Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

863. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje, stran 3115.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik pravnomočne odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Sklepanje koncesijske pogodbe se izvede v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(3) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(prenos rudarske pravice)
Prenos rudarske pravice je mogoč pod pogoji in na način, določen v zakonu, ki ureja rudarstvo.
4. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
5. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
6. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, in drugimi predpisi.
7. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
8. člen
(pogoji za podaljšanje rudarske pravice)
Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje, k. o. Mala gora)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v skupni količini do 2 300 000 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Peskokop Mala gora predstavlja nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Peskokop Mala gora zajema del zemljišča s parcelno številko 21/1, k. o. Mala gora, občina Kočevje, ki je omejen z mnogokotnikom točk T01–T02–T03–T04–T05–T06–T07–T08–T09–T10–T11–T12 –T13–T14–T01 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+---------+---------------+---------------+
| Točka |   Y_GK   |   X_GK   |
+---------+---------------+---------------+
|  T01  | 489279,633  |  61724,294  |
+---------+---------------+---------------+
|  T02  | 489590,700  |  61834,398  |
+---------+---------------+---------------+
|  T03  | 489619,751  |  61803,705  |
+---------+---------------+---------------+
|  T04  | 489642,780  |  61768,070  |
+---------+---------------+---------------+
|  T05  | 489667,836  |  61686,082  |
+---------+---------------+---------------+
|  T06  | 489673,162  |  61651,511  |
+---------+---------------+---------------+
|  T07  | 489691,157  |  61607,267  |
+---------+---------------+---------------+
|  T08  | 489711,460  |  61546,530  |
+---------+---------------+---------------+
|  T09  | 489633,406  |  61530,946  |
+---------+---------------+---------------+
|  T10  | 489496,957  |  61505,838  |
+---------+---------------+---------------+
|  T11  | 489379,160  |  61500,740  |
+---------+---------------+---------------+
|  T12  | 489343,912  |  61564,850  |
+---------+---------------+---------------+
|  T13  | 489313,240  |  61644,956  |
+---------+---------------+---------------+
|  T14  | 489286,037  |  61692,072  |
+---------+---------------+---------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +535 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo v skladu z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 9,7014 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 23 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli z javnim razpisom za pridobitev nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-22/2-O-13/LJP z dne 17. januarja 2013, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo se uredi na način, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE
10. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-17/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2430-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti