Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3992. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013, stran 11381.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |   v EUR|
+---------------------------------------------------------------+
|Sekcija/Podsekcija/k2/k3                    |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 3.064.474|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.659.147|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.501.092|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.397.092|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   64.100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   39.900|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  158.055|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |  112.455|
|   |premoženja                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   1.100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   5.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   1.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   38.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   80.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |   80.000|
|   |neopredmetenih sredstev           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.325.327|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  549.754|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  775.573|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       | 3.014.972|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  577.410|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  134.073|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   21.986|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  392.351|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   12.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   17.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  790.042|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   40.883|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  543.128|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam in|   77.550|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  128.481|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.585.420|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.585.420|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   62.100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   39.300|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   22.800|
|   |uporabnikom                 |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+---------------------------------------------------+-----------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA               |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)          |   70.974|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   70.974|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   70.974|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |   22.329|
|   |2012                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     |  –21.472|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –70.974|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  –49.502|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |      |
|   |2012                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |   22.329|
|   |2012                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 410-9/12
Sodražica, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.