostopi:
– v Splošno bolnišnico: predviden z zahodne strani.
– v Center za urgentno medicino: predviden z vzhodne strani s predvidene ploščadi.
– v kletno etažo: predviden s severne strani.
Zunanje ureditve:
– Dostop do urgence na vzhodni strani objekta B2 se izvede kot ploščad preko dostopnih ramp ob objektu. Vzhodno od nje poteka požarna cesta, ki je niveletno nižje od same ploščadi in od nje ločena z opornim zidom. Višinska razlika med cesto in obstoječim terenom se uredi z brežino, če le višinska razlika do obstoječega terena to dopušča.
– Podporni zid, ki spremlja potek požarne ceste, naj se oblikuje v ravni črti kot rob parkovne zasnove.
– Pri posegih v območje parka na severovzhodni strani se rešitve načrtujejo tako, da se v čim manjši meri poškodujejo obstoječa drevesa in njihova rastišča.
Ostali pogoji za heliport:
– Smeri prileta in odleta so določene v grafičnem delu, na listu 6.3. Prikaz priletne-odletne smeri helikopterja in znašajo 340°–160°.
– Za dostop na ploščad se izvede vertikalna komunikacija v objektu ali ob njem (dvigalo), tako da se zagotovi tudi povezava s prostori urgentne medicine preko podzemnega hodnika.
Vrsta gradnje: novogradnja.«
V. POGOJI ZA ZUNANJE UREDITVE
6. člen
V 18. členu (Parkirne površine) se četrti odstavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Za potrebe zdravstvene dejavnosti so poleg obstoječih parkirnih mest južno od Zdravstvenega doma do izgradnje objekta B2-končno stanje in B9 na za to označeni površini dovoljene ureditve dodatnih parkirnih mest v osrednjem delu kompleksa, in sicer južno od Zdravstvenega doma, vhodno od objektov B5 in B7 in zahodno od B2-prva faza, pri čemer je potrebno površine ustrezno zazeleniti ter zagotoviti dovolj prostora za izvedbo heliporta skladno s pogoji 41. člena tega odloka. Za potrebe Zdravstvenega doma oziroma javnega parkiranja se do izgradnje objekta A zahodno od Zdravstvenega doma lahko namenijo tudi površine za gradnjo objekta A3.«
7. člen
V 19. členu (Parkovne ureditve) se drugi stavek prvega odstavka dopolni tako, da se glasi:
»Terasasto oblikovan teren ter obstoječa kvalitetna drevesa na južni strani parka se mora ob izgradnji urgentnega bloka in požarne ceste v čim večji meri ohraniti.«
8. člen
V 20. členu (Zunanje in druge posebne ureditve) se:
(1) na koncu četrtega odstavka doda naslednje besedilo:
»Parkirne površine, ki jih je možno pred končno fazo izvesti v osrednjem delu, je potrebno zazeleniti.«
(2) na koncu šestega odstavka doda naslednje besedilo:
»Oporni zid, ki posega v park ob gradiču Kamen, severovzhodno od objekta B2, naj se načrtuje največ do višine 2,5 m na način, da ga je možno popolno ozeleniti. Višinsko razliko med zidom in terenom na strani parka pa naj se ublaži s pergolo.«
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
9. člen
V 23. členu (Cestno omrežje) se besedilo tretje alineje tretjega odstavka (karakteristični profili cest) dopolni z besedilom tako, da se glasi:
»– ceste C: 6,50 m, to je širina vozišča 2 x 2,75 m in bankine 2 x 0,50 m, pri čemer se cesta C na delu vhoda v urgenco zoža na širino minimalno 4 m, promet pa se na tem delu rešuje z odstopom prednosti;«
10. člen
V 34. členu (Varstvo pred hrupom) se za drugim odstavkom doda nov odstavek z besedilom, ki se glasi: »Z namenom zmanjšati raven hrupa izven zdravstvenega kompleksa je potrebno ventilacijske naprave in druge izvora hrupa usmeriti v notranjost zdravstvenega kompleksa in ne proti stanovanjskim stavbam.«
11. člen
V 37. členu (Varstvo pred požarom) se:
(1) za prvim odstavkom doda besedilo, ki se glasi: »Za potrebe reševanja je na vseh prostih zelenih površinah možno urejati utrjene postavitvene površine velikosti 7 x 12 m z bočnim odmikom, ki ni večji od 6 m in na način, da prenesejo tlak 80 N/cm2.«
(2) tretji odstavek v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Za objekte, pri katerih je skladno s predpisi o požarni varnosti potrebno v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja izdelati študijo požarne varnosti, se le-ta izdela, za ostale, pri katerih le-ta ni zahtevana, pa morajo dosegane predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.«
IX. FAZNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
12. člen
V 43. člen se:
(1) prvi stavek zadnjega odstavka dopolni tako, da se glasi:
»Faznost izgradnje objektov za potrebe zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni je prikazana v grafičnem delu, na listih 4.1 Ureditvena situacija – 1. faza in 4.2 Ureditvena situacija – končno stanje in je pogojena s prestavitvijo stare Šmihelske ceste. Dovoljeno je odstopanje od opredeljene faznosti ob pogoju, da je zagotovljeno normalno funkcioniranje dejavnosti v obstoječih objektih, kar pomeni, da je vse ureditve (objekti, zunanje ureditve), ki so prikazane v končni situaciji in niso pogojene s prestavitvijo stare Šmihelske ceste zaradi gradnje objekta B2 v končnih gabaritih, možno izvesti v posameznih etapah, vendar kot zaključene funkcionalne celote.«
(2) zadnji stavek zadnjega odstavka (sprejeti odlok) opredeli kot zadnji odstavek in dopolni tako, da se glasi: »Pred izvedbo objektov B2 oziroma B9 so dovoljene ureditve parkirišč v osrednjem delu kompleksa (vzhodno od objektov B5 in B7 in zahodno od B2 – prva faza), pri čemer pa je potrebno v bližnji okolici zagotoviti drug ustrezen prostor za pristajanje helikopterja po pogojih 41. člena tega odloka.«
XI. TOLERANCE
13. člen
V 46. členu se:
(1) v drugi alineji črta zadnji del besedila: »do največ 20 %«.
(2) za drugo alinejo se doda nova alineja:
»– Do izvedbe končnega gabarita objekta je v posamezni fazi oziroma etapi možno odstopanje do maksimalno začrtanih površin, določenih v grafičnem delu, na listu 4.1 oziroma 4.2 Ureditvena situacija, tudi z odstopanjem od gradbene linije (in sicer v njeno notranjost), ki je določena v grafičnem delu.«
(3) za četrto alinejo (po sprejetem odloku) doda nova alineja:
– »Dopustno je odstopanje objekta A3 od določene zahodne gradbene linije (ob Šmihelski oziroma Ljubenski cesti), za 0,5 m proti zahodu.«
(4) drugi stavek pete alineje (po sprejetem odloku) dopolni tako, da se glasi:
»Dovoljeno je odstopanje tudi pri izvedbi oblike križišč (npr. izvedba krožišča pri objektu B2 in A3), če se v fazi projektiranja objektov in spremljajočih zunanjih ureditev ugotovi in dokaže, da drugačna oblika križišča zagotavlja prometno ugodnejšo rešitev.«
(5) za deseto alinejo (po sprejetem odloku) doda nova alineja:
»– Dovoljena so odstopanja od predpisane parcelacije do izvedbe končnega stanja glede na faznost oziroma etapnost izvajanja gradenj.«
(6) za enajsto alinejo (po sprejetem odloku) doda nova alineja:
»– V kolikor se pokaže potreba po dodatnih cestnih elementih ob stari Šmihelski cesti, kot je obojestranski hodnik za pešce, odstavni pas ipd., se le-te lahko izvedejo.«
14. člen
Spremembe in dopolnitve UN so stalno na vpogled na Uradu za prostor Mestne občine Novo mesto.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-28/2012
Novo mesto, dne 25. aprila 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti