Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

872. Uredba o spremembi Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, stran 3166.

Na podlagi 28. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07 in 45/10) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Za izredno naturalizacijo iz nacionalnih razlogov lahko zaprosi slovenski izseljenec ali njegov potomec do drugega kolena v ravni vrsti. Za to naturalizacijo lahko zaprosi tudi pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.
(2) Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec iz prejšnjega odstavka izkazuje večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih v tujini ali drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah. Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je tudi mogoča, če je bil prosilec iz prejšnjega odstavka iz slovenskega državljanstva odpuščen zaradi opravičljivih razlogov in ponovno prosi za sprejem vanj.
(3) Izredna naturalizacija je mogoča tudi v primeru potomca slovenskega izseljenca, ki ne izpolnjuje pogoja sorodstvene vezi iz prvega odstavka in pogojev iz drugega odstavka tega člena, če so podani izjemni nacionalni razlogi za njegov sprejem v državljanstvo Republike Slovenije.
(4) Izjemni nacionalni razlogi iz prejšnjega odstavka so podani, če je prosilec s svojim delovanjem izjemno prispeval k družbenemu, gospodarskemu, znanstvenemu, kulturnemu ali drugačnemu razvoju Republike Slovenije in k povečanju mednarodnega ugleda Republike Slovenije.
(5) Prosilec prošnji priloži dokazila, ki potrjujejo njegovo aktivno vez iz drugega odstavka tega člena in dokazila, s katerimi ustrezne organizacije potrjujejo njegovo vsaj petletno aktivno delovanje iz drugega odstavka tega člena. Če je to mogoče, prosilec predloži tudi v tujini izdane uradne listine, iz katerih je razvidna njegova opredelitev za slovensko narodnost.
(6) Mnenje o izpolnjevanju meril iz drugega in četrtega odstavka tega člena ter o upravičenosti za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije oblikuje državni organ, pristojen za sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Če ta organ pri oblikovanju svojega mnenja ugotovi, da potrebuje še dodatne informacije o prosilcu, zanje preko notranje konzularne službe ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, zaprosi pristojno diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Vloge za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki so vložene do začetka uveljavitve določb te uredbe, se rešujejo po določbah Uredbe o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/07 in 45/10).
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-4/2013
Ljubljana, dne 13. marca 2013
EVA 2013-1711-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik