Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

707. Spremembe Statuta Občine Žirovnica, stran 2570.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami) in 18. ter 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. seji dne 21. 2. 2013 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Žirovnica
1. člen
V Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12) se v 34. členu dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzoča večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora in njegovega namestnika.«
Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
2. člen
37. člen statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Nadzorni odbor mora podati mnenje k zaključnemu računu.«
3. člen
47. člen statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Župan se ima pravico udeleževati sej organov občine in delovnih teles občinskega sveta.«
4. člen
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2005
Žirovnica, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost