Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1664. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro, stran 5061.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro.
2.
Ocena stanja in razlogi
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13 in 23/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL) določa območje pokopališča Sostro v enoti urejanja prostora SO–1054.
Določila Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro (Uradni list RS, št. 51/92 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: UN) ne ustrezajo v celoti današnjim potrebam. Veljavni UN ima sicer ustrezno prostorsko zasnovo glede umestitev poslovilnih objektov, mreže posameznih polj, dostopov, parkiranja, vendar pa ni možno zagotoviti:
– ustrezne razmestitve in želenega razmerja med številom klasičnih in žarnih grobov,
– zahtevane širine poti med grobovi,
– primernih mest za namestitev zabojnikov za odpadke,
– večjega števila parkirnih mest in podobno.
Iz navedenega izhaja, da je treba pristopiti k spremembam in dopolnitvam UN.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev UN bo omogočena širitev pokopališča.
3.
Območje sprememb in dopolnitev UN
Območje sprememb in dopolnitev UN se nahaja v Mestni občini Ljubljani, v Četrtni skupnosti Sostro, v katastrski občini 1773 – Dobrunje.
Območje sprememb in dopolnitev UN po določilih OPN MOL zajema pretežno prostor vzhodno od obstoječega pokopališča in dele obstoječega pokopališča Sostro v velikosti približno 15.000 m2. Območje zajema naslednje parcele ali dele parcel št.: 164/2, 164/3, 164/4, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 179/11, 181 in 243.
Območje sprememb in dopolnitev UN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
10. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
11. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN je strokovna rešitev na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL, investicijskih namer Mestne občine Ljubljana ter strokovnih podlag, ki bodo izdelane za celotno območje z OPN MOL predvidenimi spremembami in dopolnitvami UN.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev UN je predviden 10 mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev UN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev UN
Pripravo sprememb in dopolnitev UN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-9/2013-1
Ljubljana, dne 3. maja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.