Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1653. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dol pri Ljubljani, stran 5042.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dol pri Ljubljani in 15. člena Statuta (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 13. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa način izvajanja izbirne gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: javna služba SODO) na območju Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: Občina).
2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
– distribucija: je transport zemeljskega plina po lokalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev, vendar ne vključuje dobave;
– prenos: je transport zemeljskega plina po omrežju, ki v glavnem zajema visokotlačne plinovode, z namenom dostave odjemalcem, vendar ne po pridobivalnem cevovodnem omrežju in ne po delu visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo predvsem za lokalno distribucijo zemeljskega plina, vendar ne vključuje dobave;
– sistemske storitve: so storitve, ki omogočajo nemoteno, zanesljivo in kvalitetno delovanje energetskih sistemov;
– sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina: je pravna oseba, ki je na podlagi tega odloka določena za izvajanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na posameznem omrežju in je odgovorna za obratovanje distribucijskega omrežja, zagotavljanje njegovega vzdrževanja in za njegov razvoj na danem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi ter za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji plina;
– omrežnina: je del cene za uporabo plinovodnega omrežja in je namenjen plačevanju izvajanja javne službe iz tega odloka in pokrivanju stroškov sistemskih storitev;
– dodatki k omrežnini: so dodatki namenjeni za pokrivanje stroškov;
– končni odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki kupuje plin za lastno končno uporabo;
– uporabnik omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo;
– Agencija za energijo: Javna agencija Republike Slovenije za energijo.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(opredelitev javne službe)
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina obsega:
– distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omrežju ter obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja;
– ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga uporablja, povezano,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom za učinkovit dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja na območju Občine Dol pri Ljubljani v skladu z občinskimi prostorskimi načrti in drugimi ustreznimi akti in dokumentacijo,
– pridobitev projektov, pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskih omrežij ter upravnih in drugih dovoljenj za njihovo obratovanje.
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
(1) Javna služba SODO iz 1. člena tega odloka se izvaja na celotnem območju Občine.
(2) Izvajalec ima izključno pravico izvajanja javne službe SODO na celotne območju Občine.
5. člen
(oskrba z zemeljskim plinom)
Pri izdelavi občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov mora izdelovalec, kjer je to mogoče, prednostno predvideti oskrbo objektov iz sistema oskrbe s plinom, v skladu s predhodnimi pogoji in soglasji izvajalca javne službe.
III. ORGANIZACIJSKO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
(izvajalec javne službe)
(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe SODO v javnem podjetju Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana (izvajalec).
(2) Izvajalcu se za izvajanje javne službe SODO podeli pravica izvajanja za obdobje 35 let, ki se šteje od veljavnosti tega odloka.
IV. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
7. člen
(omrežnina)
(1) Naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo SODO, se financirajo iz omrežnine za distribucijo plina, ki jo plačujejo uporabniki omrežja sistemskemu operaterju.
(2) Višino omrežnin določi izvajalec v skladu z akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Agencija za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora pridobiti soglasje Agencije za energijo.
(3) Izvajalec zaračunava uporabnikom omrežnino, v skladu z Energetskim zakonom, aktom, ki ureja določitev metodologije za določitev obračunavanje omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in drugimi predpisi.
8. člen
(drugi prihodki izvajalca)
Izvajalec pridobiva dohodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.
V. OBVEZNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(javna pooblastila)
Izvajalec ima pri izvajanju javne službe poleg javnih pooblastil na podlagi zakona tudi naslednja javna pooblastila:
– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja,
– v zvezi z izvajanjem dejavnosti daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora, kolikor z zakonom ni predpisano drugače,
– določa projektne pogoje in pogoje za priključitev objektov na distribucijsko omrežje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, skladno s predpisi o graditvi objektov, kolikor ni z zakonom predpisano drugače,
– daje soglasja k projektnim rešitvam in soglasja h gradnjam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov distribucijskih omrežij, skladno s predpisi o graditvi objektov, kolikor ni z zakonom predpisano drugače,
– odloča za vsako posamezno priključitev odjemalca na distribucijsko omrežje,
– izdaja strokovna mnenja za načrtovane posege v območjih varovalnih pasov,
– vodi kataster distribucijskega plinovodnega omrežja in naprav v skladu z veljavnimi predpisi, ob uporabi veljavnih standardov ter druge evidence.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
(1) Izvajalec izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljevanju sistemska obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
(2) Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke obratovanja distribucijskega omrežja v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(3) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora izvajalec pridobiti soglasje Agencije za energijo, kolikor je tako predpisano z zakonom.
(4) Izvajalec mora sistemska obratovalna navodila objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
(splošni pogoji)
(1) Izvajalec izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v skladu z metodologijo Agencije za energijo. Pred objavo splošnih pogojev je potrebno pridobiti soglasje Agencije za energijo, kolikor je tako predpisano z zakonom.
(2) Izvajalec mora splošne pogoje objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) V splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja morajo biti določeni ukrepi varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in odjemalcem, zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembi pogodbe in podatkov o omrežnini in cenah, različne možnosti plačila ter postopke odločanja o njihovih pritožbah.
12. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
(1) Izvajalec za plinovodno omrežje vodi kataster distribucijskega omrežja in naprav, ki jih uporablja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in odjemalcih. Podatke o katastru izvajalec posreduje Občini, ki zagotavlja vključitev teh podatkov v geografski informacijski sistem Občine.
(2) V katastrih in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje ter pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja. S temi podatki izvajalec ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih je dolžan dajati na vpogled samo pristojnemu organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem se nanašajo nanj, ter organom, za katere tako določa zakon. Določba tega odstavka se ne uporablja za podatke, za katere je treba postopati po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
VI. DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
13. člen
(definicija distribucijskega omrežja)
(1) Distribucijsko omrežje je omrežje, ki služi za transport zemeljskega plina po plinovodnem omrežju na območju Občine z namenom oskrbe končnih odjemalcev.
(2) Distribucijsko omrežje med drugim sestavljajo glavni plinovodi, priključni plinovodi, merilne in merilno regulacijske postaje, odorirne naprave, naprave za katodno zaščito, naprave za daljinski prenos podatkov ter drugi objekti in naprave, ki so namenjene oskrbi uporabnikov z zemeljskim plinom. Distribucijsko omrežje upravlja in vzdržuje izvajalec, z izjemo priključnega plinovoda. Priključni plinovod je praviloma v lasti uporabnika in ga izvajalec vzdržuje na stroške lastnika.
(3) Priključni plinovod je plinovod za distribucijo zemeljskega plina od glavnega plinovoda do izstopnega mesta z vključno glavno plinsko zaporno pipo na koncu priključnega plinovoda za posamezno zgradbo.
14. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
(1) Izvajalec je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje, s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja.
(2) Izvajalec bo gradil distribucijsko omrežje na tistem območju Občine, kjer je predvidena plinifikacija v skladu z občinskimi prostorskimi akti in mu bo hkrati Agencija za energijo zagotovila povrnitev upravičenih stroškov obratovanja v skladu z aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena stroške gradnje in vzdrževanja priključnega plinovoda nosi lastnik, če ni dogovorjeno drugače.
VII. PRIKLJUČITEV UPORABNIKA NA OMREŽJE
15. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
(1) Priključitev uporabnikov na distribucijsko omrežje, urejanje pogodbenih razmerij v zvezi s priključitvijo in dostopom uporabnika do distribucijskega omrežja, začasna ustavitev ter ustavitev distribucije uporabniku po predhodnem obvestilu ali brez obvestila in ponovna priključitev se izvajajo pod pogoji in na način, kot to določajo Energetski zakon, splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja ter sistemska obratovalna navodila.
(2) Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le izvajalec.
16. člen
(vloga za priključitev)
(1) Izvajalec mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko plinovodno omrežje v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
(2) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja odloča Agencija za energijo.
(3) Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan izvajalec priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
17. člen
(neupravičen odjem)
(1) Samovoljna priključitev objekta ali dela objekta na distribucijsko omrežje ter kasnejši odjem plina brez soglasja izvajalca ali na način, ki ni v skladu s tem odlokom in izdanim predhodnim ali dokončnim soglasjem, se šteje za neupravičen odjem.
(2) Uporabnik mora izvajalcu plačati vse stroške in povrniti vso škodo, ki jo je povzročil z neupravičeno priključitvijo in neupravičenim odjemom, skladno z določili splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
(3) Izvajalec uporabniku zaračuna neupravičeno uporabo distribucijske zmogljivosti in količine zemeljskega plina odvzete v času trajanja neupravičenega odjema po cenah veljavnih na dan obračuna in sicer iz cenika Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina, postavke iz prodajne skupine PS1 in cene za distribucijo zemeljskega plina za odjemno skupino C(DK1) iz akta o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
18. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina)
(1) Na območju Občine, kjer je to mogoče oziroma kjer je omrežje že zgrajeno in za to obstajajo tehnične možnosti, velja obveznost priključitve novih objektov na distribucijsko omrežje zemeljskega plina in uporabe zemeljskega plina za namena ogrevanja in priprave tople sanitarne vode.
(2) Obveznost priključitve objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru, da investitor oziroma lastnik v obsegu, ki presega dve tretjini potreb, izbere enega izmed obnovljivih virov energije.
(3) Aktivnosti pri gradnji plinovodnega omrežja in notranje plinske napeljave za začasno oskrbo z UNP je treba projektno in izvedbeno predvideti tako, da ob prevezavi zgrajenega omrežja na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ni tehničnih ovir oziroma neusklajenosti in nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti investitorja ali Občine do izvajalca ali lastnikov objektov. Konkretna določila poda izvajalec kot sistemski operater ob izdaji soglasja za izvedbo začasne oskrbe z UNP.
(4) Vgradnja novega ali zamenjava obstoječega kotla na plin s povezanimi deli na plinovodnih instalacijah mora biti projektirana in izdelana v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar, splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in posamičnim aktom sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Tovrstne obveznosti veljajo tako za obstoječe objekte kot za novogradnje.
(5) Obstoječi objekti na območju Občine, ki se dograjujejo, nadgrajujejo oziroma kako drugače prenavljajo, tako da se njihova skupna površina poveča za več kot 30% ali se zamenjujejo ali prenavljajo sistem ogrevanja, se morajo priklopiti na distribucijsko omrežje skladno s splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, razen v primeru izbire obnovljivih virov energije skladno s drugim odstavkom tega člena. Ti objekti začnejo uporabljati zemeljski plin ob zamenjavi ali prenovi kurilnih naprav.
19. člen
(neodplačno obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine s stvarnimi pravicami)
Obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine s stvarnimi pravicami in obligacijskimi pravicami za namen gradnje, obratovanja, dostopa, vzdrževanja ter nadzora plinovodnega omrežja, objektov in naprav je neodplačno. Pogodbe se sklepajo v javno korist za čas obratovanja infrastrukture v korist lastnika oziroma upravljavca posamezne infrastrukture.
VIII. RAZMERJA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE DO UPORABNIKOV
20. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo do izvajalca zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev izvajalca,
– do priklopa na distribucijsko omrežje pod pogoji in na način, določen v Energetskem zakonu, drugimi predpisi, splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja ter tem odloku,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
21. člen
(dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do izvajalca zlasti dolžnost:
– da se v okviru območja izvajanja javne službe SODO priključijo na omrežje v skladu z 18. členom tega odloka,
– upoštevati navodila izvajalca in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav, ki so del infrastrukture javnih služb oziroma so nanjo priključene,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti izvajalcu javne službe SODO vsako spremembo,
– posredovati izvajalcu javne službe SODO potrebne podatke za vodenje katastra – zbirk podatkov,
– spoštovati splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijska omrežja in skleniti vse ustrezne pogodbe, določene v splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijska omrežja ter Energetskem zakonu.
(2) Če uporabnik storitev izvajalcu, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja javne službe, izvajalec o tem obvesti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo izvajalca odredi uporabniku, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
22. člen
(obveznost lastnika nepremičnine)
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja mora lastnik nepremičnine, preko katere je nujno potreben dostop do infrastrukture, dovoliti dostop do infrastrukture.
(2) Za razlastitev in omejitve lastninske pravice na nepremičninah za gradnjo, rekonstrukcijo in izvajanje del ter prevzem objektov oziroma zemljišč, ki so potrebni za distribucijo zemeljskega plina, se uporabljajo določila Energetskega zakona in določila zakona, ki določa urejanje prostora.
(3) Če ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe SODO, je uporabnik storitev lastnik nepremičnine ali pri večstanovanjski stavbi lastnik posameznega dela nepremičnine, na katero se nanaša izvedba storitve. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelne pravice in obveznosti uporabnika storitev, kolikor se pisno ne dogovorijo drugače.
IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE
23. člen
(pogoji)
Izvajalec mora ves čas izvajanja javne službe SODO izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– biti mora lastnik obstoječe infrastrukture za opravljanje gospodarske javne službe oziroma mora imeti z lastnikom sklenjeno pogodbo o njeni uporabi za čas izvajanja javne službe SODO. To določilo ne velja za priključni plinovod.
X. LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
24. člen
(lastništvo in upravljanje distribucijskega omrežja)
Distribucijsko omrežje, ki se nahaja na območju Občine, je v lasti Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., ki ga tudi upravlja.
25. člen
(odkup objektov in naprav distribucijskega omrežja)
Po prenehanju izvajanja javne službe SODO se lahko med Občino in izvajalcem javne službe SODO po tem odloku dogovori možnost prenosa distribucijskega omrežja, ki je v lasti Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., upoštevaje tudi stanje in vrednost omrežja, ki ga v času prenehanja izvajanja javne službe SODO oceni pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin oziroma strojev in opreme.
XI. NADZOR
26. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja Občina Dol pri Ljubljani ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
XII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
27. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po uveljavitvi tega odloka in so zunaj volje izvajalca in Občine. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju Občine ali na njenem delu na način, kot je določen v tem Odloku.
(2) Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti nujnih ukrepov in programom izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima izvajalec pravico zahtevati od Občine povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin lahko župan poleg izvajalca javne službe SODO aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito v sodelovanju z izvajalcem javne službe nadzor nad izvajanjem ukrepov.
28. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po uveljavitvi tega odloka okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti izvajalca in to v takšni meri, da bi bila tveganja iz odloka prevaljena pretežno ali izključno le na izvajalca, ima izvajalec pravico zahtevati spremembo tega odloka.
(2) O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je izvajalec javne službe dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka.
(3) Kot spremenjene okoliščine se štejejo predvsem:
– če se pogoji izvajanja javne službe SODO zaradi spremenjene zakonodaje, podzakonskih aktov, spremembe normativov ali standardov v času trajanja tega odloka bistveno spremenijo,
– če zakon ali podzakonski predpis, posamičen predpis ali splošni akt Občine drugače uredi posamezna vprašanja glede obveznosti ali pravic izvajalca v zvezi z opravljanjem javne službe SODO,
– zmanjšanje števila končnih odjemalcev za več kot 10%,
– če Agencija za energijo izvajalcu ne bo zagotovila povrnitev upravičenih stroškov obratovanja v skladu z aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prehodne določbe)
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. izvaja javno službo SODO na območju Občine že na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 96/02).
30. člen
(končna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 96/02).
31. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 369-0001/2012-3
Dol pri Ljubljani, dne 17. aprila 2013
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost