Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3404. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, stran 8842.

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 7. in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 35/00, 16/03), 7. in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07), 6. in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06), 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10), 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Braslovče na 14. redni seji dne 20. 6. 2012, Občinski svet Občine Polzela na 12. redni seji dne 18. 6. 2012, Občinski svet Občine Prebold na 17. redni seji dne 14. 6. 2012, Občinski svet Občine Tabor na 10. redni seji dne 20. 6. 2012, Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 24. 7. 2012 in Občinski svet Občine Žalec na 15. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa program turističnega vodenja ter pogoji za opravljanje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline oziroma območja občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.
2. člen
(1) Turistično vodniško službo na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline organizira in vodi Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT) v sodelovanju s strokovnimi službami občin oziroma od njih pooblaščenih organizacij in združenj v skladu s programom iz 3. člena tega odloka.
(2) ZKŠT Žalec je za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena upravičen do sofinanciranja v višini, ki se uskladi in pogodbeno dogovori v okviru letnega programa organiziranja in izvajanja vodniške službe.
(3) Za promocijo turističnih programov oziroma turistične ponudbe Spodnje Savinjske doline in posledično turističnega vodenja na območju Spodnje Savinjske doline so poleg ZKŠT Žalec enakovredno odgovorne vse občine Spodnje Savinjske doline in njihove strokovne službe.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
(1) Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših zanimivosti na področju turističnega območja Spodnje Savinjske doline je standardni program turističnega vodenja, ki ga ZKŠT uskladi s strokovnimi službami občin oziroma od njih pooblaščenih organizacij in združenj in je na vpogled pri ZKŠT.
(2) Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti na območju Spodnje Savinjske doline. Kot na primer arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
4. člen
Dejavnost turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka in Zakona o spodbujanju razvoja slovenskega turizma (v nadaljevanju: ZSRT) in so vpisani v register turističnih vodnikov turističnega območja Spodnje Savinjske doline, turistični vodniki vpisani v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije ter vodniki tujih držav, ki spremljajo organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.
5. člen
(1) Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline, izvaja Razvojna agencija Savinja Žalec. K strokovnemu preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in aktivno znanje enega uradnega jezika Evropske unije na ravni končane srednješolske izobrazbe.
(2) Stalno bivališče na področju ene od občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec ni pogoj za prijavo k strokovnemu preizkusu znanja.
6. člen
(1) Osebe, ki uspešno opravijo preizkus strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika na ravni turističnega območja Spodnje Savinjske doline (v nadaljevanju: turistični vodnik) se vpišejo v register turističnih vodnikov turističnega območja Spodnje Savinjske doline, ki ga vodi ZKŠT Žalec. Register se vodi na način in pod pogoji kot določa 42. člen ZSRT z dodatno navedbo rojstnih podatkov in znanja tujih jezikov.
(2) Turističnemu vodniku z vpisom v register, ZKŠT Žalec izda izkaznico turističnega vodnika turističnega območja Spodnje Savinjske doline. Turistični vodnik je dolžan izkaznico, v času vodenja, imeti pri sebi.
7. člen
Strokovno usposobljenost preverja pet članska komisija, ki jo imenuje ZKŠT Žalec po predhodni uskladitvi s strokovnimi službami občin oziroma od njih pooblaščenih organizacij in združenj. Člani komisije se izberejo izmed predstavnikov občin oziroma od njih pooblaščenih organizacij na območju Spodnje Savinjske doline, ZKŠT Žalec, Razvojne agencije Savinja, turističnih društev na območju Spodnje Savinjske doline in Društva turističnih vodnikov Slovenije.
8. člen
(1) Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto ZKŠT Žalec, ki vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih.
(2) Letno poročilo o opravljenih turističnih vodenjih pošlje ZKŠT Žalec, do konca meseca februarja tekočega leta za preteklo leto, občinam na turističnem območju Spodnje Savinjske doline.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka se izvaja po določilih 44. člena ZSRT.
VII. KONČNI DOLOČBI
10. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko, kamor se posreduje po predhodni potrditvi na občinskih svetih občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Žalec (Uradni list RS, št. 46/11).
Št. 322/1-2012
Žalec, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
Št. 032-5/2012-22
Žalec, dne 18. junija 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.
Št. 007-3/2012
Žalec, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
Št. 03201-10/2012
Žalec, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
Št. 322/2012
Žalec, dne 24. julija 2012
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.
Št. 333-03-0018/2012
Žalec, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti