Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1662. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 386 Poslovna cona Litostroj – del, stran 5059.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 386 Poslovna cona Litostroj – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 386 Poslovna cona Litostroj, za del enote urejanja prostora ŠI-513. (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje OPPN je nepozidan prostor v območju nekdanje industrijske cone Litostroj. Ob južnem robu območja poteka Pot spominov in tovarištva – POT, ki je zgodovinski spomenik in spomenik oblikovane narave. Območje se v celoti nahaja v IIA podobmočju s strogim vodovarstvenim režimom.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13 in 23/13 – popr. v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na območju, kjer je namenska raba zemljišč IG – gospodarske cone.
Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška, v katastrski občini Dravlje. Območje se nahaja v vogalu med Verovškovo ulico in severno obvoznico. Območje meji na jugu na industrijsko in energetsko cono, na vzhodu na poslovno območje, na severu na mestno obvoznico, na zahodu pa na energetsko cono.
Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini 1738 – Dravlje: 621/7 – del, 622/5, 623/6, 624/4, 625/4, 626/13, 626/22, 726/3, 727/4 – del, 728/3 – del, 729/5 – del, 1644/1.
Površina območja znaša približno 1,6 hektarja.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
9. Javna razsvetljava d.d.
10. Snaga Javno podjetje d.o.o.
11. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
12. UPC Telemach d.o.o.
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je izbrana variantna rešitev, ki je izbrana med vsaj tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja in MOL ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-43/2012-8
Ljubljana, dne 30. aprila 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.