Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3918. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2012, stran 10878.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 109/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Sekcija/Podsekcija/k2/k3          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 3.112.876|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.647.850|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.479.409|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.401.118|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   40.469|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   37.822|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  168.441|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   67.924|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   1.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    358|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |    745|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   98.214|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   54.726|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   54.726|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.410.300|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  818.812|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  591.488|
|   |iz sredstev proračuna            |      |
|   |Evropske unije               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       | 3.175.768|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  522.319|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  135.892|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   22.035|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  347.892|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   13.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   3.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  785.418|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   10.330|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  571.902|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam in|   72.847|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  130.339|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.815.932|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.815.932|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   52.100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   39.300|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   12.800|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |   v EUR|
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)          |   28.117|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   28.117|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   28.117|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  -91.009|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  -28.117|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |   62.892|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |NA DAN 31. 12. 2011             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |Stanje sredstev na računih         |  112.720|
|   |na dan 31. 12. 2011             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Splošni del občinskega proračuna - odhodki, sestavljen po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.
Št. 410-13/10
Sodražica, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.