Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

711. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, stran 2587.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 in 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. seji dne 21. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica (UVG, št. 36/04) se spremeni 5. člen, ki se po novem glasi:
»Naloge ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene, kakor sledi:
18.120   Drugo tiskanje
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.160   Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna,
      obutve, usnjenih izdelkov
46.170   Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
      izdelkov
46.180   Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
46.190   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      knjigami
47.622   Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
      potrebščinami
47.782   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      umetniškimi izdelki
47.789   Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
49.320   Obratovanje taksijev
56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103   Slaščičarne in kavarne
56.300   Strežba pijač
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.130   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
      in muzikalij
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
63.910   Dejavnosti tiskovnih agencij
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200   Fotografska dejavnost
74.300   Prevajanje in tolmačenje
77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
78.300   Druga oskrba s človeškimi viri
79.110   Dejavnost potovalnih agencij
79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.200   Dejavnost klicnih centrov
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
      za poslovanje
84.130   Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
      poslovanje
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju kulture in umetnosti
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
91.020   Dejavnost muzejev
91.030   Varstvo kulturne dediščine
91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
      naravnih vrednot
92.002   Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110   Obratovanje športnih objektov
93.190   Druge športne dejavnosti
93.210   Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292   Dejavnost smučarskih centrov
93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Zavod lahko opravlja tudi drugo gospodarsko dejavnost, če je le-ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju dejavnosti, s katerimi uresničuje poslanstvo zavoda.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-0001/2004
Žirovnica, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost