Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1663. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče, stran 5061.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 420 Polje – Pokopališče (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Pokopališče Polje se nahaja v središču naselja Polje, na zahodni strani Zadobrovške ceste. Zahodni nepozidan pas zemljišč proti naselju individualnih hiš vse do ulice Polje cesta XI je namenjen širjenju pokopališča in novi pozidavi.
Severni rob obdelovanega območja je v stiku z individualno stanovanjsko pozidavo, zahodni rob s predvideno stanovanjsko gradnjo (nizke stavbe v nizu), južni pa s parkom ob stari osnovni šoli. Na vzhodni strani je Zadobrovška cesta in preko nje novo večstanovanjsko naselje.
Prostor, namenjen širjenju pokopališča, je danes urbano degradiran. Takoj na zahodni strani pokopališča je travnik in v nadaljevanju vrtički, ki segajo vse do ulice Polje cesta XI. Tudi na južni strani, ki je namenjena parku in dovozu, so travniške površine in neurejeno parkirišče.
Pokopališče v Polju je zaradi omejenih kapacitet potrebno razširiti.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga, 9/13 in 23/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL) je za enote urejanja prostora PO–204, PO–893 in PO–817 – del treba izdelati OPPN. Zaradi funkcionalne zaokrožitve območja se v OPPN lahko vključi tudi enoti urejanja prostora PO–822 – del in PO–843 – del.
S sprejetjem OPPN bo omogočena širitev pokopališča.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljani, v Četrtni skupnosti Polje, v katastrski občini 1772 – Slape.
Območje OPPN po določilih OPN MOL zajema prostor med Zadobrovško cesto na vzhodu, staro šolo na jugu, območjem individualne gradnje na severu in vrtički na zahodu v velikosti približno 18.500 m2. Območje zajema parcele št.: 748/2, 747/3, 747/4, 747/5, 743/3, 743/4, 743/5, 744/2, 737, 736 – del, 747/39 – del, 743/19 – del, 744/11 – del in 735 – del.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
10. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
11. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL investicijskih namer Mestne občine Ljubljana ter strokovnih podlag, ki bodo izdelane za celotno območje z OPN MOL predvidenim OPPN ter območje EUP PO–822 – del in PO–843 – del.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 10 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-8/2013-1
Ljubljana, dne 3. maja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.