Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3645. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I), stran 9580.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-20
Ljubljana, dne 7. decembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2I)
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12) se v drugem odstavku 1. člena druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (prenovitev) (UL L št. 345 z dne 29. decembra 2011, str. 8);«.
2. člen
Trinajsti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Dohodki od storitev imajo vir v Sloveniji, če so storitve opravljene v Sloveniji oziroma če bremenijo rezidenta ali nerezidenta preko njegove poslovne enote v Sloveniji.«.
V petnajstem odstavku se besedilo »trinajstega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »3. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona«.
V šestnajstem odstavku se besedilo »trinajstega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »3. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona«.
3. člen
V drugem odstavku 36. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Pravica po tem odstavku ne preneha s prehodom na ugotavljanje davčne osnove v skladu s 67.a členom tega zakona.«.
V četrtem odstavku se besedilo »največ do višine« nadomesti z besedilom »največ v višini 50 %«.
4. člen
V prvem odstavku 59. člena se za besedo »ekološke« črta beseda »in« ter doda vejica, za besedo »religiozne« pa se doda besedilo »in splošno koristne«.
5. člen
Za 67. členom se doda novo X.a poglavje z novimi 67.a do 67.g členi, ki se glasijo:
»X.a POSEBNA UREDITEV ZA UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV
67.a člen
(posebna ureditev)
(1) To poglavje določa posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (v nadaljnjem besedilu: ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov).
(2) Za vsa vprašanja glede ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso urejena v tem poglavju, in glede obračunavanja in plačevanja davka od davčne osnove, ugotovljene po tem poglavju, se uporabljajo druge določbe tega zakona, zakona, ki ureja davčni postopek, in zakona, ki ureja davčno službo.
67.b člen
(zavezanec, ki lahko ugotavlja davčno osnovo po tem poglavju, in pogoji)
Zavezanec po tem zakonu, ki je družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in družbi primerljiva tuja oseba za poslovno enoto, ki jo ima v Sloveniji, lahko ugotavlja davčno osnovo za davčno obdobje z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini, določeni v prvem odstavku 67.e člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezanec iz 67.b člena tega zakona), če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek, in če njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne presegajo 50.000 eurov in s tem poglavjem ni drugače določeno.
67.c člen
(spremljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Zavezanec iz 67.b člena tega zakona mora davčnemu organu v roku, določenim z zakonom, ki ureja davčni postopek, priglasiti, da bo ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.
(2) Zavezanec iz 67.b člena tega zakona mora ugotavljati prihodke iz 67.b člena tega zakona za vsako davčno obdobje v skladu s 67.b členom tega zakona.
(3) Zavezanec iz 67.b člena tega zakona mora v roku, določenim z zakonom, ki ureja davčni postopek, davčni organ obvestiti o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Obvestilo učinkuje od začetka davčnega obdobja, za katero je davčni zavezanec obvestil davčni organ.
(4) Zavezanec iz 67.b člena tega zakona, ki davčnemu organu predloži obvestilo iz tretjega odstavka tega člena, mora ugotavljati davčno osnovo v skladu s splošnimi pravili tega zakona.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora zavezanec iz 67.b člena tega zakona, ki dve zaporedni davčni obdobji ne izpolnjuje pogojev po tem poglavju, ugotavljati davčno osnovo v skladu s splošnimi pravili tega zakona za celotno davčno obdobje, ki sledi tema dvema davčnima obdobjema.
67.č člen
(novi zavezanci)
Ne glede na 67.b člen lahko zavezanec iz 67.b člena tega zakona, ki začne poslovati, v prvem davčnem obdobju in, če je začel poslovati v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega obdobja, tudi v drugem davčnem obdobju, ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če davčnemu organu v roku, določenim z zakonom, ki ureja davčni postopek, priglasi, da bo ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov.
67.d člen
(posebni primeri ugotavljanja prihodkov iz 67.b člena)
(1) Za potrebe določanja višine prihodkov iz 67.b člena tega zakona se ne šteje, da je zavezanec na novo pričel poslovati, če je v 18 mesecih pred priglasitvijo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:
1. zavezanec ustanovil družbo, zavod ali primerljivo osebo po tujem pravu;
2. prišlo do preoblikovanja s prenosom enega ali več obratov na fizično osebo, ki opravlja dejavnost, če je ta fizična oseba predhodno imela delež v zavezancu, ali na družbo, s pridobitvijo lastniškega deleža;
3. pričel poslovati na podlagi prenosa enega ali več obratov od druge fizične ali pravne osebe.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka se v prihodke po 67.b členu tega zakona štejejo:
1. prihodki zavezanca in družbe, zavoda ali primerljive osebe po tujem pravu, ugotovljeni po pravilih o računovodenju;
2. prihodki zavezanca in družbe, ki je prevzela enega ali več obratov zavezanca, in
3. prihodki zavezanca in osebe, ki je prenesla enega ali več obratov na zavezanca,
doseženi v obdobju iz 67.b člena tega zakona.
(3) Za obrat po tem členu se šteje obrat iz 39. člena zakona.
67.e člen
(določanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se upoštevajo davčno priznani prihodki (v nadaljnjem besedilu tega poglavja: prihodki) in normirani odhodki v višini 70 % teh prihodkov.
(2) Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se ne morejo uveljavljati davčne olajšave, ki so določene s tem zakonom in drugimi zakoni, če zmanjšujejo davčno osnovo po tem zakonu.
(3) Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se davčna osnova ne more zmanjševati za priznane odhodke, zmanjšanja davčne osnove in davčno izgubo.
67.f člen
(sprememba sistema glede določanja ugotavljanja davčne osnove)
Prihodki in odhodki se pri prehodih oziroma zaradi prehodov med upoštevanjem prihodkov in odhodkov, določenim v 67.b členu tega zakona, ter upoštevanjem prihodkov in odhodkov, določenim v skladu z 12. členom tega zakona, upoštevajo na način, da ne pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.
67.g člen
(davčno obdobje)
Davčno obdobje zavezanca iz 67.b člena tega zakona je koledarsko leto.«.
6. člen
V prvem odstavku 70. člena se v 6. točki za besedilom »plačil za storitve« črta vejica in doda besedilo »svetovanja, trženja, raziskav tržišča, kadrovanja, administriranja, informacijske storitve ter pravne storitve,«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Določba spremenjenega četrtega odstavka 36. člena zakona se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013 ali kasneje.
Do začetka uporabe določb spremenjenih 1., 8., 36., 59. in 70. člena zakona, se uporabljajo določbe 1., 8., 36., 59. in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 78/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10 in 59/11).
Št. 435-02/12-8/17
Ljubljana, dne 29. novembra 2012
EPA 662-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost