Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3665. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskih zemljiščih »Šalej«, stran 9679.

Na podlagi 39. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11) in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 ter 23/06) je župan Občine Žalec dne 13. 11. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskih zemljiščih »Šalej«
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih »Šalej« (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, južno od naselja Drešinja vas. Območje kmetijskih zemljišč je namenjeno pridelavi hmelja, na zemljišču s parcelno št. 357/6 k.o. Levec se že nahaja objekt v katerem je nameščen obiralni stroj.
Zemljišča na predmetnem območja obravnava Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96).
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec je obravnavano območje opredeljeno kot območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Razlogi za pripravo OPPN:
Kmetija Šalej je specializirana hmeljarska kmetija, hmelj pridelujejo na 45 ha hmeljišč. Hmeljarstvo jim predstavlja glavni vir dohodka na kmetiji. Do sedaj je kmetija obirala in sušila hmelj v objektih kmetijstva Arja vas, ki pa so v denacionalizacijskem postopku in jih v prihodnosti ne bo mogoče več uporabljati. Primorani so poiskati rešitev v gradnji novega objekta za obiranje in sušenje hmelja na enem mestu, in sicer na lokaciji obstoječe hale za obiranje v neposredni bližini hmeljišč, ki jih uporabljajo. Ker je hala zgrajena na kmetijskem zemljišču, veljavna zakonodaja ne omogoča gradnje novega objekta. Za gradnjo je potrebna sprememba namenske rabe zemljišč predvidenih za gradnjo, skozi postopek OPPN na kmetijskih zemljiščih.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo odločbo št. 351-43/2012/4 z dne 7. 3. 2012, da stranka Šalej Stanislav, Drešinja vas 16, 3301 Petrovče, izpolnjuje pogoje, da se pobuda kmetijskega gospodarstva, KMG-MID: 100294459, vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
Pravna podlaga:
– Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96)
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– se nanaša predvsem na določitev urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih meril in pogojev za umestitev predvidenega objekta – hale za obiranje in sušenje hmelja,
– druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev ter spremembe komunalne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi predvidene umestitve kmetijskega objekta.
Okvirno ureditveno območje:
Obravnavano območje je ujeto med kmetijska zemljišča hmeljskih žičnic na skrajnem južnem delu naselja Drešinja vas. Nahaja se med potokom Lava in železnico Celje–Velenje. Obravnavano območje zajema zemljišča s parcelnimi št. 357/1, 357/3, 357/5, 357/6, 357/7, 358/1, 358/2, 359 (del), 1499/2 (del), vse v k.o. Levec.
Po potrebi je možno zajeti še ostale bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost območja znaša 5600 m2.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakon o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12),
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– po potrebi pa tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Predlog DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v spodnji Savinjski dolini,
– Predlog OPN Občine Žalec,
– Geodetski načrt V MERILU 1:500, št. GEO INŽENIRING-2008/20-11, ki ga je v letu 2008 izdelal GEOPROJEKT d.o.o. iz Žalca,
– ter ostale strokovne podlage in gradivo, ki je potrebno za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12) se izvede skrajšani postopek priprave OPPN.
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 15 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN:
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 15 dni.
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo. Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 7 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
– KS Levec (v nadaljevanju: KS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 15 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 11 dni po zaključeni javni razgrnitvi).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (vse v roku 7 dni).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 15 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec.
– Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 10 dni).
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 7 dni).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo,
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za vode,
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
5. Simbio d.o.o., Celje, Teharska 49, p. Celje,
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
7. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe,
8. KS Levec, Levec 25a, p. Petrovče,
9. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik OPPN: Šalej Stanislav, Drešinja vas 16, 3301 Petrovče,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni Center Planiranje d.o.o., Celje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna) ter celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik sam.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj bo na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzel načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0002/2012
Žalec, dne 13. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.