Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2012 z dne 26. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2012 z dne 26. 9. 2012

Kazalo

2786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012, stran 7262.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 19. seji dne 20. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                              v eurih
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |Skupina / Podskupina kontov       | Proračun leta|
|    |                    |     2012|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   I.|SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)| 7.618.558,62|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)        | 6.435.155,32|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   70|DAVČNI PRIHODKI             | 4.354.425,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  700|Davki na dohodek in dobiček       | 3.141.475,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  703|Davki na premoženje           |  936.350,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  704|Domači davki na blago in storitve    |  276.600,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  706|Drugi davki               |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   71|NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.080.730,32|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  710|Udeležba na dobičku in dohodki od    | 1.512.499,00|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  711|Takse in pristojbine          |   2.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  712|Denarne kazni              |   8.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  713|Prihodki od prodaje blaga in storitev  |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  714|Drugi nedavčni prihodki         |  557.731,32|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   72|KAPITALSKI PRIHODKI           |  290.200,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  720|Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |  187.200,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  722|Prihodki od prodaje zemljišč in     |  103.000,00|
|    |neopredmetenih sredstev         |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   74|TRANSFERNI PRIHODKI           |  893.203,30|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  740|Transferni prihodki iz drugih      |  177.000,00|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  741|Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  716.203,30|
|    |iz sredstev proračuna Evropske unije  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  II.|SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)   | 7.824.494,13|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   40|TEKOČI ODHODKI             | 2.821.359,48|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  400|Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  625.117,10|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  401|Prispevki delodajalcev za socialno   |   94.984,67|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  402|Izdatki za blago in storitve      | 2.045.257,71|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  403|Plačila domačih obresti         |   36.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  409|Rezerve                 |   20.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   41|TEKOČI TRANSFERI            | 2.220.613,39|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  410|Subvencije               |  278.130,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  411|Transferi posameznikom in gospodinjstvom|  308.200,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  412|Transferi neprofitnim organizacijam in |  234.411,55|
|    |ustanovam                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  413|Drugi tekoči domači transferi      | 1.399.871,84|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  414|Tekoči transferi v tujino        |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   42|INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.513.044,26|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.513.044,26|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   43|INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  269.477,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  431|Investicijski transferi pravnim in   |  136.000,00|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač.    |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  432|Investicijski transferi proračunskim  |  113.477,00|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     |  –205.935,51|
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   5.939,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   75|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + 751|   5.939,00|
|    |+ 752)                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  750|Prejeta vračila danih posojil      |   5.939,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  751|Prodaja kapitalskih deležev       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  752|Kupnine iz naslova privatizacije    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV (440 + 441 + 442)        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   44|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       |
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  440|Dana posojila              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  441|Povečanje kapitalskih deležev in naložb |   82.516,26|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  442|Poraba sredstev kupnin iz naslova    |       |
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|  –76.577,26|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   C.|RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  VII.|ZADOLŽEVANJE (500)           |  263.300,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   50|ZADOLŽEVANJE              |  263.300,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  500|Domače zadolževanje           |  263.300,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
| VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |  173.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   55|ODPLAČILA DOLGA             |  173.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  550|Odplačila domačega dolga        |  173.500,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  IX.|SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. + |  –192.712,77|
|    |VII. – II. – V. – VIII.)        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|   X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. – IX.)     |   89.800,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  XI.|NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – |  205.935,51|
|    |IX. = – III.)              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|  XII.|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |  192.712,77|
|    |PRET. LETA               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zamenjavo vodomerov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 0 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 263.300,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednjo investicijo: 041111 Odkup stavbe v centru Vrtojbe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-15/2012-7
Šempeter pri Gorici, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti