Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2012 z dne 26. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2012 z dne 26. 9. 2012

Kazalo

2792. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011, stran 7267.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je svet Občine Vipava na 16. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2011.
Proračun Občine Vipava za leto 2011 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |      v €|
|   |IN ODHODKOV               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |  Realizacija|
|                        |      2011|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.632.321,22|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  4.655.972,09|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  3.699.514,16|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.257.459,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   311.125,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   130.930,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   956.457,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   870.842,07|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.439,97|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    7.881,05|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    9.822,74|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   65.472,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |        |
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |      0,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   23.507,75|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   23.507,75|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   952.841,38|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   566.393,07|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. pror.   |   386.448,31|
|   |iz sredstev proračuna EU        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  5.287.149,58|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.293.405,53|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   226.489,32|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   46.918,91|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   967.384,17|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   52.613,13|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.875.958,61|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   77.705,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  1.114.973,21|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   159.989,53|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   523.289,92|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.901.857,27|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.901.857,27|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   215.928,17|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.    |   104.348,72|
|   |in fizič. osebam, ki niso pror. por.  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   111.579,45|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   345.171,64|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    1.769,83|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    1.769,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |    1.769,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     531,96|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     531,96|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |        |
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     531,96|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    1.237,87|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   346.409,51|
|   |RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –345.171,64|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |2011                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |  1.635.916,53|
+------+----------------------------------------+---------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-19/2010-28
Vipava, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost