Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2012 z dne 13. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2012 z dne 13. 12. 2012

Kazalo

3678. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center), stran 9707.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ–C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP–A) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center)
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center); v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Po sprejemu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BO 1/1 Lesnina, ŠT 1/1 Območje ŽG in ŠO 1/1 Kurilnica (za islamski versko-kulturni center) (Uradni list RS, št. 48/09 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ureja območje, je bil izveden arhitekturni natečaj za idejno projektno rešitev islamskega versko-kulturnega centra (v nadaljnjem besedilu: IVKC) v Ljubljani. Izbrana natečajna rešitev v delih odstopa od določil veljavnega OPPN. Odstopanja se nanašajo na program v kletni etaži, število predpisanih parkirnih mest, višinsko koto terena ob severni strani objekta ter etapnost predvidenih posegov.
Odstopanja so sprejemljiva z urbanističnega vidika urejanja tega območja, zato je treba izdelati spremembe in dopolnitve OPPN, ki bodo omogočile izgradnjo projekta IVKC v skladu z natečajno rešitvijo.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava del območja OPPN, kot je določen na karti 5 »Načini urejanja« OPN MOL - ID.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovna rešitev za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN je prvonagrajeni elaborat mednarodnega arhitekturnega natečaja za idejno projektno rešitev IVKC v Ljubljani.
6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Ker se spremembe in dopolnitve OPPN nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, bo priprava sprememb in dopolnitev OPPN potekala po skrajšanem postopku. Izdelava dopolnjenega osnutka je predvidena mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden osem mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-38/2012-2
Ljubljana, dne 30. novembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.