Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

713. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica, stran 2589.

Na podlagi 66. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 10/12), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12), je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11) se za prvim odstavkom 8. člena doda besedilo, ki se glasi:
»Kolikor skupni znesek vseh upravičenih subvencij preseže razpisana proračunska sredstva, se vsem upravičencem sorazmerno zmanjša delež subvencije.«
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek se prične s potrditvijo javnega razpisa in razpisne dokumentacije s strani pristojne komisije iz 14. člena tega pravilnika.«
3. člen
Za prvim odstavkom 14. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Naloge komisije so:
– izvedba postopka javnega razpisa,
– priprava predloga o višini sredstev za posamezne vlagatelje, ki ga posreduje v potrditev županu,
– druge naloge, ki jih določi župan.«
4. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, komisija pozove vlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev.«
5. člen
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec je dolžan takoj vrniti dodeljena finančna sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila v primeru:
– zamolčanja resničnih dejstev ali posredovanja lažnih podatkov, ki bi vplivali na dodelitev sredstev,
– če se ugotovi, da so sredstva nenamensko porabljena.«
6. člen
V 19. členu se na koncu stavka doda besedilo tako, da se člen glasi:
»Za vsa vprašanja postopka, ki niso določena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0005/2011
Žirovnica, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost