Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3871. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza, stran 10812.

Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 - ZUJF in 57/12) in 2. člena Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo in prostor v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza
1. člen
V Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 65/12) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je za izvajanje medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov omejena z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,842 in se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov na enak način natančneje definira s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:
               PCM10 = 8 * A
pri čemer je:
- PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj;
- A: cena enkratne vozovnice, skladno z veljavno povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno tarifo ST 700.04 - Cenik za GJS prevoz potnikov po železnici.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, znaša:
- za 1. razred oddaljenosti: 35 eurov;
- za 2. razred oddaljenosti: 40 eurov;
- za 3. razred oddaljenosti: 60 eurov.«.
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo plača upravičenec, znaša 25 eurov.«.
5. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(kombinirana vozovnica)
Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika se upravičencu, ki uveljavlja pravico do subvencionirane mesečne vozovnice oziroma pravico do subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj za medkrajevni avtobusni oziroma železniški promet v kombinaciji z uveljavljanjem pravice do subvencionirane mesečne vozovnice za mestni potniški promet, cena subvencionirane mesečne vozovnice oziroma subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj na mesečni ravni poveča za višino doplačila upravičenca, ki ne presega vrednosti 15 evrov. Natančna cena doplačila upravičenca se definira v pogodbi med ministrstvom, pristojnim za promet in upravljavcem mestnega prometa.«.
6. člen
(prehodna določba)
Za obračun subvencije za subvencionirane mesečne vozovnice, ki so jih izvajalci prodali pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporablja pravilnik, ki je veljal na dan izdaje subvencionirane mesečne vozovnice.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-493/2012/1
Ljubljana, dne 14. decembra 2012
EVA 2012-2430-0225
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
 
Soglašam!
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve