Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2013 z dne 23. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2013 z dne 23. 1. 2013

Kazalo

197. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1, VO 9/2 za funkcionalno enoto F10, stran 867.

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) župan Občine Škofljica sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1, VO 9/2 za funkcionalno enoto F10
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VP 9/1, VO 9/2 za funkcionalno enoto F10.
Območje spremembe zazidalnega načrta obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 737/334, 737/195 – del, 737/189 – del, 737/192, 737/55, 737/193, 737/333, vse k.o. Lanišče. Približna velikost ureditvenega območja je 1,10 ha.
2. člen
Gradivo iz 1. člena bo od 1. 2. 2013 do 16. 2. 2013 javno razgrnjeno v prostorih Občine Škofljica.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 6. 2. 2013 ob 16. uri v kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 16. 2. 2013 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, ali na elektronski naslov obcina@obcina.skofljica.si.
5. člen
Občina Škofljica bo proučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve in do njih zavzela stališče, ter v roku desetih dni po javni razgrnitvi, z njimi seznanila javnost preko spletne strani občine.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek na objavo teh podatkov in stališč, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.
Št. 3500-06/2012
Škofljica, dne 10. januarja 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.