Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2012 z dne 26. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2012 z dne 26. 9. 2012

Kazalo

2793. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2012, stran 7268.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/8 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 16. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |    v eurih|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto     |   Proračun|
|   |                     |   leta 2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 9.407.647,11|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 4.669.980,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 3.810.808,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.343.343,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  319.225,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  148.240,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  859.172,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  786.616,10|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.400,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   2.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   19.989,04|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   48.167,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  353.111,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|  225.294,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  127.817,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |  123.573,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |  123.573,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 4.260.982,87|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.003.739,87|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz| 3.257.243,00|
|   |sredstev proračuna EU          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 11.248.633,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.544.030,71|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  227.628,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |   48.719,78|
|   |za socialno varnost           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 1.184.372,93|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   83.310,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.099.731,39|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  176.365,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 1.166.025,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  164.603,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  592.737,61|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 7.311.367,99|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 7.311.367,99|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  293.503,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.    |   68.057,76|
|   |in fizič. osebam, ki niso pror. por.   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  225.445,93|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        | –1.840.986,67|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 1.351.679,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      | 1.351.679,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     | 1.350.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |   1.379,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  | 1.618.823,17|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  | 1.618.823,17|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    | 1.618.388,91|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin        |    434,26|
|   |iz naslova privatizacije         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  –267.144,17|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  500.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  500.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  500.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    | –1.608.130,84|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  500.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            | 1.840.986,67|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       | 1.635.916,53|
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena in na novo glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 500.000,00 eurov, in sicer za poravnavo obveznosti investicije obnove rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2011-17
Vipava, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost