Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško, stran 5058.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11, 80/11, 35/13) je Občinski svet Občine Laško na 16. redni seji dne 8. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11, 80/11, 35/13), in sicer:
a) Črta se alinea 13. člena, ki se glasi: »Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov se upoštevajo določila Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.«
b) Za 13.a členom se doda nov 13.b člen, ki se glasi:
»Na površinah, ki so z občinskim prostorskim planom opredeljena kot kmetijska zemljišča, se dovoli gradnja stanovanjskih objektov pod naslednjimi pogoji:
– da se lokacija novega stanovanjskega objekta navezuje na obstoječa stavbišča ali legalno zgrajene stanovanjske objekte v razdalji do 45 m, pozidava pa pomeni zaokrožitev naselij, zapolnitev vrzeli ali širitev obstoječih stavbišč;
– da je lokacija novega objekta na geološko sprejemljivem terenu in da z njegovo izvedbo ne bo prišlo do oviranja kmetijske dejavnosti na sosednjih zemljiščih, dostopa do njih, poškodovanja obstoječe kmetijske infrastrukture ali povzročanja škode na kmetijskih kulturah;
– da je v neposredni bližini načrtovanega posega javna infrastruktura, na katero se bo priključil investitor v svojem strošku. V primeru, da javna infrastruktura še ni zgrajena, si mora investitor na svoje stroške zagotoviti minimalno komunalno oskrbo na drug primeren način.
Glede izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev in umestitve stanovanjskega objekta v prostor, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Občine Laško.«
c) Za na novo dodanim 13.b členom se doda še nov 13.c člen, ki se glasi:
»Objekti, ki se po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje štejejo za nezahtevne in enostavne objekte, se lahko zgradijo na stavbnem zemljišču. Te objekte se lahko zgradi tudi na kmetijskem zemljišču in gozdnem zemljišču (v tem primeru le, kadar zemljišče po dejanski rabi ne predstavlja gozd) le v primeru, če se lokacija nameravane gradnje tega objekta nahaja v neposredni bližini stavbnega zemljišča, stavbišča ali legalno zgrajenega objekta tako, da je oddaljenost mesta nameravane gradnje maksimalno 45 m od stavbnega zemljišča, stavbišča ali legalno zgrajenega objekta.«
2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/09) se črta 3. člen.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Laško, dne 8. maja 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.