Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4053. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, stran 11597.

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12 – Skl. US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 19. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina: 474,02 EUR
2. starostna skupina: 342,63 EUR.
2. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, in sicer 2,00 EUR na dan. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in njihova družina šteje tri in več otrok, se vsakemu otroku, ki obiskuje vrtec, zniža prispevna stopnja za en dohodkovni razred.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo letno rezervacijo v obdobju od 15. junija do 15. septembra. Letno rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka do 30 koledarskih dni. Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca na predpisanem obrazcu.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od štirinajst zaporednih koledarskih dni. Za obračun rezervacije morajo starši vrtcu predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani obrazec.
Cena zdravstvene rezervacije znaša 3,00 EUR na dan.
V primeru, da stroški zdravstvene rezervacije zaradi odsotnosti otroka znašajo več od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda, se staršem finančna sredstva ne vračajo.
6. člen
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, rezervacij iz 4. in 5. člena ne morejo uveljavljati.
7. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna bruto delovno uro zaposlenega, za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
8. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica po veljavnih predpisih ni dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo letne in zdravstvene rezervacije, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa.
9. člen
Občina Škofljica bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno program, ki nastane zaradi uveljavljanja rezervacij po tem sklepu.
10. člen
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem centru za socialno delo (v nadaljevanju: center).
V izjemnih primerih (medmesečni vpisi), ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši oddali vlogo na centru najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila v višini, ki je določena z odločbo, z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
11. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 22/05, 31/08, 30/09 in 86/12).
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-27/2012
Škofljica, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost