Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

710. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013, stran 2586.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 in dopolnitve) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 in 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. seji dne 21. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  5.107.351|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.194.740|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       |  2.732.320|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.338.355|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   311.605|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   82.360|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |   462.420|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   411.716|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    2.360|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   44.344|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   204.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    4.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   200.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  1.708.111|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   287.084|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.421.027|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  7.755.001|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)     |  1.289.674|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   264.887|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   48.133|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   915.978|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    3.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   57.276|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.425.638|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   113.700|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   593.467|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   248.815|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   469.656|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  4.994.655|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.994.655|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   45.034|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim    |   19.654|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   25.380|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-  | –2.647.650|
|    |II.) (skupaj prihodki minus skupaj    |      |
|    |odhodki)                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. –   | –2.686.250|
|    |7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki  |      |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj  |      |
|    |odhodki brez plačil obresti)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-  |   479.428|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči   |      |
|    |odhodki in tekoči transferi)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. -V.) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |   20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –2.668.241|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –20.591|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  2.647.650|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  3.169.073|
|    |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0064/2012
Žirovnica, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost